Obligatorisk markering i journal för patient med MRSA, VRE, ESBL

Obligatorisk markering i journal för patient med MRSA, VRE, ESBL
eller ESBL-carba
Dokumenttyp
Fastställt datum
Fastställare
Riktlinje
2016-04-08
Inger Bergström (ibm013)
1 av 2
Gäller fr.o.m
Gäller t.o.m
Granskat av
Processägare
2016-04-08
2017-10-08
Ylva Ågren (yan001)
Lars Blad (lbd008)
Sida
Gäller för
Handläggare
Landstingsgemensamt
Susanne Abrahamsson
(san007)
Sammanfattning /Beskrivning
Diarienummer / Dokumentnummer
09LS4144/25445-R7
Relaterade dokument
Ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på webben
Obligatorisk markering i journal för patient med
MRSA, VRE, ESBL eller ESBLCARBA
Bakgrund
Allt fler patienter blir infekterade eller koloniserade med antibiotikaresistenta bakterier. När en
svårbehandlad bakterie konstateras, framför allt MRSA, VRE, ESBL eller ESBLCARBA, finns
det två tunga skäl till att denna information skall följa med patienten framöver:
1. För patientens egen skull: Om hon/han sjuknar i en oklar sepsis eller annan allvarlig
infektion behöver omhändertagande läkare veta om det för att kunna välja rätt behandling.
2. För omgivningens skull: Nästa omhändertagande instans får då informationen till sig,
och får bedöma om/vilken eventuell åtgärd som då krävs, som till exempel enkelrum.
Markering i Vårdportalen
Det kan även finnas information om smitta från tidigare anteckning från SC under
”ej strukturanpassad information”.
För att informationen ska nå alla som vårdar patienten ska journalen märkas.
Ansvarig läkare som får kännedom om en infektion eller ett bärarskap med MRSA, VRE, ESBL
eller ESBLCARBA på sin patient, ger patienten information om bärarskap samt dokumenterar i
vårddokumentation
skriv
uppmärksamhetsinformation
smitta
typ av smitta.
I textrutan skrivs resistensart, smittämne, provlokal samt datum för diagnostillfälle, till
exempel: ”ESBL E.coli påvisat i urin 2016-04-07”
OBS! Vid förekomst av ESBLCARBA används termen ”ESBL” och i textrutan förtydligas
ESBLCARBA samt provlokal och datum för diagnostillfälle.
Utskrivet av
Utskriftsdatum
Local Admin by Powershell
2017-07-15
Obligatorisk markering i journal för patient med MRSA, VRE, ESBL
eller ESBL-carba
Dokumenttyp
Fastställt datum
Fastställare
Sida
Riktlinje
2016-04-08
Inger Bergström (ibm013)
2 av 2
Diagnoskod
Ansvarig läkare registrerar aktuell diagnoskod i journalen.
Nya koder som tillkommer, förändras eller tas bort hittar du på Socialstyrelsens sida, se under
relaterad information.
Kod
Bakteriell resistensmekanism
U82.1
U82.2
Resistens mot meticillin
Resistens på grund av betalaktamaser med
utvidgat spektrum
U82.2C
U83.0
Resistens mot vankomycin
Exempel på resistent
bakterie
MRSA
ESBL-bildande E. coli
eller Klebsiella
ESBL-CARBA
VRE
Relaterad information
Socialstyrelsen, Klassificering och koder
Vårdhygien, Multiresistenta bakterier
Utskrivet av
Utskriftsdatum
Local Admin by Powershell
2017-07-15