Bollnäs 2009-12-01 UGN RÅD FÖR UNDERHÅLLET Utför inget

advertisement
Bollnäs 2017-07-15
_____________________________________________________________________________________
1 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
UGN


RÅD FÖR UNDERHÅLLET
Utför inget underhåll eller rengöring utan att först frånkoppla ugnen från elnätet.
Rengör ugnen regelbundet för att undvika hygieniska och funktionella problem. Utrustningen får av inga som helst
motiv rengöras med en direkt vattenstråle eller med högtryckstvätt! Ståldelarna ska göras rent med vatten och
rengöringsmedel. Syror eller rengöringsmedel som innehåller frätande ämnen eller slipmedel får inte användas.
Använd inte stålull som kan lämna rostspår.
Skötsel
Bordet rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot stekbordet. Stekbordet ska
vara avstängt när det inte används.
Rengöring
Produkten skall vara avstängd och avsvalnad då
rengöring sker. Använd varmt vatten och ett neutralt
disk/rengöringsmedel. Använd inte stålull eller
slipande rengöringsmatrial vid rengöring av rostfria
_____________________________________________________________________________________
2 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
ytor. Om rengöringsmedel innehållande klor (t.ex.
klorin) använts måste sköljningen göras extra
noggrant. Klor och klorföreningar i kontakt med
rostfritt stål kan förorsaka korrosionsangrepp. Fasta
inbrända stekrester i stekhällen skrapas bort med
stålborste, pimpsten eller i svårare fall med
stålspackelspade.
Rengöring
kokgrytan skall vara avstängd och avsvalnad då
rengöring sker. Använd varmt vatten och ett neutralt
disk/rengöringsmedel. Använd inte stålull eller
slipande rengöringsmatrial vid rengöring av rostfria
ytor. Om rengöringsmedel innehållande klor (t.ex.
klorin) använts måste sköljningen göras extra
noggrant. Klor och klorföreningar i kontakt med
rostfritt stål kan förorsaka korrosionsangrepp. Fasta
inbrända rester i grytan kan tas bort med en degskarapa i plast, använd stålboll eller plastskrapa endast då det är
nödvändigt då repor i ytan bara kommer att försvåra rengöring nästa gång.
Rengöring
Spolas i varmt vatten, körs i diskmaskin. OBS tänk på att detta är det sista vi gör för dagen
_____________________________________________________________________________________
3 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
Skötsel degblandare
degblandaren rengörs med skonsamt rengöringsmedel, och torka av med
fuktig trasa. Spola aldrig vatten direkt mot blandaren. Degblandaren skall
vara avstängd och huvudströmmen bruten när den inte rengörs.
Tänk på att på underhyllan.
Skötsel spis
Stäng spisen och vänta tills den svalnat. Spisen rengörs med skonsamt
rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Spola aldrig vatten direkt
mot spisen. Observera att plattorna går att vika upp på alla nyare spisar.
Tänk på att tömma spillplåten innan den blir full och spillet rinner ner på
underhyllan.
_____________________________________________________________________________________
4 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
Skötsel
Värmeriet rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Bassängen bör rengöras med kalkborttagningsmedel alt citronsyra eller ättika vid behov (kalkhalten varierar från plats till plats). Spola
aldrig direkt mot värmeriet. Värmeriet bör
vara avstängt när det inte används.
Skötsel
Dispensern rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa.
Säkerhet
Produkten är konstruerad och tillverkad
enligt SS EN 60 335-2 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG’s maskindirektiv beträffande hygienkraven.
Så här används kokeriet
_____________________________________________________________________________________
5 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
Vid kokning används GN-kantiner ihop
med perforerade insatskantiner utrustade
med handtag och lock. Lämplig vattennivå
vid kokning är minst 6 cm från botten. Ställ
effektväljaren på kokning (5)
Efter uppkokning ställs effektväljaren på
läge (4) alt. (3).
Vid varmhållning sänks vattennivån till 45 cm från botten. Effektväljaren slås om till
varmhållning (2) eller (1). Effekten i brunnen är nu 500W
Allmänna råd
Bassängbotten måste hållas ren från kalkavlagringar och smuts för att känselkropparna till överhettningsskydden ska fungera.
Salta när vattnet kokat upp. Om saltning sker
när vattnet är kallt, kan olöst salt samlas på
botten av bassängen och där ge upphov till
korrosion. Torka alltid bassängerna torra
efter användning
Skötsel
Kokeriet rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot kokeriet. Om vattnet tappas
ur direkt efter kokning finns risk att bassängbotten missfärgas och får
ojämnheter.För att undvika detta bör bassängerna svalna av långsamt. Helst med vatten i bassängen.
Tag för vana att putsa ur bassängerna med
den medlevererade putsduken varje dag efter avslutad användning. Detta för att undvika uppkomst av beläggningar.
Kokeriet ska vara avstängt när det inte används.
Säkerhet
Produkten är konstruerad och tillverkad
enligt SS EN 60 335-1 samt SS EN 60 3352-63 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG’s maskindirektiv beträffande
hygien.
Om kokeriet inte fungerar
Om kokeriet inte fungerar kontrollera först
att säkringen är hel. Vid serviceingrepp kan
panelen med strömbrytare, överhettningsskydd och signallampor skruvas bort. Bottenplåten kan också skruvas bort för bättre
åtkomlighet.
Vid behov kontakta er servicefirma.
_____________________________________________________________________________________
6 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
Skötsel
Salamandern rengörs dagligen med
skonsamt rengöringsmedel. Torka av
med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot
salamandern. För övrigt kräver salamander ingen särskild skötsel.
_____________________________________________________________________________________
7 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
Handtvätt
Varför skall man tvätta händerna ?
Bakterier, virus och svamp (mikroorganismer)
finns naturligt på våra händer. De flesta är
harmlösa. En del av mikroorganismerna kan
dock i lämpliga förhållanden medföra
sjukdomar, som matförgiftningar, influensa
och andra infektionssjukdomar.
De här mikroorganismerna kallas patogena
(sjukdomsalstrande). Via händerna sprider vi
lätt dessa mikroorganismer från ett ställe till
ett annat och framförallt till livsmedel,
eftersom vi under dagens lopp rör många slag
av ytor och föremål.
Varifrån får vi bakterier på händerna?
Vi kan få bakterier på händerna till exempel i
samband med besök på toaletten, från
dörrhandtag och ledstänger i offentliga
lokaler, från pengar, av att vi tömmer
soppåsen eller rör vid näsan eller håret. Om vi
inte noggrant tvättar händerna efter besök på
toaletten, kan vi till exempel sprida vidare bakterier
från avföringen som t ex salmonella, E-coli och
enterokocker. Om vi inte tvättar händerna efter att
vi rört vid näsan eller håret, kan vi föra vidare
bakterien Staphylococcus aureus, en bakterie som
allmänt trivs på huden, i sår, i svalget, i näsan och
på händerna. Bakterien finns hos varannan
människa. En del av S.aureus –stammarna
producerar toxiner (gift) som orsakar
matförgiftningar.
Bästa sättet att bryta bakteriernas framfart är att
tvätta händerna. En bra handhygien är det
effektivaste sättet att hindra bakterier från att sprida
sig och minska risken för matförgiftningar såväl i
det egna köket som vid yrkesmässig matlagning.
Man ska alltid tvätta händerna noggrant innan man
börjar laga mat eller då man vid matlagning börjar
hantera nästa livsmedel. Med råvaror för
matlagning kan det komma in bakterier i köket som
_____________________________________________________________________________________
sprider sig från ett livsmedel till ett annat om
man inte tvättar händerna emellan.
Handtvättningsteknik
En bra handtvätt tar ca 20 sekunder att
genomföra.
 Händerna skall sjöljas i vatten
 Gnuggas ordentligt med tvål och
varmt vatten. Glöm ej handryggen,
bägge sidorna av handen,
mellanrummen mellan fingrarna och
området runt naglar.
 Händerna ska alltid torkas med
engångshanddukar av papper.
 Ifall händerna torkar kan man
använda fuktcreme morgon och kväll.
8 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Bollnäs 2017-07-15
_____________________________________________________________________________________
9 (9) _______________________________________________________________________ D:\265346077.doc
Hotell och restaurang programmet
Download