Polisen - presentationsmall, liggande

advertisement
Otillåtna
avfallstransporter/avfallsbrotts
lighet - myndighetssamverkan
24 mars, Lisa Ewerlöf, Handläggare, Nationella operativa
avdelningen
1
Syfte
• Polisens arbete mot otillåtna
avfallstransporter/organisation
• Informera om myndighetssamverkan kopplat till otillåtna
avfallstransporter/avfallsbrottslighet.
• Konkreta tips på effektiv samverkan
2
2017-02-23
Bakgrund
• Kritik från EU-kommissionen
• Myndighetsgemensam satsning
• Årligt anslag på 4,8 miljoner kr
• Strategisk och operativ nivå
3
2017-02-23
Polisens underrättelseverksamhet
• Definition: ”En verksamhet som består i att i en standardiserad
process inhämta, bearbeta och analysera information i syfte att
producera efterfrågade framåtblickande proaktiva beslutsunderlag att
delges relevanta beslutsforum”.
• Huvudmålet med verksamheten är att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet.
• Underrättelseverksamhet omfattar inte utredning eller beivrande av ett
bestämt brott.
4
2017-02-23
Utredningsverksamhet
• Gränsdragningen för vad som är underrättelseverksamhet och
utredningsverksamhet bestäms i mycket av när en förundersökning ska
inledas eftersom underrättelsearbetet kan sägas vara i princip allt som sker
utanför en förundersökning.
• Utredningsverksamheten sker när det finns en misstanke om ett konkret brott.
Reglerna i rättegångsbalken träder in när det är en förundersökning.
• Förundersökningen omfattar allt material och alla uppgifter som samlas in
under utredningen av brottet från det att förundersökningen inleddes.
5
2017-02-23
Polismyndighetens roller
• Nationella operativa avdelningen (NOA) ansvarar för kartläggning av kriminella nätverk i
landet med fokus på organiserad brottslighet som begår brott mot miljölagstiftningen
• NOA utvecklar system och metoder för brottsupptäckt, gör riskbeskrivningar och
samverkar med andra myndigheter både nationellt och internationellt, samt koordinerar
Polisens arbete i relation till andra myndigheter
• NOA utser även strategiska personer ute i landet inom miljöbrott- underrättelse
• Miljöbrottsutredare runt om i landet arbetar med utredning av miljöbrott.
• Trafikpolisen arbetar med tillsyn farligt gods vid vägtransport. Polishandräckning 28 kap
MB.
6
2017-02-23
Samverkande myndigheter i Sverige, vem
gör vad?
•
Naturvårdsverket: Handlägger anmälningar och godkänner gränsöverskridande
transporter, ansvarig vid olagliga transporter från Sverige som upptäcks utomlands.
Vägleder anmälare och tillsynsmyndigheter. Ansvarar för rapportering till EU.
•
Länsstyrelsen: Tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och över
avfallshanteringen på de anläggningar som klassas som miljöfarliga verksamheter
(A-verksamheter). Tillsynsvägledning inom länet. Förebygga miljöbrott och verka för
samarbete. Ej befogenhet att öppna plomberingar. Klassificerar avfall. Omvänd
bevisbörda.
•
Kommunerna: Delat operativt ansvar med lst. Tillsyn av avfallstransporter inrikes
samt tillsyn över avfallshantering i stort i kommunen samt tillsyn av övriga miljöfarliga
verksamheter. Har möjlighet att bedriva tillsyn tidigt i avfallskedjan. Information till
verksamhetsutövare.
7
2017-02-23
Vem gör vad, fortsättning…
•
•
•
Tullverket: Befogenhet att kontrollera export/import till
och från tredje land. Små befogenheter vid transporter
inom EU.
Granskning av tulldeklarationer Viktigt vid selektering!
Kan beslagta gods.
Kustbevakning: Tillsyn av farligt gods och lastsäkerhet
vid sjötransport.
Miljöåklagare: Förundersökningsledare. Full bevisbörda
gäller.
8
2017-02-23
Samverkan mellan berörda myndigheter
är väldigt viktig för en effektiv tillsyn.
