Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

advertisement
En strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster 2014-2020
Michael Löfroth, Miljödepartementet
Miljödepartementet
Planerad proposition om biologisk mångfald och
ekosystemtjänster Syfte:
-att lägga fast den svenska politiken och redovisa en strategi för att
uppnå:
1) det svenska bidraget till måluppfyllelse av Nagoyaplanen, dvs
åtgärder som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald
och att senast 2020 säkra att ekosystem är resilienta och fortsätter
att tillhandahålla väsentliga ekosystemtjänster,
2) det svenska bidraget till måluppfyllelse av EU:s strategi för
biologisk mångfald som antogs 2011 samt
3) insatser för att nå berörda delar av generationsmålet etappmålen
och nationella miljökvalitetsmål.
Miljödepartementet
FN:s konvention om biologisk mångfald
(Convention on Biological Diversity, CBD)
Tre huvudmål från 1992
• bevarande av biologisk mångfald,
• hållbart nyttjande av dess beståndsdelar, samt
• rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid
utnyttjandet av genetiska resurser.
Miljödepartementet
Några viktiga händelser
•
•
•
•
•
•
•
1992 Riokonferensen CBD
1992 Art- och Habitatdirektivet NATURA 2000
2001 Gbg: Stoppa förlusten av BM till 2010
2002 Haag CBD dito -> Johannesburg-FN:s världstoppmöte
2005 Millennium Ecosystem Assessment EST-lansering
2008 TEEB initieras
2009 ”2010-målet kommer inte att nås”
Miljödepartementet
Några viktiga händelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2009 SE ordf EU. RSS om EST. Start EU CBD pos
2010 CBD-Nagoya –strategisk plan –EST ingår
2010 Miljömålsproposition: EST grund för generationsmål
2010 Miljömålsberedningen inrättas
2011 EU strategi biologisk mångfald EST ingår
2012 Rio+20 bekräftar EST värden
2012 Etappmål om ekosystemtjänster bl a
2013 MMB betänkande markanvändning, EST-utredning
2014 SE Planerad proposition BM+EST
Miljödepartementet
Värdet av ekosystemtjänster alltmer uppmärksammat
Kostnaden av den årliga globala förlusten av ekosystemtjänster uppgår redan till 50
miljarder euro (TEEB)
Om inga åtgärder vidtas för att förbättra situationen beräknas förlusten för enskilda
länder att uppgå till sju procent av BNP 2050. (TEEB)
Människorna i länderna runt Östersjön är villiga att betala 3 800 miljoner euro per år för
att förbättra Östersjöns miljö (”Baltic Stern”)
Miljödepartementet
Exempel från Nagoyas strategiska plan
•
•
•
•
•
•
•
Skydda 17 procent av land- och vattenområden samt 10 procent av kust- och marina
områden från exploatering.
Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogning och förstörelse av andra
naturmiljöer.
Stoppa överfiske
Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, framförallt
vatten.
Restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem
Fasa ut eller reformera skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald.
Påbörja arbetet med att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i
nationella räkenskaper och ekonomisk rapportering.
Miljödepartementet
EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020
•
antogs av Rådet med utgångspunkt i Nagoyaplanen.
•
övergripande mål: stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU
senast 2020, i möjligaste mån återställa dem och samtidigt förstärka EU:s bidrag för
att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå.
•
Strategin har 6 mål, exempelvis GI och EST. Ett viktigt mål är mål 1 som säger att till
2020 ska minst 100% fler naturtyper och 50% fler arter (som listas i habitatdirektivet)
ha en gynnsam, eller förbättrad bevarandestatus till.
Miljödepartementet
EU:s strategi för biologisk mångfald
2011-2020
1)Ett fullständigt genomförande av EU:s naturvårdsdirektiv om skydd av
för biologisk mångfald;
2) Bättre skydd för ekosystem och ökad användning av grön
infrastruktur
3)Främja biologisk mångfald genom ett säkerställande av hållbart jordoch skogsbruk
4) Bättre förvaltning av fiskbestånd
5) Strängare kontroller av invasiva främmande arter
6) Ett ökat EU-bidrag i arbetet med att avvärja den globala förlusten av
biologisk mångfald.
Miljödepartementet
Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Regeringens proposition 2009/10:155
• Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de
ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens.
• Dessa ekosystemtjänster inkluderar t.ex.




Miljödepartementet
försörjningen av livsmedel och rent vatten,
omhändertagande av föroreningar,
jordens bördighet
buffringen av negativa effekter av klimatförändringarna.
Regeringsbeslut om etappmål 2012
•
•
•
•
•
Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens -viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar
deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013.
Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster -senast 2018
ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där
så är relevant och skäligt.
Etappmål om hotade arter och naturtyper –ÅGP senast 2015
Etappmål om invasiva främmande arter -effekterna ska vara bedömda och prioriterade insatser för
bekämpning ska ha inletts senast 2015.
Etappmål om kunskap om genetisk mångfald -kartläggning och övervakning av den genetiska
mångfalden ska ha inletts senast 2015.
Miljödepartementet
Miljömålsberedningens delbetänkande 2013 om långsiktigt
hållbar markanvändning
• Etappmål om ökad helhetssyn på markanvändningen genom förstärkt
samordning i den statliga förvaltningen.
• Etappmål om skydd av land- och sötvattenområden.
• Etappmål om förtydligad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen.
• Etappmål om ett variationsrikt skogsbruk.
• Etappmål om ett nationellt skogsprogram.
Miljödepartementet
Utredningen Synliggöra värdet av
ekosystemtjänster 2013
Integrering av ekosystemtjänster i beslutsprocesser
• Finanspolitiska beslut
• Reglering av mark- och vattenanvändning
• Ekonomiska styrmedel
• Ekologisk kompensation i vardagslandskapet
• Samverkan för kapacitetsbyggnad och innovation
Bättre kunskapsunderlag om ekosystemtjänster
• Ekosystemtjänstbedömningar
• Utveckling av relevanta hållbarhetsindikatorer
Lärande om biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Miljödepartementet
Grön infrastruktur
Medlemsstaterna ska göra Natura 2000-nätverket mer ekologiskt sammanhängande genom att främja
skötsel och förvaltning av element i naturen som har avgörande betydelse för vilda djur och växter, ex
Linjära element (ex floder, flodbankar, stängsel eller andra gränsmarkeringar)
Förbindelsefunktioner (ex dammar eller små skogar)
Element som är viktiga för vilda arters flyttning, spridning eller genetiska utbyte
(fritt från habitatdirektivet 1992, artikel 10)
Ekosystemtjänsterna
Michael Löfroth
Miljödepartemenetet
2008-09-08
Miljödepartementet
Grön infrastruktur
För att säkerställa den biologiska mångfalden och förmågan hos
ekosystemen att kunna leverera ekosystemtjänster i ett förändrat klimat är det nödvändigt att utveckla
grön infrastruktur
-exempelvis spridningskorridorer och nyckelbiotoper som knyter ihop skyddade områden i
landskapet.
-En sådan grön infrastruktur ökar inte minst ekosystemens möjligheter till anpassning till ett förändrat
klimat med
bibehållen möjlighet till kollagring.
Regeringens proposition 2008 En sammanhållen klimat- och energipolitik
Ekosystemtjänsterna
Michael Löfroth
Miljödepartemenetet
2008-09-08
Miljödepartementet
Grön infrastruktur
Skyddade områden kan ses som värdekärnor som bör knytas samman med spridnings-korridorer och
kompletterande bevarandeinsatser för viktiga biotoper och livsmiljöer i framför allt det brukade landskapet.
Utan en sådan grön infrastruktur riskerar artpopulationer att isoleras och decimeras. Detta ökar i sin tur
risken för lokalt utdöende, minskat genutbyte mellan populationer försvårad rörlighet för arter.
Sammantaget riskerar dessa effekter att gradvis försvaga ekosystemens möjlighet att leverera tjänster och
försvårar nödvändig klimatanpassning.
I dag saknas en samlad, djupgående analys av hur väl det svenska naturvårdsarbetet och åtgärder som sker
inom ramen för sektorsansvaret sammantaget uppfyller de krav som bör ställas på en grön infrastruktur.
Regeringens proposition 2008 Hållbart skydd av naturområden
Ekosystemtjänsterna
Michael Löfroth
Miljödepartemenetet
2008-09-08
Miljödepartementet
Grön infrastruktur
•
•
•
•
•
•
Verktyg för positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter.
Ger hälsofrämjande effekter som bättre luft- och vattenkvalitet i stadsmiljöer.
Viktig i klimatarbetet ex förbättrar motståndskraften mot katastrofer som översvämningar, jordskred,
laviner och flodvågor.
Bör integreras i projekt som får stöd genom finansieringsmekanismer som den gemensamma
jordbrukspolitiken, Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Horisont 2020,
Fonden för ett sammanlänkat Europa, Europeiska havs- och fiskerifonden och det finansiella
instrumentet för miljön (Life).
Ny finansieringsfond för stöd till investeringar som rör biologisk mångfald, däribland GI-projekt –under
utveckling av KOM och EIB
MS uppmuntras att utveckla grön infrastruktur och dra nytta av dess positiva effekter för en hållbar
utveckling.
EU-kommissionens meddelande om Grön infrastruktur 2013
Miljödepartementet
Grön infrastruktur
• Integrera skydd, bevarande och återskapande av naturen och naturliga processer, i
fysisk planering och lokal och regional utveckling.
• Stärkt samordning nationellt, regionalt och lokalt
• Nationella underlagsdata och landskapsklassificering
• Regionala ramverk för naturvårdsåtgärder i landskaps-perspektiv, konnektivitet
och mångfunktionalitet
• Stor vikt läggs vid olika aktörers medverkan, roller och ansvarsfördelning i
processen
RU 2013 Handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå
Miljödepartementet
Underlag för planerad prop Biologisk mångfald/Ekosystemtjänster
•
RU Bevarande av biologisk mångfald, redovisad sept 2012, remitterad
•
RU Ekosystemtjänster, redovisad okt 2012, remitterad
•
RU GI- landskapsanalys mm, redovisad dec. 2012. Remitterad
•
RU Marint områdesskydd redovisad maj 2013. Remissbehandling pågår
•
Utredning MMB markanvändning del 1 redovisad juni 2013. Remitterad
•
RU Handlingsplan för GI på regional nivå, redovisad september 2013. Remissbehandling pågår
•
Utredning Synliggöra värdet av ekosystemtjänster redovisad september 2013. Remissbehandling pågår
•
RU Kommunikation om ekosystemtjänster, redovisad oktober 2013.
•
Miljödepartementet
Om ekosystemtjänster på Miljödepartementets blogg; http://blogg.miljodep.se/
Miljödepartementet
Mer information
Regeringens hemsida:
www.regeringen.se/miljo
Utredningen om ekosystemtjänster:
http://www.regeringen.se/sb/d/17944/a/226471
Podradio och blogg om biologisk mångfald och ekosystemtjänster:
http://blogg.miljodep.se/blog/podradio-anders-turesson-moter-michael-lofroth/
http://blogg.miljodep.se/blog/hur-bevarar-vi-den-biologiska-mangfalden-i-sverige/
http://blogg.miljodep.se/blog/konferens-med-tankesmedjor-om-ekosystemtjanster/
Miljömålsberedningen (M2010:04) www.sou.gov.se
Miljödepartementet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards