Avtal mellan kommun och assistansutförare - mall

advertisement
1(4)
Välj datum
LSS-omsorgen
AVTAL PERSONLIG ASSISTANS enligt LSS – namn kund
Parter
Kumla kommun, LSS-omsorgen nedan kallad beställaren, och Assistansbolag, org nr,
Adress, nedan kallad utföraren.
Avtalsperiod
Avtalet gäller under tiden XXX – XXX med uppsägningstid på tre månader.
Överenskommelse om förlängning av avtalet kan ske med tolv månader, om parterna
är överens om detta.
Uppdragets innehåll
Uppdraget är utförandet av personlig assistans enligt LSS.
Uppdraget omfattar
-
Namn, person nr
XX timme per vecka för beslut enligt LSS/SFB
Timersättning
Timersättning för utförda assistanstimmar utbetalas enligt ersättningsnivåerna som
socialnämnden beslutar årligen och som meddelas av socialförvaltningen.
Priset för uppdraget ska vara fast under uppdragets tolv första månader, under
förutsättning att Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting eller annan
myndighet inte beslutat om annat.
Tillståndsprövning
Utföraren ska med detta avtal bifoga Tillståndsprövningen att yrkesmässigt bedriva
verksamhet enligt LSS (Socialstyrelsen/IVO).
Sanningsförsäkran
Utföraren ska med detta avtal bifoga en sanningsförsäkran som ska vara godkänd av
beställaren för att avtalet skall gälla.
Ansvarsförsäkring
För branschens beskrivning av miniomfattningen för allriskförsäkring och
ansvarsförsäkring. Ett försäkringsbesked ska bifogas detta avtal och som ska vara
godkänt av beställaren för att avtalet ska gälla.
2(4)
Handlingars inbördes ordning
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om
inte omständigheterna föranleder annat, i nedan angiven ordning:
– skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
- avtalet inklusive bilagor
Kvalitetsuppföljning
Utföraren ska minst en gång per år redovisa verksamhetens kvalitet och dess innehåll
eller i övrigt vad beställaren önskar få information om.
Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter emottagen korrekt faktura och godkänd prestation.
Fakturan ska skickas senast 15 dagar efter månadens slut. Eventuell dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen, dock ej räntebelopp understigande 100 kronor per för sent
betald faktura. Som fakturadatum gäller dag då fakturan kommer till kommunen.
Expeditions, fakturerings- eller andra tilläggsavgifter betalas ej.
Säkerhet och sekretess
Sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), annan lag,
avtal eller andra förordningar.
Hävning
Kumla kommun äger rätt att säga upp avtalet om utföraren ej uppfyller sina
åtaganden enligt avtalet. Utföraren äger rätt att säga upp avtalet om Kumla kommun
väsentligen inte fullgör sina betalningsskyldigheter. Vid oenighet har Kumla kommun
tolkningsföreträde till dess ärendet prövats.
Överlåtelse av avtal
Avtal får inte utan avtalsparts godkännande överlåtas på tredje man.
Ändring eller tillägg i avtalet
Alla ändringar i eller tillägg till avtalet ska, för att gälla, ske genom skriftlig
överenskommelse mellan parterna
Tvist
Tvist skall avgöras av allmän domstol enligt svensk rätt.
Avtalets undertecknande
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Genom
undertecknandet godkänner parterna att ovanstående villkor är uppfyllda.
Datum
Datum
3(4)
För Kumla kommun
Assistansbolagets namn
Socialchef
Verksamhetschef
Sanningsförsäkran
Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren
……………………………………………………
(namnet på utföraren)
•
•
•

•
inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande.
inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen
dom.
inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
inte i något väsentligt hänseende har lämnat felaktiga upplysningar
som begärts med stöd av 6 kap. 9 § Lagen om offentlig upphandling.
att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta samt att
information av betydelse för avtalet inte har utelämnats.
……………………………………………………….
Ort och datum
4(4)
……………………………………………………….
Underskrift av firmatecknare
……………………………………………………….
Namnförtydligande
?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards