Intern skrivelse

advertisement
1 (3)
2013-11-12
Dnr KOF 2013-367
Kultur- och fritidsförvaltningen
AVTAL
Värdskap på Linköping Arena
§1
Beställare
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Stadshuset
581 81 Linköping
Org nr: 212000-0449
Kontaktperson Jan Skogberg, tfn 013-20 54 34
Utförare
Linköpings Fotboll Club
Stångebro ishall
582 78 Linköping
Org nr: xxxxxx-xxxx
Kontaktperson: Anders Mäki, tfn: 013- 37 12 88
Lokal
Linköping Arena
Kallerstads allé
§2
Uppdrag
I uppdraget ingår att vara värd vid konferenser och andra evenemang. Uppdraget
består av att iordningställa lokalen efter kundens önskemål, ordna så att sociala
medier fungerar, att kund får information om lokalens olika faciliteter såsom,
toaletter, beredningskök mm. Vidare att hälsa välkommen och andra serviceområden
som bidrar att kund känner sig välkommen. I uppdraget ingår även att samordna och
marknadsföra Vip-avdelningen för kunder som hyrt berörda lokaler för möten och
andra sammankomster.
§3
Omfattning
Värdskapet omfattar Vip-lokalerna i Linköping Arena.
Stora Vip-lokalen samt två små Vip-lokaler (Chile och Lime), som i första hand ska
uthyras till föreningar och idéburna organisationer och i viss utsträckning till företag
och privatpersoner.
§4
Avtalstid
Avtalstid 1 december 2013 - 30 juni 2014.
2 (3)
Dnr KOF 2013-367
§5
Ersättning
Ersättning för uppdraget är 105.000 kronor och utbetals med 52.500 kronor två (2)
gånger under perioden. Utbetalning sker den
1 januari 2014 och den 1 maj 2014.
§6
Driftkostnader
Beställaren svarar för uppvärmning, el och vatten.
Beställaren svarar för övriga driftkostnader.
§7
Bokning
Samtlig bokning av lokaler i Linköping Arena sker genom beställarens
bokningssystem.
§8
Ändringar i lokalen
Utföraren får inte i väsentlig mån ändra i lokalen utan Beställarens skriftliga
medgivande.
Utföraren äger ej rätt till ersättning för eventuella investeringar eller nedlagda
kostnader för underhåll efter uppdragets slutförande.
§9
Upplåtelse i andra hand
Utföraren äger ej rätt att hyra ut ledigt utrymme i lokalerna i andra hand.
§ 10
Förbud mot överlåtelse
Utföraren får inte utan Beställarens skriftliga samtycke överlåta uppdraget till annan
utförare i sitt ställe.
§ 11
Försäkring
Utföraren ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på
erforderligt sätt.
Utföraren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig
ansvarsförsäkring som täcker utförarens ansvar enligt detta avtal.
Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till Beställaren
senast två veckor före uppdragets påbörjande.
Bevis om att förnya försäkring finns, skall överlämnas till Beställaren senast en
vecka före det att försäkringen gått ut.
3 (3)
Dnr KOF 2013-367
Om utföraren brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Beställaren rätt att
antingen teckna sådan försäkring på utförarens bekostnad eller att häva avtalet.
§ 12
Ansvar för skada
Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar,
orsakar genom fel eller försummelse.
Utföraren ansvarar för personskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20
Mkr per år.
Utförarens ansvar för skada på eller förlust av egendom begränsas till 10 Mkr per
skadetillfälle och 20 Mkr per år.
Ovan angivna begränsningar gäller inte om Utföraren har orsakat skadan genom grov
vårdslöshet eller uppsåt.
§ 13
Uppföljning
Utföraren ska efter avtalets slut, senaste den 31 augusti 2013-10-31 redogöra för hur
uppdraget genomförts samt redovisa antal bokningar och andra överenskomna
nyckeltal.
§ 14
Uppsägning
Avtalet kan sägas upp från endera part om den andra parten inte fullgör sina
åtaganden enligt avtalet. Avtalet kan sägas upp med en (1) månads uppsägningstid.
§ 15
Tvist
Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska lösas av allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt med Linköpings tingsrätt som första instans.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Linköping den
För Kultur- och fritidsnämnden
Linköpings Fotboll Club
Karin Semberg
Kultur- och fritidschef
Anders Mäki
Klubbdirektör
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards