Regler för elevers datoranvändande samt KONTRAKT

advertisement
Regler för elevers datoranvändande
1. Innan du får tillgång till datorn ska introduktion av dessa regler ges av behörig
personal.
2. Datorn får användas av dig som ett verktyg men inga ändringar på datorn får göras.
Datorn ska fungera och se ut på samma sätt efter som före användandet
3. Du är själv ansvarig för ditt användarnamn och lösenord. Om någon loggar in på din
inloggning och gör något otillåtet, är det du som blir avstängd från att använda
dator.
4. Vid användning av Internet, e-post, chat och annan kommunikation på skolan eller
med personer utanför skolan skall respekt iakttas. Behandla andra som du själv vill
bli behandlad. Man ska vara vänlig mot en person även om man tycker olika.
5. Allt material på Internet ska betraktas med källkritisk blick! Vem har skrivit
materialet och varför? Granska speciellt artiklar utan namngiven författare!
6.
Om du använder DVD-skivor eller USB-minnen, se till att dessa är fria från virus.
Om du misstänker datavirusangrepp ska du ta kontakt med den som är
dataansvarig för skolan och be om hjälp.
7. Allt arbete sparas i din personliga mapp. Om du överskrider gränsen för hur mycket
du får spara i din mapp, kan den dataansvarige utan förvarning tömma mappen.
Om du bryter mot dessa regler kan du avstängas från
användande av dator under en tidsbegränsad period.
Du kan även bli ersättningsskyldig om ditt regelbrott
innebär kostnader för skolan.
Observera särskilt att du kan drabbas av både straff och civilrättsligt ansvar om det du
skriver bedöms vara ärekränkande, rasistiska eller på annat sätt olagliga.
Jag har tagit del av och förstått innebörden av ovanstående regler
Elev ……………………………………………………………………………………… Klass ……………………………
Målsmans underskrift ……………………………………………………………………………………………………
Download