Stadgar för - researchweb

advertisement
Stadgar för
Dance Culture Dansförening
Föreningen är bildad 01/12-07
1 Kap
1.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Organisation och sammansättning
Young Art är en föringen för kultur och dansintresserade från olika
kulturer och utgör en sammanslutning av personliga medlemmar
2.
Uppgift/ Ändamål
Dance Cultures ändamål är:
*Att främja samhälles integrering
*Att berika Mölndals kulturliv med ett bredare utbud.
*Att ansluta medlemmar
*Att främja kulturaktivitet av olika slag och samarbeta med Mölndals kommun
och andra organisationer vid större arrangemang.
*Att arrangera konserter och kulturevenemang för ungdomar, barnfamiljer mm.
*Att utveckla/utbilda ungdomar inom musik, sång, teater och dans.
3.
Medlemmar
Till Dance Culture kan, efter skriftlig anmälan, anslutas medlemmar.
4.
Avgifter
Medlemmar erlägger till Dance Culture en medlemsavgift, var storlek
fastställs på ordinarie årsmöte.
Medlemsavgiften för år 2008 är fastställd till 50 Kr/år.
5.
Beslutande organ
Dance Cultures beslutande organ är årsmöte, föreningsstyrelse och extra
årsmöte. Årsmötet och styrelsen kan delegera beslutande rätt och
arbetsuppgifter till kommittéer, utskott och enskilda personer. Beslut får
inte fattas i fråga som inte finns med i utsända årsmöteshandlingar.
6.
Ikraftträdande
Beslut fattade av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte gäller från och med
mötets avslutande om inte annat bestäms.
7.
Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller revisorn anser det nödvändigt
eller om minst 50% av medlemmarna så kräver.
Kallelse till extra årsmöte samt handlingar ska utsändas till medlemmarna
senast sju dagar före mötet. I kallelsen ska redogöras för vad som
föranlett extra årsmöte. Vid årsmöte får ej andra äranden avgöras än de som
upptages än de som upptagits på föredragningslistan. Diskussion i andra
frågor kan dock äga rum.
2. Kap
FÖRENINGSSTYRELSEN
1.
Sammansättning
Föreningsstyrelsen består av ordförande och fyra ledamöter med två
suppleanter. Ordförande, suppleanter och ledamöter väljs för en mandattid
av ett år.
Styrelsen utser vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga
funktionärer som erfordras.
Styrelsen kan dessutom utse särskilda kommittéer och funktionärer eller
adjungera till en person för särskilda arbetsuppgifter.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Styrelsen får fatta beslut om kallelse utsänds till samtliga
styrelseledamöter senast sju dagar innan mötet, och minst hälften av
ledamöterna.
2.
Åligganden
Styrelsen har
Att verka för föreningens ändamål enl. 1 Kap. punkt 2.
Att verkställa årsmötets beslut
Att förvalta och redovisa föreningens medel
Att besluta om skapande av kommittéer och tillsättande av funktionärer
Att granska och godkänna kommittéers och tillsättande funktionärers arbete.
Att vid behov anställa personal, träffa avtal med och fastställa
instruktioner för dessa.
Att utse ledamöter till valberedningen.
Att till föreningens ordinarie årsmöte utarbeta förslag till
verksamhetsplan för nästkommande arbetsår.
Kap. 3
1.
VALBEREDNING
Sammansättning och uppdrag
Valberedning besår av tre ordinarie ledamöter. Av dessa utses två ledamöter
(En kvinna och en man) av årsmötet, samt en ledamot av föreningsstyrelsen.
Till ledamot kan ej utses sådan styrelseledamot som är i tur att avgå vid
nästkommande årsmöte.
I fråga om de val som val som valberedningen har att förebereda har att
förebereda personlig medlem rätt att till valberedningen avge förslag på
kandidat. Förslagen kan vara valberedningen till handa senast 30 dagar
innan årsmötet innevarande år.
Kap. 4
1.
BESLUTSFATTANDE OCH STADGEFRÅGOR
Beslutsfrågor
Beslut fattas genom enkel majoritet med undantag för de fall som anges i
punkt två och tre nedan. Vid lika röstetal i öppen votering gäller det
förslag som biträdes av sittande ordförande av denna äger rösträtt. Om så
ej är fallet, avgör lotten.
2.
Stadgefrågor
Ändring eller tillägg till dessa stadgar sak, för att bli gällande,
biträdas av minst två/tre av vid ordinarie årsmöte angivna röster. Uppnås
inte sådan majoritet, erfordras godkännande även av nästkommande ordinarie
årsmöte.
3.
Upplösning
För upplösning av föreningen erfordras beslut härom med minst två
tredjedelar av angivna röster vid två på varandra följande årsmöte, varav
ett ska vara ordinarie. Årsmöte som beslutat om föreningens upplösning sak
samtidigt besluta om disponerande föreningens tillgångar.
4.
Övriga bestämmelser
Utöver dessa stadgar gäller även av myndigheter utfärdade lagar och
bestämmelser.
5.
Förbindelser
För Dance Culture svarar endast för Dance Culture tillgångar, vari inräknas
förfallna med ej betalda avgifter.
Kap. 5
1.
ÅRSMöTE
Sammansättning
Årsmöte består av medlemmar, där varje medlem äger en röst. Fullmakter får
ej förekomma.
Yttrande- förslagsrätt tillkommer, förutom medlemmar, även ledamöter av
föreningsstyrelsen, valberedningen, sam förbundets revisor.
Yttrande- förslagsrätt också ges åt anställd personal inom föreningen om
årsmötet så beslutats.
2.
Tidpunkt, kallelse m.m.
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av Januari månad från och med år
2008
Kallelse till årsmöte utsändes senast 40 dagar före beslutad mötesdag.
Motioner inför årsmöte ska vara styrelse till handa senast 30 dagar före
årsmötet.
3.
Ärenden på årsmöte
På ordinarie årsmöte skall följa ärenden behandlas
(Se årsmötesprotokollet)
Download
Random flashcards
Create flashcards