• Nationell arbetsgrupp för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT)
gruppen består av Naturvårdsverket, Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten
samt länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
• Regionala arbetsgrupper (5st) håller på att byggas upp och ska verka för regional
samverkan mellan berörda myndigheter.
• Sedan årsskiftet ökad samverkan mellan Tullverket, Polisen och Kustbevakningen
9
2017-02-23
Kort om miljöbrott
• Miljöbrott är ett spaningsbrott & regleras i miljöbalken
(1998:808)
• Vilka brott som upptäcks och vilka personer som straffas
styrs av samhällets insatser för kontroll och tillsyn.
• Diffusa brottsoffer.
• Indirekta skadeverkningar alternativt lång tid innan brottet
leder till skador för människor och natur.
10
2017-02-23
Kort om miljöbrott
• Få brottsanmälningar men ett större mörkertal än för den traditionella
brottsligheten.
• Vanligen förknippas miljöbrottslighet exempelvis med anmälningar
om nedskräpningar eller otillåtna utsläpp från industrier.
• Miljöbrottsligheten i Sverige bedöms öka och tillta i omfattning.
• Organisationsgraden bland kriminella aktörer som är verksamma
inom detta brottsområde sägs öka alltmer.
• Är många gånger relaterad till andra typer av brott som exempel
ekonomisk brottslighet. Vilket främst gäller för avfallsbrottsligheten.
11
2017-02-23
Vad är en otillåten avfallstransport?
• En transport som inte sker i enlighet med gällande
lagstiftning, i straffrättsligt och/eller administrativt
hänseende. Det är med andra ord inte tillåtet att
transportera avfall utan godkännande av berörda
myndigheter.
12
2017-02-23
Bakomliggande motiv
• Den främsta drivkraften bakom illegala
avfallstransporter/avfallsbrottslighet är stora förtjänster i
kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff.
• Företag har olika
roller i
hanteringskedjan
13
2017-02-23
Signaler (C-verksamhet)
(Miljöfarligt avfall delas in i A-,B-C eller u-
anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klagomål på att avfall grävs ner/andra oegentligheter
Mycket trafik eller ovanligt lite trafik
Involvering av flera företag/personer
Svävande beskrivningar över avfallet, ex. ”verksamhetsavfall”, ”utvinna
metaller”, ”ej farligt avfall”
Upptäcker annat avfall
Analysprover som visar vad avfallet generellt innehåller (utan förankring till sin
egen verksamhet eller eget avfall)
Nämner att de är en seriös verksamhet
Anses maskinparken vara förenlig med verksamheten? (kapacitet, ekonomi,
storlek)
Skillnad mellan föranmält besök och oanmält
14
2017-02-23
Anmälda brott
15
2017-02-23
Statistik: Antal stoppade (illegala)
avfallstransporter
100
Antal stoppade illegala transporter mellan år
2007-2014 (Totalt 356st)
80
Antal
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
- stoppade på väg ut ur Sverige
2012
2013
2014
- stoppade i utlandet
16
2017-02-23
Statistik: Avfallets destination
Mottagarkontinenter för otillåtna avfallstransporter stoppade i Sverige mellan
år 2007-2014
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Afrika
Mellanöstern
Asien
Europa
Sydamerika
17
2017-02-23
Vid kontroll, vad vill vi veta?
• Plats/företag där avfallet har hämtats
•Transportör/företag under den aktuella transporten
•Till vem det ska lämnas
•Vad transporteras
•Vem sker körningen åt?
18
2017-02-23
Tack!
• Information är nyckeln till framgång!
• Kontaktuppgifter för tips Polismyndigheten;
11414 PKC (Polisens kontaktcenter)
Tips skickas främst till lokalt poliskontor som sedan skickar vidare informationen till berörd
inom Polisen.
• Kontaktuppgifter Tullverket för tips;
[email protected]
• Kontaktuppgifter Kustbevakningen tips; [email protected]
19
2017-02-23
Download
Random flashcards
Create flashcards