Riktlinje, hantering av försvunna läkemedel

advertisement
Riktlinje, hantering av försvunna
läkemedel
Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-18
Senast uppdaterad: 2016-02-11
Gäller för: Alla verksamheter som bedrivs, på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden i
Österåkers kommun, via avtal eller beställning.
Bakgrund
Alla läkemedel ska hanteras enligt gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Om läkemedel
försvinner är det viktigt att veta vem som äger det läkemedel som försvunnit och vem som
ansvarar för vad i läkemedelshanteringen. Det vanligaste är att det är kunden/brukaren/patienten
som själv äger sina läkemedel men, det kan också handla om läkemedel i olika typer av förråd.
Läkemedel kan försvinna genom:
A. Stöld
B. Felhantering, t.ex. felleverans, felförvaring, förväxling etc.
C. Övrigt, t.ex. tappade läkemedel, utspottade läkemedel etc.
Läkemedelssvinn upptäcks oftast via:
1. Kontroll av förbrukningsjournal över narkotika- eller narkotikaklassade preparat. Rutiner
för kontrollräkning avseende omfattning, frekvens mm ska finnas upprättade i samtliga
verksamheters lokala rutin för läkemedelshantering.
2. Läkemedel fattas i dosett eller dospåse, etc.
3. Uppgifter, från t.ex. apotek, som indikerar att verksamhetens beställning av preparat
avviker mot ”normalbeställning”.
Ansvar
Utföraren ansvarar helt för läkemedel som ägs eller disponeras av utföraren, samt för läkemedel
som förvaras i utförarens lokaler.
Om individen själv både äger och hanterar sina läkemedel så är det denne som själv ansvarar för
att vidtaga sådana åtgärder som individen själv bedömer vara nödvändiga, t.ex. polisanmälan eller
klagomål till ansvarig utförare/vårdgivare etc.
Om individen själv äger sina läkemedel men får hjälp med sin läkemedelshantering så föreligger
ett delat ansvar mellan ansvarig utförare och individen själv. Det är i första hand
individen/brukaren/patienten som själv ska t.ex. polisanmäla vid misstanke om stöld medan den
ansvarige utföraren ska göra en kartläggning och utredning kring vad som kan ha hänt och vilka
som eventuellt varit inblandade.
Om kunden/brukaren/patienten lämnar sitt samtycke så kan den ansvarige utföraren göra
polisanmälan eller sådana åtgärder som normalt sett åligger ägaren av det som försvunnit.
Ansvarig vårdgivare ansvarar för att göra en vårdplan för individens läkemedelshantering där det,
utifrån bedömningar om risker, nytta etc, ska framgå hur läkemedel ska förvaras, hanteras samt
vilka moment som kunden/brukaren/patienten utför själv samt, vilka moment som personal ska
utföra, och ansvara för.
Rutiner
Utföraren ska ha lokala rutiner för hur läkemedelssvinn ska hanteras. Förslag på/mall för
checklista finns med som bilaga 1.
Vid stöld av narkotiska läkemedel där personal tas på bar gärning, eller där det finns stark, skälig
misstanke är det utförarchefens ansvar att:
- Ta ställning till eventuell avstängning av den misstänkte med omedelbar verkan.
- Kontakta HR-specialist och berörd facklig organisation så snart som möjligt.
Sida 2 av 4
Polisanmälan
Misstänkta stölder ska alltid polisanmälas men, det är viktigt att hålla ordning på vem som kan,
och ska, göra en polisanmälan. Grunden är att den som äger det som försvunnit, också är den
som ska polisanmäla. Utföraren ska så långt som möjligt erbjuda hjälp, och försöka att motivera
kunden/brukaren/patienten, att göra polisanmälan.
Utföraren kan inte, på egen hand utan samtycke, göra polisanmälan när:
a. det är brukarens egendom som försvunnit, under förutsättning att brukarens egendom
förvarats hos brukaren. (om utföraren tagit över ansvar för förvaring så är det utföraren
som blivit bestulen och ska ersätta det som kunden/brukaren/patienten förlorat)
b. kunden/brukaren/patienten absolut inte vill göra polisanmälan, eller ta emot hjälp, med
att göra polisanmälan
Dokumentation
Utföraren ha lokala rutiner för hur läkemedelssvinn ska dokumenteras.
Det ska alltid skrivas en avvikelserapport när läkemedel försvinner oavsett hur, eller varför de har
försvunnit.
Om en kund/brukare/patient har drabbats av läkemedelssvinn, t.ex. genom förlust av egendom,
utebliven medicinering, psykisk påfrestning etc, så skall detta alltid dokumenteras i lämplig
individuell journalhandling, t.ex. social journal eller patientjournal.
Information
Utföraren ha lokala rutiner för hur läkemedelssvinn ska kommuniceras och vilka parter som ska
få informationen samt på vilket sätt den ska ges.
Om informationen av utredningstekniska skäl bör begränsas ska ansvarig chef upprätta separat
anteckning/dokumentation om sina ställningstaganden och bedömningar. Finns ingen
bedömning kring begränsning av information så ska alla berörda parter få information om
händelsen och vilka åtgärder som vidtagits och planeras.
Sida 3 av 4
Bilaga 1 – Checklista, mall
VAD BEHÖVER GÖRAS?
Den som upptäcker läkemedelssvinnet ber om hjälp
av en kollega och kontrollräknar.
Uteslut om det finns andra uppenbara fel till att
läkemedel saknas. (utlånat, hamnat på annan plats
etc.) Granska i
adekvat dokumentation, t.ex. patientjournal eller
social dokumentation.
Dokumentera händelsen i adekvat individuell
dokumentation, t.ex. social journal eller
patientjournal.
Rapportera avvikelsen till berörd chef.
Ansvarig chef upprättar åtgärdsplan, t.ex.
intensifierad kontrollräkning av läkemedlen, ändrad
förvaring av läkemedlet, utlämning från ssk etc.
Boka utvärderingsdatum i planen.
Rapportera avvikelsen till MAS.
Informera berörd personal om avvikelsen. Om det är
lämpligt ska personal även informeras om vidtagna
och planerade åtgärder.
Informera berörd kund/brukare/patient om
avvikelsen samt vidtagna och planerade åtgärder.
Kontrollräkna läkemedlen minst en gång i veckan –
gärna varje dag om möjligt.
Plocka bort narkotikan om möjligt och låt endast 1–3
dagars dos finnas i förvaring där personal har
tillgång. Om svinnet kvarstår ska kontrollräkningen
ske efter varje arbetspass med dubbelsignering.
Vid behovsläkemedel som läggs utanför ordinarie
förvaringsutrymme ska ha en separat signeringslista
där läkemedlet förvaras. Vid svinn ska läkemedel
räknas varje dag.
Se över vilka som har tillgång till läkemedelsförrådet
- Se över nyckelhantering
- Vid kodlås – byt kod
Arbetsrättsliga överväganden ska göras av ansvarig
chef, eventuellt med stöd av HR-funktion.
Se över säkerheten – eventuell information till
säkerhetsansvarig ska göras av ansvarig chef.
Ställningstagande till polisanmälan och fortsatt
hantering vid misstanke om stöld.
VEM?
NÄR?
Separat
signeringslista
Separat
signeringslista
Sida 4 av 4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards