Multiresistenta bakterier och blodsmitta

advertisement
Multiresistenta bakterier och
blodsmitta
Signar Mäkitalo
Smittakyddsläkare
Multiresistenta bakterier
• Antibiotika eller inte
• www.lg.se/smittskydd
Normalflora
• Mag-tarm: 100 000 000 000 00
– gramnegativer, enterokocker, anaerober
• Hud: 1 000 000 000 000
– stafylokocker, streptokocker, propione. mm
– 1000 – 1000 000 per kvadrat centimeter
• Minst 10 ggr fler än våra egna celler
• Ca 40 miljoner gener
• Människan ca 25000 gener
Verkningsmekanismer
• Förstör bakterievägg
• Skadar bakterie DNA
• Stör bakteriens proteinsyntes
Bakterie evolution
•
Ändrar bakterieväggen så att antibiotika inte kan fastna
•
Tillverkar ämnet ESBL som förstör antibiotika
6
6
Antibiotikaresistens gynnas av
• Antibiotika tryck = selektion och spridning
• Dåliga hygienrutiner – spridning
– Stafylokocker kan leva 6 veckor på kläder och tyg
– Ringar, klockor, lösnaglar med mera
– Handsprit används inte
Stor brist på nya antibiotika
Otto Cars, Strama
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
VRE
MRSA
ESBL
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Antal rapporterade S
Multiresistenta bakterier Sverige
Årtal
Multiresistenta bakterier i LG
Antal rapporterade SMI
Multiresistenta bakterier Gävleborg
150
130
110
90
70
50
30
10
VRE
MRSA
ESBL
PNSP
2007
2008
2009
VRE
2010
2011
1
1
MRSA
12
26
12
26
36
ESBL
37
47
76
96
116
PNSP
6
5
3
8
4
Årtal
Basala hygienrutiner är en effektiv metod
för att minska spridningen av resistenta
bakterier
- Hygienkampanjer i fler länder har minskat
förekomsten av MRSA
MRSA 2007
MRSA 2008
Andelen MRSA av alla staff aureus i blododling
MRSA 2010
Antibiotika betydelse
Livräddande
Symtomlindrande
• meningit
• sepsis
• pneumokockpneumoni
• utbredd erysipelas
• nedre UVI
• uttalad tonsillit
Minskar komplikationer
• ethmoidit, frontalsinuit
• akut otit < 1 år och > 12 år,
bilateral < 2 år,
perforerad otit alla
• pyelonefrit
•sårinfektioner
•erytema migrans (borrelia)
Ej säker/liten effekt
• maxillar sinuit
• lätt/måttlig tonsillit
• akut otit 1 - 12 år
• mykoplasma pneumoni
Ingen effekt
• ÖLI
• tonsillit utan Streptokocker grupp A
• akut bronkit, oberoende av genes
• hosta
Blodsmitta
• Gulsot
– Hepatit B, C och D
– Trötthet, matleda,
myalgi, artralgi, ev feber
– Gulsot (Ikterisk) fas
– Sclerae, hud, avfärgad
avföring, mörk urin
• Vaccin mot Hepatit B
• Behandling ibland mot
Hepatit B och C
• HIV
– Utan symtom
– Primär HIV
– AIDS
• Behandling
Smittrisker grovt räknat
Nålstick grovt räknat
• Hepatit B
30 %
• Hepatit C
3%
• HIV
0,3 %
• HIV mucocutan smittrisk 0,03 %
Åtgärd för att förhindra blodsmitta
•
•
•
•
•
•
Bra rutiner
Handskar vid blodvite
Desinfektera blodfläckar
Vaccination i förebyggande syfte
Vaccination vid inträffad smittrisk
Läkemedel vid inträffad smittrisk
Förhindra smitta
SMITTVÄG
FÖRHINDRA SMITTA
• Kontaktsmitta
God handhygien, städning
• Droppsmitta
• Hosta/Nysning
Hostetikett
Armveck, Handduk, Näsduk
• Blod
Handskar eller annat skydd
Vaccin
•TACK!
Download