Avtal gällande enskild anslutning av en

advertisement
Fylles i av SplitVision:
Avtalsnr 6053Startdatum:
Avtal gällande enskild anslutning av en- och
tvåfamiljs­fastighet till SplitVision, Borås Stadsnät
KUNDUPPGIFTER
Namn
Postadress
Postnummer
Ort
Person/org.nr
Telefonnummer
E-post
ÖVRIGA UPPGIFTER
Fastighetsbeteckning
Nybyggd fastighet
Ja
Nej
Vid nybyggnation ange
inflyttningsdatum
Fastighetsadress
Vänligen texta och fyll i.
SPECIFIKATION/FÖRTYDLIGANDE
Avgifterna för anslutningen består av två delar, en anslutningsavgift samt en nätavgift. Alla avgifter inklusive moms.
Finansiering av anslutnings­avgiften kan fås genom PayEx. Fyll i låneansökan (finns för nedladdning på splitvision.se)
och skicka in den separat till PayEx i samband med grävstart (förutsatt godkänd kreditprövning). Om fastigheten säljs
under inledande avtalsperiod skall kvarvarande uppdelad anslutningsavgift erläggas av Kunden.
Passiv anslutning innebär att du ansluter din villa utan att aktivera någon tjänst.
Ingen nätavgift utgår vid Passiv anslutning.
ANSLUTNINGSAVGIFT
PASSIV ANSLUTNING
ALL INCLUSIVE 1 - ENFAMILJSVILLA 26 900:- (inkl IP TV-box)
SplitVision gräver på tomten och gör håltagning in i fastigheten.
ALL INCLUSIVE 2 - TVÅFAMILJSVILLA 40 350:- (inkl IP TV-box)
SplitVision gräver på tomten och gör håltagning in i fastigheten.
GRÄV SJÄLV 1 - ENFAMILJSVILLA 24 900:- (inkl IP TV-box)
Du gräver själv på tomten.
GRÄV SJÄLV 2 - TVÅFAMILJSVILLA 37 350:- (inkl IP TV-box)
Du gräver själv på tomten.
Borås Elnät AB | Box 1714 | Majorsgatan 5 | 501 17 Borås | vxl 033-35 72 40
e-post [email protected] | www.splitvision.se
ETT KOMMUNÄGT FÖRETAG
ÖVRIGA VILLKOR
Inledande avtalsperiod 24 månader från inkopplingsdatum. Nätavgift på för närvarande 39 kr/mån tillkommer (gäller ej
vid val av passiv anslutning). Om fastigheten säljs under inledande avtalsperiod skall kvarvarande nätavgifter erläggas.
Dock kan ny fastighetsägare överta detta betalningsansvar genom tecknande av nytt avtal. Leveranstid beräknas till ca
4–12 månader efter inkommet avtal. Vid schakt på tomt är standard närmaste vägen från gata/gångbana in till fastigheten i ej belagda ytor, med hänsyn tagen till stam/områdesnätets utbredning. Vi förbehåller oss rätten att ändra lagda
planer på nedgrävning av fiber i enskilda områden på grund av oförutsedda faktiska förutsättningar.
INNEHÅLL
Stadsnätsförbindelsen är en aktiv förbindelse (med tillhörande ändutrustning) mellan Kundens fastighet och stadsnätet.
Stadsnätsförbindelsen är en förutsättning för att tjänster (såsom internet, telefoni och tv) skall kunna transporteras till
Kunden. Fastighetsnät ingår ej. Fastighetsägaren får själv teckna avtal med valfria tjänsteleverantörer som presenteras
på splitvision.se under ”Tjänsteutbud”. En mediabox monteras som standard max 5 m in i huset, mätt från inkommande
punkt. Det är genom mediaboxen som de beställda tjänsterna inkommer i fastigheten.
Den IP TV-box som ingår i installationsavgiften innehåller för närvarande SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4. IP TV-boxen har 12 månaders garanti. Ev support av dessa ombesörjs av Kalejdo, se www.kalejdo.tv
UPPSÄGNINGSTID
Stadsnätsavtalet gäller i 24 månader. Därefter tillsvidare med 1 månaders uppsägning.
BILAGOR
Följande bilagor ingår som en integrerad del i avtalet och gäller i listad prioritetsordning.
Eventuella tillägg i detta dokument gäller före alla bilagor:
Bilaga 1: Allmänna villkor för anslutning till SplitVision, Borås Stadsnät.
Uppdaterade avtalsvilkor finns att hämta på splitvision.se
BESTÄLLNING
Beställningen skickas till:
SplitVision Att: Fiber privat, Box 1714, 501 17 Borås
Vi återkommer med information kring inkoppling när beställningen är registrerad*.
Ort och datum
Kundens underskrift
* Avtalet är endast giltigt efter godkänd kreditkontroll. Vid ej godkänt avtal returneras detta med besked om anledning.
Borås Elnät AB | Box 1714 | Majorsgatan 5 | 501 17 Borås | vxl 033-35 72 40
e-post [email protected] | www.splitvision.se
ETT KOMMUNÄGT FÖRETAG
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards