Under ytan
- ett Equal-projekt om att förstå och
förändra normer och värderingar i skolan
Projektperiod: 1 maj 2005 - 30 april 2007
Vision
… att bidra till en samhällsförändring där
likabehandling oavsett sexuell läggning är
en naturlig del i arbetet för demokrati och
mänskliga rättigheter.
Detta förhållningssätt ska genomsyra
arbetsmiljön för kvinnor och män,
skolpersonal och elever.
Projektmål
 att synliggöra frågor kring sexuell läggning
 att genom kunskaps- och kompetensuppbyggnad
påverka värderingar
 att bidra till metodutveckling och
handlingsberedskap i berörda organisationer och
verksamheter
Partners




Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Sveriges skolledarförbund
Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell
läggning (HomO)
 Myndigheten för skolutveckling
 Södertälje kommun och…
Partners forts
 Linköpings Universitet, Institutionen för Tematisk
utbildning och forskning
 Linköpings Universitet, Norrköpings lärarprogram
 Lärarhögskolan i Stockholm
 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
 Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG)
 Ungdomsförbundet för sexuellt
likaberättigande (RFSL Ungdom)
Målgrupper





Lärare
Skolledare
Skolpersonal
Lärarstudenter och lärarutbildare
Kommunala politiker och tjänstemän inom
utbildningsområdet
 Elever
Aktiviteter
 Forskning
 Ta fram kunskaps-, inspirations- och
handledningsmaterial
 Arbeta fram metoder kring hur man lyfter frågor
kring sexuell läggning i skolmiljö
 Utbilda utbildare/förändringspiloter i ett antal
pilotkommuner och…
Aktiviteter forts




Utbilda studenter och lärare vid två lärarutbildningar
Utbilda fackliga ombud
Erbjuda rektorsutbildning kompetenshöjande inslag
Erbjuda kommuner stöd i utarbetande av
styrdokument
 Arbeta med ansvariga i skolor och kommuner kring
den nya diskrimineringslagstiftningen
Transnationellt samarbete
”TRACE - Transnational Cooperation for Equality”
 Litauen: Open and Safe at Work.lt
 Slovenien: Partnership för Equality
 Sverige: Under ytan (Beneath the Surface)
Transnationellt samarbete
Samarbete kring
 Forskning
 Kommunikation och policypåverkan
 Erfarenhetsutbyte