Bilaga – Jämför service daglig verksamhet

advertisement
Information till Jämför service www.stockholm.se
Daglig verksamhet FH (LSS)
Obs: Stockholms stad förbehåller sig rätten att redigera text vid behov
Fasta rubriker i Jämför service
Skriv er text här under
Hjälptext
Verksamhetens geografiska läge
Ange inom vilken av de 14 stadsdelarna eller i vilken
annan kommun verksamheten är beläget.
Namn på verksamheten
Namnet ska överensstämma med namnet i
paraplysystemet
Ev boxadress
Gatuadress
Det är viktigt att gatuadressen skrivs in korrekt
eftersom kartan utgår från denna.
Postnummer
Telefonnummer
Telefonnummer anges med riktnummer.
Alternativt telefonnummer
Faxnummer
E-postadress
Kontaktperson
Kontaktpersonens roll
kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-postadress
Webbadress
http://
Skicka gärna med en bild och eller logga på
verksamheten, tänk bara på att alla bilder
på personer kräver skriftligt tillstånd. När
det gäller bildformatet som ska användas i
Jämför service är det: 560 x 315 px, 72 dpi i
upplösning och max 200 kb i filstorlek.
Bild
Organisationsform
kommunal, entreprenad eller privat
Inriktning
T ex: målgrupp Aspergers syndrom
Max 400 tecken och ingen
textformatering.
Lyft fram vad som är utmärkande för just
denna verksamhet. En kort kärnfull text
med det viktigaste att veta om
verksamheten. Texten ska tala till den
enskilde dvs. du-form (använd ej begrepp
som brukare, vårdtagare den enskilde). För
privata verksamheter som drivs på
entreprenad ska organisationens namn
framgå. Viktigt att även här ange vilken
målgrupp verksamheten vänder sig till, t ex
personer med aspergers syndrom.
ja eller nej ska stå i jämför service, men
om ja ange hur många i förhållande av
antal personal totalt; tex 3 av 20 i mallen
Introduktionstext, ingress på första
sidan, viktigt att se till att den finns
med, flera verksamheter har missat
att skriva något här. För er som har
skrivit se till att texten innehåller det
som står i hjälptexten.
Finsktalande personal finns -
Max 200 tecken på respektive nedanstående
underrubrik och ingen textformatering. Texten ska
vara kort, kärnfull och beskrivande. Tänk att långa
texter är svårare att ta till sig. Lyft fram det
viktigaste.
Presentationstext/Mer om oss
(text ska finnas under alla
rubriker)
Rubrikerna måste skrivas in i js.
Skriv text här under, utebliven text kommer att
kommenteras i jämför service med att ”ingen
information finns från utföraren”
Aktiviteter
Hjälptext
Kort och kärnfullt, inriktning på
verksamheten som bageri, konst, djur
T ex: Beskrivning av lokaler, omgivning,
kommunikation osv.
T ex: möjlighet till gemensam lunch i
verksamhetens café
T ex språk, utbildning, specialkompetens,
kunskapsbaserade arbetssätt, ange
särskilt om det finns finskspråkig personal
då staden har ett särskilt ansvar kring
finskan
Beskriv hur ni arbetar för att den
enskildes ska ha inflytande på hur beviljat
stöd ges
T ex: Gemensam aktivitet varje månad,
Uppmärksammar årets högtider
Övrigt
T ex: Tillgänglighet, öppettider
Mål och inriktning
Miljö
Mat/Måltider
Personalens kompetens
Inflytande
Relaterade länkar
Faktarutan
Mat/måltider
Aktiviteter
Särskild kompetens
Inriktning
Närhet till kommunikation/service
Faktarutan används i jämför service för att jämföra
verksamheter med varandra, viktigt att ni fyller i den
info som är aktuell för er verksamhet och att det är
mycket kort info . Utebliven text kommer att
kommenteras i jämför service med att ”ingen
information finns från utföraren”
Hjälptext
Beskriv på vilket sätt mat serveras, t ex:
möjlighet till gemensam lunch i
verksamhetens café
Ja (och en beskrivning av vad) eller nej
T ex: Gemensam aktivitet varje månad,
Uppmärksammar årets högtider
Ja (och en beskrivning av vad) eller nej
T ex: ska vara något utöver de krav som
ställs vad gäller utbildning/erfarenhet
en verksamhet som är arbetslivsinriktat
och/eller samarbete med lokalt näringsliv
eller har en annan inriktning
T ex: 200 meter till närmaste tunnelbana
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards