Prevalence of Extended-Spectrum Beta

advertisement
Linda Svensson
Populärvetenskaplig sammanfattning Infektioner orsakade av bakterier behandlas normalt med antibiotika. Idag är det ett
växande problem att många bakterier utvecklar resistens mot antibiotika vilket gör att
infektioner blir svåra att behandla. En vanlig bakterie som orsakar många olika typer
av infektioner är Escherichia coli, mer känd som E. coli. De är bakterier som normalt
finns i vår tarmflora. De kan orsaka många olika typer av infektioner, till exempel
urinvägsinfektion och blodförgiftning.
E. coli och andra liknande bakterier har börjat producera enzym som kallas ESBL
(Extended-Spectrum Beta-Lactamase). Enzymerna har förmågan att inaktivera
cefalosporiner, en grupp antibiotika som används mycket och är viktig för att
bekämpa infektioner. Bakterier som producerar ESBL blir alltså resistenta mot dessa
medel. Detta är en alarmerande utveckling som kommer leda till att vanliga
infektioner i framtiden kommer vara mycket svåra att behandla. I Sverige är
fortfarande den här typen av resistens ovanlig, i andra delar av världen är förekomsten
betydligt högre.
I det här projektet har vi undersökt förekomsten av E. coli med ESBL i tarmen hos
kvinnor som lades in på den gynekologiska vårdavdelningen på sjukhuset Kilimanjaro
Christian Medical Centre i Moshi, Tanzania. Ett prov från ändtarmen togs vid
inläggning och ytterligare ett efter en vecka av sjukhusvård för att se om förekomsten
ändrades under sjukhusvistelsen. Information om tidigare antibiotikabehandling och
socioekonomiska faktorer samlades också in. Proverna analyserades sedan på
sjukhuset laboratorium.
Linda Svensson
Resultatet visar att 28 % av kvinnorna som lades in på avdelningen var bärare av
E. coli som producerade ESBL. 8 % bar dessutom sannolikt på ytterligare en
resistensform, ESBLCARBA, som innebär att bakterierna var resistenta mot ytterligare
en antibiotikatyp, karbapenemer. Kvinnor som bodde i en by var mer utsatta än de
som bodde i en stad och patienter som sökte vård för graviditetskomplikationer var
överrepresenterade. Några patienter förvärvade ESBL under vårdtiden, detta visar på
vikten av god hygien för att förhindra smittspridning mellan patienter. Förvånansvärt
nog var flera patienter negativa i andra provtagningen trots att de var positiva i första.
Förekomsten av ESBL har aldrig tidigare undersökts i den del av Tanzania där Moshi
ligger, och resultatet av denna studie indikerar att förekomsten är alarmerande hög.
Fler studier behövs göras för att få säkrare resultat över både förekomsten i samhället
och risken att förvärva dessa multi-resistenta bakterier vid sjukhusvård.
Download