Presentation från Strama Stockholms vårseminarium 26

advertisement
Multiresistenta bakterier
Emilia Titelman
Infektionsläkare
Antibitotikaanvändning
Resistens
Anmälningspliktig antibiotikaresistens i SLL 2000-2013
Källa: Folkhälsomyndigheten
2 500
* ESBL-karba: 12 fall 2013
2000
2 000
2001
2002
2003
2004
1 500
Antal fall
2005
2006
2007
1 000
2008
2009
2010
2011
500
2012
2013
0
MRSA
PNSP
VRE
ESBL*
EARS-Net 2012: ESBL i invasiva E. coli
Bärare av ESBL-bildande tarmbakterier efter utlandsresa: 24%
Källa: Tängden et al, AAC 2010
Extended-spectrum β-lactamases (ESBL)
• Enzymer som bryter ner penicilliner, cefalosporiner
– Ofta resistens även mot trimetoprim och kinoloner
• Många varianter (ESBLA, ESBLM, ESBLCARBA)
• Bildas av Enterobacteriaceae
– E. coli, K. pneumoniae
Majoriteten av ESBL-infektionerna är cystiter
som kan skötas i primärvården
Fynd av ESBL-bildande bakterier
• Skall bedömas på samma sätt som
motsvarande fynd av icke-ESBL-bildande
bakterier
• ESBL-produktionen i sig motiverar inte
antibiotikabehandling
ABU med ESBL-producerande bakterie
• Ofarligt
• Vanligt: äldre i eget boende 10-15%, SÄBO: kvinnor 25-50%,
män 10-25%
• KAD ger alltid bakteriuri
• Skall normalt ej behandlas
Cystit med ESBL-bildande bakterie
• Pivmecillinam 400mg x 3
i 5d (kvinnor), 7d (män)
• Nitrofurantoin 50mg x 3
ELLER
• Amoxicillin/klavulansyra 500mg/125mg x3
Resistensbesked: E. coli med ESBL
Växt av: Escherichia coli >100 000 CFU/mL
ANTIBIOTIKUM
Mecillinam
Nitrofurantoin
Ciprofloxacin
Trimetoprim
Ampicillin
S
S
R
R
R
Stammen bildar extended-spectrum betalaktamaser (ESBL).
Pyelonefrit med ESBL-bildande bakterie
• Få perorala alternativ och få kliniska studier
Behandling måste baseras på resistensbesked
• Alternativ:
Kliniska
studier
saknas
– Ciprofloxacin Resistens 70-80% men god effekt om känslig stam
– Trimetoprim
– Ceftibuten?
– Pivmecillinam 400mg x 3 i 10-14 d?
– Amoxicillin/klavulansyra 500/125mg x 3 i 10-14 d?
ESBL-tarmbärarskap
• Ofarligt
Risk för senare infektion
• Långdraget
>40% bärare 1 år
• Kan ej avskrivas trots
negativa prover
Anmälningsplikt?
• Enbart laboratorieanmälan för ESBLA och M
• Pat ska informeras (informationsblad på Smittskydd
sthlms hemsida)
• ESBLCARBA : klinisk anmälan
ESBLCARBA
• Resistens även mot karbapenemer
• Största hotet idag!
ESBLCARBA i Sverige 2012-2013
45
40
35
30
25
Stockholm
20
Totalt
15
10
5
0
2012
2013
ESBLCARBA i Europa
Glasner C. et al. EuSCAPE (Eurosurveill 2013)
Livräddande, stor effekt
•
•
•
•
•
meningit
sepsis
pneumokockpneumoni
utbredd erysipelas
pyelonefrit
Minskar komplikationer
• akut otit < 1 år
•
•
•
•
frontalsinuit
sårinfektioner
erytema migrans (borrelia)
sexuellt överförda infektioner (STI)
Symtomlindrande
• nedre UVI
• uttalad tonsillit med Strep A
Ej säker/liten effekt
• klinisk maxillarsinuit
• lätt/måttlig tonsillit med Strep A
• akut otit 1 - 12 år
Ingen effekt
• ÖLI
• tonsillit utan Streptokocker grupp A
• akut bronkit, oberoende av genes
• hosta
Använd antibiotika rationellt
Biverkningar
Resistens
Avsaknad av effekt
Nytta
[email protected]
www.stramastockholm.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards