Villkor för Visma Sms– tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma
Spcs webbplatser
Visma Spcs AB(556252-9155) 2010-05-01
Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser hela avtalet som gäller
för tjänsten Visma Sms. Avtalet gäller mellan kund och Visma Spcs. Tillägg till detta avtal ska godkännas
skriftligen av Visma Spcs.
Godkännande av detta avtal bekräftar att kunden har läst, förstått och accepterat villkoren i de båda avtalen
(Villkor för Visma Sms och Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser).
Omfattning
Visma Spcs tillhandahåller på nedan angivna villkor internettjänsten Visma Sms.
Tjänsten Visma Sms omfattar möjligheten att skicka sms via Visma Spcs webbplatser till mobiltelefoner med
telefonabonnemang hos de operatörer som Visma Spcs vid varje tillfälle har avtal med och som presenteras på
Visma Spcs hemsida, www.vismaspcs.se. Kunden ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad eftersom listan
över operatörer förändras löpande. Användaren ges åtkomst till Visma Sms genom inloggning på en för kunden
specifik webbplats.
Tjänsten Visma Sms omfattar inte möjligheten att skicka premium sms (betal-sms).
Visma Spcs använder sig av tredje part för distribution av sms. Detta innebär att Visma Spcs inte kan erbjuda
högre kvalité (t ex bättre leveranstider) än den de anlitade operatörerna levererar till Visma Spcs.
Med information avses i avtalet den information som lagras och används i tjänsten, t ex sms, status, rapporter,
kontakter och grupper.
Förutsättningar för tjänsten
För att kunna skicka sms krävs det att kunden har en internetuppkoppling och har förvärvat en giltig licens med
tillhörande avtal om service för något av Visma Spcs program.
Kundens nyttjanderätt enligt detta avtal är ej exklusiv. Nyttjanderätten och rätten att erhålla tjänsten
förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt.
Kundens skyldigheter
Kunden förbinder sig att ensam ansvara för att:
 inte skicka sms innehållande spam, dvs av mottagaren oönskad information,
 inte skicka sms innehållande reklam utan att inhämta ett godkännande om detta från mottagaren,
 inte skicka sms med innehåll som är falskt, vilseledande, av olaglig karaktär eller strider mot god etik och
moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, sexistiskt eller oanständigt,
 inte skicka sms innehållande virus, trojanska hästar, maskar eller liknande,
 utse en kontaktperson och se till att denne har tillräckliga kunskaper om tjänsten för att klara användning
och att den utbildar övriga användare i hur tjänsten ska användas,
 på eget initiativ spara den information, som är viktig för kunden, på annan plats än i Visma Online,
 eventuella tillstånd införskaffas.
Visma Spcs rättigheter
Visma Spcs har, själva eller via operatören, rätt att stänga av kund från tjänsten om kund skickar sms vars
innehåll bryter mot detta avtal eller mot normal affärsetik. Sådan avstängning kan ske utan förvarning.
Avtalsperiod
Detta avtal löper tills vidare.
Upphörande
Avtalet för Visma Sms upphör efter meddelande från ena avtalsparten till den andra. Om kunden inte följer
villkoren i detta avtal äger Visma Spcs rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. När avtalet upphör att
gälla raderas all information i tjänsten automatiskt och kan inte återskapas.
Debitering
Varje sms debiteras när kunden trycker på Skicka, oavsett om ett sms når mottagaren eller inte. Debitering
sker även om numret är fel. Debitering sker med en särskild avgift i efterskott enligt vid varje tillfälle gällande
prislista.