Villkor för Visma Inköpsrabatt – tilläggsavtal till Användarvillkor
för Visma Spcs webbplatser
Visma Spcs AB (556252-9155) 2010-05-01
Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser, hela avtalet som gäller
för tjänsten Visma Inköpsrabatt. Avtalet gäller mellan kund och Visma Spcs. Tillägg till detta avtal ska
godkännas skriftligen av Visma Spcs.
Godkännande av detta avtal bekräftar att kunden har läst, förstått och accepterat villkoren i de båda avtalen
(Villkor för Visma Inköpsrabatt och Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser).
Omfattning
Visma Spcs tillhandahåller på nedan angivna villkor internettjänsten Visma Inköpsrabatt. Tjänsten kan endast
tecknas och utnyttjas av juridiska personer. Alla bolagsformer, inklusive enskild firma, kan teckna sig för
tjänsten. Privatpersoner får inte teckna avtal om Visma Inköpsrabatt.
Visma Inköpsrabatt erbjuder inköpsavtal och rabatter på varor och tjänster hos flera kända leverantörer. Vid
beställning via Visma Inköpsrabatt förmedlas beställningen direkt till aktuell leverantör som levererar den
beställda varan eller tjänsten till kunden. Det kan förekomma att leverantören gör en kreditvärdering av dig
som kund.
Inloggning och användaradministration till tjänsten sker på Visma Spcs webbplatser. Tjänsten bygger på en
Visma Spcs-version av Visma Advantage ABs standardlösning.
Förutsättningar för tjänsten
Kundens nyttjanderätt enligt detta avtal är ej exklusiv. Nyttjanderätten och rätten att erhålla tjänsten
förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt.
Förhållande till tredjepart
Företaget Visma Advantage AB (556697-6139) ansvarar för innehållet i tjänsten och övervakar marknaden för
att hela tiden eftersträva att ge kunden de bästa villkoren för de varor och tjänster som erbjuds via Visma
Inköpsrabatt.
Kunden förbinder sig att godkänna och följa de villkor som den enskilda leverantören har för de tjänster och
varor, som kunden beställer genom Visma Inköpsrabatt. Kunden har tillgång till respektive leverantörs villkor
vid beställning av varor eller tjänster via Visma Inköpsrabatt. Kunden ansvarar för att sätta sig in i de enskilda
leverantörernas villkor och bestämmelser.
Visma Advantage kommer löpande att ingå avtal med de leverantörer som ger de bästa villkoren. Det innebär
att de varor och tjänster som erbjuds löpande kan bli levererade från olika leverantörer. Visma Advantage
förbehåller sig rätten att, om bättre villkor uppnås, byta leverantör med information om bytet till kunden innan
bytet sker.
De löpande leveranser av varor och tjänster som kunden har ingått avtal med via Visma Inköpsrabatt, kommer
vid ett eventuellt byte av leverantör att bli avslutade. Kunden kommer därefter automatiskt bli överförd till en
ny leverantör med motsvarande tjänst.
Om kunden behöver hjälp eller har frågor om varan eller tjänsten ska kunden vända sig till Visma Advantage
AB eller direkt till den aktuella leverantören.
Reklamation och förseningar
De varor och tjänster som kunden beställer via Visma Inköpsrabatt levereras direkt från leverantören till
kunden. Om kunden upptäcker fel i varan eller tjänsten måste kunden reklamera varan eller tjänsten direkt till
den aktuella leverantören.
Kundens skyldigheter
Kunden förbinder sig att ensam ansvara för:
 att utse en kontaktperson och se till att denne har tillräckliga kunskaper om tjänsten för att klara
användning och att den utbildar övriga användare i hur tjänsten ska användas,
 att eventuella tillstånd införskaffas.
Avtalsperiod
Detta avtal löper tills vidare.
Upphörande
Avtalet upphör efter meddelande från ena avtalsparten till den andra enligt följande:
Uppsägning - Parterna kan när som helst säga upp detta avtal. Uppsägning innebär att förlängning inte
kommer till stånd. Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej.
Hävning - Visma Spcs kan häva detta avtal om kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd,
är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Visma Spcs äger även
rätt att häva avtalet om produkten eller tjänsten inte längre är tillåten enligt lagstiftning eller myndighetsbeslut
eller utgår ur sortimentet. Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej.
Efter att avtalsperioden löpt ut har kunden inte längre möjlighet att beställa varor och tjänster genom Visma
Inköpsrabatt. De varor och tjänster som är beställda innan avtalsperiodens slut kommer att levereras.
Eventuella löpande leveranser kommer att sägas upp vid avtalsperiodens slut.
Om kunden nyttjar inköpsavtal och rabatter efter det att uppsägningstiden av detta avtal gått ut, kommer
kunden bli fakturerad på ordinarie villkor direkt från aktuell leverantör.
Produktansvar
Visma Spcs och Visma Advantage frånskriver sig allt ansvar för skada som orsakas efter leverans till kunden.
Om det ställs krav mot Visma Spcs eller Visma Advantage för sådan skada under produktansvar,
föroreningsansvar eller liknande ska Visma Spcs respektive Visma Advantage inte anses ansvarig eller
skadeståndspliktig.
Debitering
För nyttjanderätten av Visma Inköpsrabatt debiteras en årlig avgift i förskott enligt vid varje tillfälle gällande
prislista. Betalning för kommande avtalsperiod ska vara Visma Spcs tillhanda innan den nya perioden påbörjas.