enterokocker

advertisement
Isolering av bakterier
Diskdiffusion
E-test och utvidgad resistensbestämning
Vid multiresistenta fynd - anmälning till
vårdhygienen.
 PCR analys för påvisande av
resistensgenen ex: mec-genen (MRSA)
 Sekvenseringen,
Sekvenseringen resistenstypning med
pulsfältsgelelektrofores (PFGE).
 Anmälan till SMI – klon?




R it
Resistensbestämning
b tä
i

Bestämma känsligheten hos bakterier för
antibiotika  bedöms ha betydelse för
infektionsförloppet
› Allmänodling: Stafylokocker, Streptokocker,
Enterokocker,
› Urin: E coli, Proteus, GBS,
› Övre luftvägar: Haemophilus, Moraxella,
Streptokocker, Pneumnokocker,
Di kdiff i
Diskdiffusion






Plocka 1 eller 5-10 kolonier
Slammar i PBS
Svabbning med bomullspinne jämt över agarn
 viktigt med jämn fördelning för ett trovärdigt
resultat
Filt l
Filterlappar
iimpregnerade
d med
d antibiotika
tibi tik
prickas på inokulatet
P diff d i
Prediffundering
och
h iinkubering
k b i
ö
ö.n.
Avläsning av hämningszonernas diameter, där
d t iinte
det
t växer
ä
bakterier,
b kt i
med
d ett
tt skjutmått.
kj t ått
Stammens känslighet mot preparaten
benämns med:
S = sensitive
iti
I = indeterminant
R = resistent
Exempel:
S. aureus (Klindamycin) 28/21
S  > 28 mm
I  22 – 27 mm
R  < 21 mm
E t t fö
E-test
för MIC
MIC-bestämning
b tä
i
Plastremsa med en kontinuerlig gradient av
antibiotika som placeras på inokulatet
 Zonen som bildas anges utifrån den lägsta
koncentrationen i mg/L av antibiotika som
hämmar bakterietillväxt
 Mikrokolonier


Minst 2 S annars måste
en utvidgad bestämning
göras
Ut id d resistensbestämning
Utvidgad
it
b tä
i

Finns färdiga ”prickningsscheman” för
bakterier men när hämningszonerna blir
bakterier,
för små (endast en S) måste man
utvidga
t id
b
bestämningen
tä
i
 fler
fl
behandlingsmöjligheter
Alla fynd av S.aureus undersöks på förekomst av
meticillinresistens.
 Alla fynd av enterokocker som ändå resistensbestäms
undersöks på förekomst av vankomycinresistens.
 Fecesprover tagna i sluten vård för diagnostik av Clostridium
difficile undersöks på förekomst av VRE (se VRE
VRE-buljong)
buljong).
Representativt för patienter med längre sjukhusvistelse
(kolonisation), mer antibiotikabehandling (selektion) och
svårare sjukdomsbild än övriga patienter. Multiresistenta
enterobacteriaceae
t
b t i
(f a E
(fr
E.coli,
li Kl
Klebsiella
b i ll spp men ä
även
andra arter) uppvisar ofta förekomst av ESBL Fynd av ESBL
ska anmälas som laboratorieanmälan. Klebsiella pneumoniae
med karbapenemas (KPC) bör verifieras på
referenslaboratorium och föranleda laboratorieanmälan.

Rutin: Odling, isolering,
resistensbestämning …
 Fynd : multiresistent St. aureus
 Anmälning till vårdhygien
 PCR - påvisande av mec och nuc gen
 PFGE, typning av MRSA

BBL™ CHROMagar™ MRSA är ett selektivt och
differentierande medium för en kvalitativ, direkt
diagnostisering av meticillin resistenta
Staphylococcus
p y
aureus ((MRSA)) för att förhindra och
kontrollera MRSA infektioner I sjukvården.
Mediumet är inte tänkt att användas som
diagnostiseringsmetod för MRSA infektion.
BBL CHROMagar MRSA innehåller cefoxitin för
detiektionen av MRSA.
MW
1
2
3
4
-
+
MW
FIGUR 4. Molekylär typning med hjälp
av PFGE som visar släktskap mellan olika
ESBL producerande E.
E coli
coli, där isolaten
tillhörande Clone 1 respektive 2 är
mycket lika och relaterade till lokal
spridning. Bilden tagen av Hong Fang,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Universitetssjukhuset
Huddinge.
ESBL (Extended spektrum betalaktamas)

Enterobakteriaceae, E-coli, Klebsiella pneumoniae

PCR

Laboratoriekriterier för diagnos att påvisa
 Resistens mot cefalosporiner
 ESBL produktion eller gen för betalaktamas

ESBL bakterie analys:





MLSA (multi-lokus sekvens analys)
MLVA ( multi-lokus variable number tandem repeats analys)
Karakteriserad med avseende på sekvens
o e e a sannolikhet
sa o
et av överföring
öve ö g av ESBL
S genen
ge e och
oc spridning
sp d g av bakterie
ba te e
Korrelera
Mikro array hybridisering teknik
VRE (vankomycin resistenta enterokocker)

VRE med VanA gen

Odli påå specifika
Odling
ifik medier
di samt selektiv
l k i anrikning
ik i i buljong
b lj

PCR teknik att påvisa
 Van A, Van B gen
 E.faecalis och E.faecium som bildar genen
VRE-buljong
VRE
buljong med antibiotika

Screen av faecesprover- VRE buljon med vankomycin 32mg/L

Skiljer ut VanA och VanB

Sekundär odling på esculin platta för enterokock diagnostik

Olika resistensbestämning mot ampicillin,
ampicillin aminoglykosid







http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/bakterier/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/pfge-typning-av-mrsaisolat/
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/ESBLdokument%20inkl%20bakgrund.pdf
http://www.bd.com/ds/productCenter/215084.asp
p://
.bd.co /ds/p oduc Ce e / 508 .asp
http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/ewr/supp/0450ESBLsupplement.pdf
http://www.bd.com/ds/technicalCenter/whitepapers/lr896.pdf
http://www.srga.org/MRB/mrbopmet.html
Qnova - resistensbestämning
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards