HABO IF- barn och ungdomsfotboll

advertisement
HABO IF- barn
och
ungdomsfotboll
Habo IF har runt 800
medlemmar som samlas
kring fotbollen på Slättens
IP. Vi jobbar hela tiden
med att utveckla vår
förening och en viktig del
är att alla ska trivas.
Kul tillsammans både på
och vid sidan av planen
är ett av ledorden. Målet
med vår verksamhet är
att utbilda fotbollspelare
oavsett nivå. Bredden är
viktig och vi försöker
jobba efter:
-Så många som möjligt
-Så länge som möjligt
-Så roligt som möjligt
Värdegrund
I vår verksamhet har alla
lika värde. Vi försöker
skapa en positiv miljö där
barn och ungdomar kan
växa, trivas, utvecklas
och känna sig trygga. Vi
ska erbjuda en miljö där
vi motverkar utslagning,
fusk, mobbning,
trakasserier, våld,
fördomar och droger.
Vårt mål är att berika våra
barn och ungdomars
uppväxt genom att göra
deras tid i föreningen så
lustfylld som möjligt och
hjälpa till att forma dem
till ansvarstagande vuxna
med positiva och sunda
värderingar.
Riktlinjer
Habo IF ska erbjuda
fotboll som en positiv och
meningsfull
sysselsättning året runt,
så att alla som vill,
oavsett förutsättningar
och ambition, kan vara
med.
Detta innebär att Habo
IF:s barn- och
ungdomsfotboll ska:
•
ta hänsyn till
individens behov och
ge möjlighet till
utveckling i den takt
som passar var och
ens fysiska, psykiska
och sociala
förutsättningar.
-Ambitionsnivån och intresset
för fotboll är beroende av såväl
mognad och bakgrund som
tidigare erfarenheter och kan
snabbt förändras.
-Ledarskapet ska vara inriktat
på att ge individuell
uppmärksamhet och
instruktion.
-Varje spelares unika
personlighet och egenskaper
ska uppmärksammas och
stimuleras.
-Barn och ungdomar ska inte
bedömas i förhållande till
varandra.
-Barn och ungdomar deltar inte
vid träning eller match vid
skada eller sjukdom.
• skapa en positiv och
sund miljö där alla
får lära sig fotboll
och utveckla ett
livslångt intresse
-Lek och lekfullhet ska vara
grunden för allt lärande, om
allvar och resultatkrav tonas
ner ökar förutsättningarna för
en positiv utveckling.
Att kunna sätta sig in i och
förstå spelarnas situation ökar
även förutsättningarna för en
positiv miljö.
-Vår verksamhet ska vara en
trygg miljö, som värnar om
både gruppen och individen.
Kunskap om fotboll och
ledarskap skapar denna
trygghet. Att reflektera över sin
egen ledarfilosofi och praktiska
arbete är en förutsättning för
gott ledarskap.
-Grunden för all fotbollsträning
är teknik och spel i olika
former, fotbollsträning ska så
ofta som möjligt bedrivas med
boll och antalet bollkontakter
ska maximeras för varje
spelare. Genom att spela mot
varandra lär man sig att förstå
spelets idé.
-Beröm stärker självkänslan!
• ge de ungdomar som
vill, möjlighet att
göra en
målmedveten
satsning under
socialt trygga former
där övergången från
barn- till
ungdomsfotboll sker
successivt.
• se matchen som ett
inlärningstillfälle och
motverka toppning
och utslagning
-Vår verksamhet ska
kännetecknas av utbildning
och utveckling.
Fotbollsutbildning bör vara
målinriktad. Spelarna ska
gradvis ges ansvar för sin
egen utveckling och
fotbollssatsning.
-Vår förening värnar om
kombinationen skola fotboll. Kunskap inom flera
områden utvecklar
spelarens identitet och
stimulerar även
fotbollsutvecklingen. Vi vill
ha ett så bra samarbete
som möjligt mellan
föreningen och skolan.
-För att få bästa
förutsättningar att utvecklas
långsiktigt ska
fotbollssatsningen baseras
på prestationsmålsättning,
inte resultat. Fokusering på
resultat är negativt för barns
och ungdomars utveckling.
Det finns inget som pekar
på ett betydelsefullt
samband mellan tidig
framgång i barn- och
ungdomsfotboll och senare
framgång i seniorfotboll.
-Matchsituationen ska vara
positiv och ge
inlärningsmöjligheter.
-Den individuella
prestationen är viktigare än
resultatet.
-Antalet träningar bör vara
minst dubbelt så många
som
matcher, för många
matcher sliter både fysiskt
och psykiskt
och kan medföra
överbelastning.
•
lära barn och
ungdomar ett etiskt
och moraliskt
förhållningssätt samt
fostra till rent spel
-Vi följer fotbollens regler och
respekterar domarens beslut.
-Vi uppmuntrar till juste spel.
-Vi hälsar på varandra före
matchen och tackar, även
domaren, efter matchen.
-Vi har god stil och ett vårdat
språk på och utanför planen.
-Kamratandan är viktig, att
känna sig omtyckt i gruppen
stärker
självkänslan.
-Vi tar avstånd från rasism och
främlingsfientlighet och
motverkar alla former av
diskriminering, mobbning och
nedsättande språk.
• erbjuda en allsidig
fotbollsträning
-Det är betydelsefullt att få
uppleva olika
inlärningssituationer.
-Utövande av flera olika
idrotter är positiv ur inlärnings-,
hälso-,
och skadesynpunkt, och ger
även en ökad
kroppsmedvetenhet.
• värna om vår fina
anläggning på
Slätten
-Vi, ledare, spelare och
föräldrar är rädda om, och
hjälps åt att hålla vår
anläggning fin.
Som spelare förväntas
du:
-vara en bra kompis och
stötta varandra i laget.
-uppträda på ett bra sätt
under träning och match.
-respektera varandra,
ledare, domare och
motståndare.
-använda ett vårdat
språk.
-komma i tid och vara väl
förberedd.
-vara rädd om din och
Habo IF:s utrustning.
-göra ditt bästa på träning
och match.
-ta ansvar för både ditt
idrottande och ditt
skolarbete.
Som ledare förväntas
du:
-vara en god förebild
både på och utanför
planen.
-ha en positiv inställning
och visa engagemang.
-använda ett vårdat
språk.
-komma väl förberedd till
träning och match.
-komma på ledarträffar
och delta på utbildningar.
-följa Habo IF:s
riktlinjer/policy.
-vara i god tid.
-samarbeta inom
föreningen.
-se alla individer.
-motarbeta all form av
mobbing och rasism.
-skapa en bra
föräldrakontakt.
Som förälder förväntas
du:
-ha en stöttande och
positiv attityd mot alla,
spelare, ledare, domare
och motståndare.
-respektera att det är
ledarna som håller i
träning och match.
-hjälpa barnen passa
tider och ha rätt
utrustning.
-använda ett vårdat
språk.
-stötta ditt barn att sköta
helheten med idrott,
skola, vila och kost.
-betalar avgift och
medverka i lagets och
Habo IF:s
arrangemang.
-skjutsa till matcher.
-ta del av information via
vår hemsida.
Download