OnTop HMX WISLink Pepto Systems

advertisement
OnTop HMX WISLink
Användningsområde &
Fördelar
-32Bit Windows NT. Detta tillåter
program att köras utan att logga in
lokalt.
-ODBC Interface. Sparar information
på alla ODBC compatibla databaser
som t ex. ORACLE, ORACLE RDB, MS
SQL Server eller Informix.
-Fjärrstyrd administrering via TCP/IP.Via
WISLink Administrator kan man
övervaka och konfigurera OnTop
Monitor och OnTop DOT.
HMX WISLink
WISLink är en kommunikationsserver konstruerad för att föra data
mellan ett Honeywell-Measurex Inspektionssystem (IS) och en ODBC
databas (DB) samt att kommunicera information t ex larm,
statusmeddelanden och driftrapporter till andra enheter i systemet. Ett
WISLink system kan övervakas och konfigureras av t ex OnTop Monitor,
ett generellt fekartesystem med funktionalitet att hantera larm och
statistik.Under utvecklingen har stor vikt lagts vid driftsäkerhet och
tillförlitlighet.
-Lätt att lägga upp kundkrav. WISLink är
utvecklat i modern RAD miljö och har
kundernas specifika rutiner i ett
bibliotek med dynamiska länkar.
-Händelseövervakning. När man
använder WISLink tillsammans med
OnTop Monitor eller OnTop DOT sänder
WISLink förinställda meddelanden som
t ex tambourbyte.
Pepto Systems
Tambouridentitet
Defektinfomation(felkartor)
Automatisk överföring av tambouridentitet till IS
på den tambour som genererat felkartan kan
göras via WISLink. Det är ofta nödvändigt då
tambournumret i IS endast inkrementeras med 1
varje gång tambourskifte sker och man har inte
alltid ett så enkelt sätt att namnge tambouren i
verkligheten. När data sedan lagras felaktig
identitet kommer det att medföra problem vid
sökning i DB. Felkartan kan bl a bli svår att
hitta.
Under produktionen av papper eller nonwoven detekteras
defekter i IS som lagras i en intern DB. Vid tambourskifte
skickas informationen om defekterna via något gränsnitt
(ftp, 3964R ) över till WISLink. Detta kan ske händelsestyrt
vid tambourskifte eller via ett meddelande från WISLink
där tambourens identitet sätts i IS. Informationen lagras
först internt i WISLink. När överföringen är slutförd sker
uppkopplingen mot databasen och data lagras. Om ett fel
skulle uppstå under denna aktivitet, t ex att databasen inte
går att nå, lagrar WISLink data till disk. WISLink kommer
sedan försöka genomföra överföringen vid ett senare
tillfälle. Hur många gånger och hur ofta detta kommer att
ske innan lagringen lyckas är inställbart. Man kan också
lagra sådan data manuellt.
Kvalitetsbeteckning
Automatisk överföring av kvalitetsbeteckningen
till IS sker på samma sätt som
tambouridentiteten. Detta kan vara önskvärt av
flera skäl bl a kan inställningarna i IS vara
knutna till kvalitetsbeteckningen.
Rull- och setindelning
Rull-och setindelningen kan överföras till IS via WISLink.
På detta sätt kan verkliga rullbredder och längder visas i IS
Monitor.
Rekommenderade Systemparametrar.
Corporate Headquarters
One Results Way, Cupertino
California 95014-5991, U.S.A.
Phone: +1-408-255 1500
Fax: +1-408-864 7570
Center of Excellence
P.O. Box 1332
70461 Kuopio, FINLAND
Phone: +358-17-681 711
Fax: +358-17-681 7555
Hårdvara:
-Pentium II 300MHz eller över.
-128Mb RAM eller över.
-1 seriell port för varje installerad WISLink.
-1 paralell port för hårdvarulås.
Operativsystem:
-Windows NT 4.0.
-TCP/IP.
www.measurex.com
www.honeywell.fi
Pepto Systems AB
Hagagatan 1
S-113 48 Stockholm
Phone: +46-8-545 411 50
Fax: +46-8-545 411 59
E-mail: [email protected]
Web:www.pepto.se
Development Team: Thomas Schönbeck, Lars-Erik Svensson
If you have any questions about the software, please contact us by Phone, Fax or E-mail.
Check our homepage for the latest patches, versions and manuals.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards