Avtal om skolplats och barnomsorg (132 kB, doc)

advertisement
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
AVTAL
GRUNDSKOLEAVDELNINGEN
om skolplats och skolbarnsomsorg
(Stega vidare mellan ifyllnadsrutorna
med tabulatortangenten eller musen)
Mellan Xskolan org.nr 212000-0142 nedan kallad Beställaren och Yskolan org.nr XXXXXX-XXXX nedan kallad
Utföraren, har följande avtal gällande skolplats, skolbarnsomsorg träffats.
§ 1 Uppdragets omfattning och innehåll
Beställaren uppdrar åt Yskolan att erbjuda skolgång (och skolbarnsomsorg) med bibehållet uppföljningsansvar för
Beställaren för nedan angiven elev:
NN pnr: XXXXXX-XXXX
Avtalsperiod
Utföraren förbinder sig att bedriva skola (och skolbarnsomsorg) enligt de allmänna mål och riktlinjer som finns i
skollagen, grundskoleförordningen och läroplan.
Såväl Utföraren som Beställaren skall samråda och underrätta varandra om planer, överväganden och behov för
elevens skolgång. Samråd skall ske i god tid före beslut om väsentliga förändringar som berör eleven.
Överenskommelser om avvikelser från detta avtal skall ingås skriftligen.
§ 2 Utförarens ansvar
Utföraren ansvarar för:










att elevens skolgång främjas enligt skollagens intentioner
att skolhälsovård finns
att i samband med placeringen tillsammans med vårdnadshavare, elev och Beställare upprätta en individuell
utvecklingsplan
att bjuda in vårdnadshavare, Beställare samt övriga berörda till uppföljning av utvecklingsplanen minst en (1)
gång per termin
att kontinuerlig samverkan sker med vårdnadshavare
att Beställaren och/eller annan behörig tillsynsmyndighet erhåller god insyn i verksamheten. Vid uppföljning av
placeringen skall Utföraren ge Beställaren tillgång till uppgifter som bedöms nödvändiga
att verksamheten iakttager den sekretess som är tillämplig och i övrigt är aktsam med att utge information som
kan vara till men för eleven
att fullgöra de skyldigheter mot medarbetarna som ingår i arbetsgivaransvaret
att medarbetarna har den kompetens som krävs för uppdraget
att medarbetarna inte är belastade i brottsregistret på ett sätt som kan ha en negativ inverkan på uppdraget
(enligt "Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg").
§ 3 Beställarens ansvar
Beställaren följer upp placeringen minst en (1) gång per år.
§ 4 Resor
För eventuella beslut om skolskjutsresor mellan bostad och skolan, ansvarar Beställaren. Utföraren ansvarar för
och bekostar resor som är kopplade till Utförarens verksamhet.
§ 5 Försäkringar
Utföraren skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla en allmän ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
Försäkringsbeloppet skall vara minst 10 miljoner SEK. Försäkringsbrev skall uppvisas på anmodan.
Eleven är försäkrad genom Stockholms stads kollektiva olycksfallsförsäkring hos AIG 104-4555.
§ 6 Kostnad, fakturering och betalningsansvar
Kostnaden för skolgången uppgår till
kr per termin.
Kostnaden för skolbarnsomsorgen uppgår till
kr per termin, inklusive lov.
Fakturering sker månadsvis i efterskott, med angivande av vem och vad som avses.
Ersättningen utbetalas till Utföraren senast 30 dagar efter hos Beställaren ankomststämplad faktura.
Vid dröjsmål med betalning påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen. Beloppet påförs nästkommande faktura.
Ut bF 8288
08-07
Postadress: Box 22049, 104 22 Stockholm.
Besöksadress: Hantverkargatan 2F
Telefon: 08-508 33 000. Fax: 08-508 33 060
Sida 1(2)
www.stockholm.se
§ 7 Uppsägning
Vid uppsägning för upphörande eller för villkorsändring gäller två (2) månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt.
Vid avvikelse av eleven ersätts Utföraren för två (2) månader därefter. Vid dödsfall gäller omgående uppsägning.
§ 8 Hävande av avtal
Om någon av parterna väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och rättelser, efter begäran, inte
sker inom en (1) månad från det att skriftligt påpekande tillsänts denna, har part rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan.
§ 9 Överlåtelse av avtal
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga medgivande. Utföraren får
inte heller anlita annan för att fullgöra hela eller del av uppdraget utan skriftligt medgivande från Beställaren.
§ 10 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna.
Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens skall tvist angående tolkning eller tillämpning
av detta avtal och därmed sammanhängande frågor avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
§ 11 Force majeure
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller
liknande omständigheter som parter inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter, befriar
sådan part från fullgörelse av dess skyldigheter.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motpart skall
omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
§ 12 Antidiskrimineringsklausul
Utföraren skall vid utförandet av avtalade tjänster i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 § brottsbalken, jämställdhetslagen (1991:433),
lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2003:307) om förbud
mot diskriminering, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Utföraren är under avtalstiden skyldig att på begäran av den upphandlande myndigheten skriftligen redovisa de
åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt första stycket. Tiden för redovisning skall vara minst
en vecka, om inte längre tid överenskommits.
Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande myndigheten att dess leverantörer lever upp till
grundläggande demokratiska värderingar skall en lagkraftvunnen dom för brott mot en straffbestämmelse eller ett
förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i första stycket anses utgöra ett väsentligt
kontraktsbrott. Den upphandlande myndigheten äger i dessa fall rätt att häva avtalet.
§ 13 Kontaktpersoner
Vårdnadshavare 1
Namn:
Telefonnummer:
Vårdnadshavare 2
Namn:
Telefonnummer:
Beställare
Xskolan
Skolans adress:
Utförare
Yskolan
Skolans adress:
Adress:
Adress:
Rektors namn:
Telefonnummer:
Rektors namn:
Telefonnummer:
§ 14 Underskrift av avtal
Detta avtal (§§ 1-14) har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt
Stockholm den:
För: Xskolan
För: Yskolan
Namnförtydligande och titel
Postadress: Box 22049, 104 22 Stockholm.
Besöksadress: Hantverkargatan 2F
Telefon: 08-508 33 000. Fax: 08-508 33 060
Namnförtydligande och titel
Sida 2(2)
www.stockholm.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards