Kaliumjodid RPH Pharma tablet

advertisement
Läkemedelsverket 2012-11-01
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Kaliumjodid RPH Pharma 65 mg tabletter
Kaliumjodid
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Kaliumjodid RPH Pharma måste trots det användas med
försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns
i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaning av länsstyrelse eller
Strålsäkerhetsmyndigheten.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Kaliumjodid RPH Pharma är och vad det används för
2.
Innan du tar Kaliumjodid RPH Pharma
3.
Hur du tar Kaliumjodid RPH Pharma
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Kaliumjodid RPH Pharma ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD KALIUMJODID RPH PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Jodtabletter är avsedda att användas av befolkningen i närheten av kärnkraftverk om
radioaktiv jod skulle spridas i luften vid eventuell kärnkraftolycka. Tabletterna används som
förebyggande behandling mot sköldkörtelpåverkan.
Vid en kärnkraftolycka sänds meddelandet om jodtabletter i radio.
Tabletterna skyddar ej mot annan typ av strålning från radioaktiva ämnen.
Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos
kaliumjodid. Sköldkörteln har då redan tagit upp tillräckligt med jodid och någon radioaktiv
jod kan inte tas upp. Risken för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod är större
för unga individer än för äldre. Generellt gäller att foster från 12:e veckan, nyfödda och barn
tillhör de känsligaste grupperna eftersom sköldkörteln hos unga individer är i tillväxt.
2.
INNAN DU TAR KALIUMJODID RPH PHARMA
Ta inte Kaliumjodid RPH Pharma
om du är allergisk (överkänslig) mot kaliumjodid eller något av övriga innehållsämnen i
Kaliumjodid RPH Pharma.
om du har hudsjukdomen Dermatitis herpetiformis, eftersom ett ökat jodintag då bör
undvikas.
Var särskilt försiktig med Kaliumjodid RPH Pharma
om du har känd jodallergi. Kontakta läkare innan eventuellt intag.
1
Läkemedelsverket 2012-11-01
-
Rådfråga läkare om någon av ovanstående varningar gäller för dig eller om så varit fallet tidigare.
Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,
även receptfria sådana.
Graviditet och amning
Gravida kvinnor och ammande mödrar bör ta jodtabletter högst två gånger.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Viktig information om något innehållsämne i Kaliumjodid RPH Pharma
Kaliumjodid RPH Pharma innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta
din läkare innan du tar denna medicin.
3.
HUR DU TAR KALIUMJODID RPH PHARMA
Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaning av länsstyrelse eller
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ta alltid jodtabletter enligt läkarens anvisningar. För att få bästa möjliga skydd skall man ta
dosen så snabbt som möjligt när utsläpp av radioaktiv jod blivit känt.
Vanlig dos är :
Vuxna, yngre än 40 år, och barn över 12 år: 2 tabletter
Barn 3-12 år: 1 tablett
Barn 1 månad –3 år: ½ tablett
Nyfödda, yngre än en månad: ¼ tablett
Tabletten kan tuggas sönder eller sväljas hel. Till spädbarn kan dosen krossas och röras ut i
vatten, saft eller dylikt. Om utsläppet inte upphört kan ytterligare en dos tas inom två dygn.
Länsstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten ger meddelande om detta. Nyfödda bör inte ges
mer än en dos. Personer över 40 år behöver inte ta jodtabletter eftersom man i den åldern inte
har funnit någon ökning av frekvensen strålframkallad sköldkörtelcancer.
Om du har tagit för stor mängd av Kaliumjodid RPH Pharma
Om du fått i Dig för stora mängder läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Personer som tidigare behandlats för giftstruma eller för sköldkörtelinflammation och som
tillförts större doser jod löper risk för bestående underfunktion i sköldkörteln. Personer som
behandlas med sköldkörtelhormon uppvisar ingen ökad biverkningsrisk.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Kaliumjodid RPH Pharma orsaka biverkningar men alla användare
behöver inte få dem.
2
Läkemedelsverket 2012-11-01
Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudutslag av
övergående karaktär.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR KALIUMJODID RPH PHARMA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Tabletterna kan efter en tids lagring bli gulfärgade. Detta påverkar dock inte den skyddande
effekten.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur
man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är kaliumjodid 65 mg (motsvarande 50 mg jod).
Övriga innehållsämnen är laktosanhydrat 176 mg, mikrokristallin cellulosa,
magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Kaliumjodid RPH Pharma 65 mg tabletter är vita, plana, med krysskåra och diametern 9 mm.
De finns i förpackningar med 10 tabletter i blister.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
RPH Pharmaceuticals AB
Lagervägen 7
SE-136 50 Jordbro.
Information lämnas av:
Recip AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel. 020-35 05 05 (Kundinformation).
E-post: [email protected]
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Belgien, Luxemburg: Iodure de Potassium RPH Pharma, 65 mg, comprimés
Norge, Sverige: Kaliumjodid RPH Pharma
Denna bipacksedel godkändes senast 2012-11-01
3
Download