Funktionsbeskrivning RS92 - Uppnådd andel, forskarnivå 1

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Funktionsbeskrivning
RS92  Uppnådd andel, forskarnivå
Ersätter FP80
1. Beskrivning av funktionen - Syftet
Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av
forskarstudentens uppnådda procentuella andel inom forskarutbildningen, relaterad till fordringarna
för aktuell examen. Rapporteringen görs i ett steg.
2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner
Funktionen har inga delfunktioner
3. Behörighetsanalys till delfunktioner

4. Preferensstyrning
Funktionen har inga preferensstyrningar.
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Bilaga 1
1.
RS92A00G
Hjälptext
RS92  Uppnådd andel, forskarnivå
Senast uppdaterad: 2016-02-01
Allmänt om funktionen
Funktionen används för att lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av
forskarstudentens uppnådda procentuella andel inom forskarutbildningen, relaterad till fordringarna
för aktuell examen.
Avstängd person
Det går inte att rapportera ”Uppnådd andel” under den period som forskarstudenten är avstängd.
Endast borttagning kan utföras.
Detta formulär
Välj om du skall arbeta med en person i taget eller flera personer. För att gå vidare med flera
personer måste du först söka ut den grupp du vill arbeta med.
En person
Markera "En person", och välj därefter "OK".
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Flera personer
Markera "Flera personer". Välj därefter "Sök ut aktiva". Du söker ut den population du vill arbeta
med. Därefter går du tillbaka till detta formulär. I rutan "Antal" ser du hur många du har sökt ut.
Du kan välja att skriva ut rapporteringsunderlag. Ange vilken termin underlaget skall avse.
Sortering kan göras på institution, ämne eller person.
För att gå vidare för att lägga in, ändra eller ta bort uppgifter, väljer du "OK".
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
2. Kommandon, knappar och menypåverkan
Meny
Knapp
Funktion Sök Sök ut aktiva…
ut aktiva…
Funktion
Skärmutskrift
Skärmutskrift
Funktion Skriv Skriv ut
ut
OK
Kortkommando
Beskrivning
Ctrl-Skift-P
Leder till formuläret Aktiva i
FSOK
Skärmutskrift av vald lista
Ctrl-P
Skriver ut vald lista
Leder vidare till nästa formulär
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Bilaga 2
RS92B00G
1. Hjälptext
Detta formulär
Ange personnummer. Uppgifter om antagning, antagningstyp (L=licentiat, D=doktor, S=doktor,
senare del), ev examen och avbrott visas då för denna person. Du kan inte lägga in någon uppgift
om personen har tagit ut doktorsexamen eller har avbrott. Du kan heller inte rapportera om du
saknar behörighet för ämnet ifråga. Om doktoranden är antagen till flera ämnen/antagningstyper,
visas detta i en drop down-lista, och man kan välja vilket ämne man vill rapportera för.
I ack aktivitet % /Antal terminer visas endast uppgifter som blivit definitivt inlagda via RG90.
Ny uppgift: Välj 'Ny termin' i listan. Fyll i termin och procenttal. Innevarande termin är förvald,
men kan ändras. Du kan inte lägga in ett värde som är lägre än senast inlagda värde, inte heller ett
värde som har högre procenttal som gäller för senare termin. För licentiatexamen kan högst 50%
anges. Tryck på 'Uppdatera'.
Ändra uppgift: Välj den termin som skall ändras ur listan. Ändra procenttalet. Tryck därefter på
'Uppdatera'.
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Ta bort uppgift: 'Välj termin ur listan. Tryck därefter på 'Ta bort'.
Avstängd person
Det går inte att rapportera ”Uppnådd andel” under den period som forskarstudenten är avstängd.
Endast borttagning kan utföras.
2. Kommandon, knappar och menypåverkan
Meny
Knapp
Beskrivning
Uppdatera
Kortkommando
Ctrl-U
Funktion
Uppdatera
Funktion Ta
bort
Ta bort
Ctrl-
Tar bort post ur DOKANDEL
Uppdaterar DOKANDEL
UPPSALA UNIVERSITET
Matz-Ola Cajdert
Funktionsbeskrivning RS92
2000-05-02
Rev. 2004-06-14
Rev. 2010-01-12 efter proj STU-9115
Rev. 2016-02-01
Bilaga 3
RS92C00G
1. Hjälptext
Flera personer
Ange termin för vilken rapportering skall göras. Fyll i aktuellt procenttal person för person. Du kan
stryka personer från listan. Om procenttal redan finns, kan detta ändras. Om du stryker en person
som har ett procenttal, tas uppgiften bort när du uppdaterar. Avsluta med "Uppdatera".
Vill du lägga till personer, gå till formuläret för En person.
Avstängd person
Det går inte att rapportera ”Uppnådd andel” under den period som forskarstudenten är avstängd. I
den framsökta listan visas för den personen, under Anmärkning, det t o m datum som avstängningen
gäller till. Fältet för ’Andel denna termin’ går ej att fylla i. Det går däremot att ta bort posten genom
att stryka den från listan. Vid uppdatering tas då posten bort ur registret.
2. Kommandon, knappar och menypåverkan
Meny
Knapp
Funktion
Uppdatera
Uppdatera
Funktion Stryk Stryk
Kortkommando
Ctrl-U
Beskrivning
Ctrl-Del
Stryker person från listan
Uppdaterar DOKANDEL
Download