m1385 - Riksdagens öppna data

advertisement
2010/11
mnr: So490
pnr: M1385
Motion till riksdagen
2010/11:So490
av Lena Asplund och Ulf Berg (M)
Sexuell läggning och blodgivning
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att sexuell läggning eller preferens inte borde ha någon inverkan
på en individs möjlighet till blodgivning.
Motivering
Bristen på blodgivare i landet är tidvis stor. För att kunna upprätthålla en
tillräcklig mängd blod på våra sjukhus är det viktigt att alla som vill bidra
med sitt blod ska få göra det, förutsatt såklart att de uppfyller alla
hälsokriterier.
I dagens regelverk står det att en man som har haft sex med en annan man
inte får lämna blod. En människas sexuella läggning borde inte spela någon
roll när det gäller blodgivning. Även heterosexuella personer kan ha sex som
innebär risk för olika smittspridningar. Det centrala är att ha säkra metoder
för att kontrollera att blodet i fråga är fritt från sjukdomar och att kartlägga ett
eventuellt riskbeteende oavsett sexuell läggning. Regelverkets formulering
borde ändras så att den endast behandlar riskbeteenden, inte könsfrågan.
Stockholm den 19 oktober 2010
Lena Asplund (M)
Ulf Berg (M)
1
Download