Protokoll 120530

advertisement
Protokoll
Läkemedelskommitté
Onsdag 30 maj 2012 kl. 14-16
Videokonferens
Deltagare
Johan Alsén
Ingrid Brännström
Sven Hagnerud
Kjell Melander
Annika Nilsson
Peter Skeppar
Stig Andersson
Anders Bergström
§1
Val av justerare
Kjell och Anders
§2
Föregående mötes protokoll
- Angående Brilique:
Kjell meddelade att kardiologgruppen kräver att frågan snarast löses
så att användningen av detta läkemedel kan komma igång.
Enligt Anders tas beslut om finansieringen i Styrgrupp läkemedel
efter sommaren.
- Översyn av checklistan Läkemedelsavstämning
Görs när Socialstyrelsens riktlinjer blir fastställda.
- VAS för privatläkare
Inriktning: Alla privatläkare skall få tillgång till VAS.
Arbetet för att möjliggöra detta pågår.
Protokollet Godkändes
§3
Nytt från kansliet
Läkemedelskommitténs mötesdagar hösten 2012:
Torsdag 13 september kl.9.30-15
Onsdag 17 okt Videokonferens kl. 14-16
Måndag 19 nov Videokonferens kl. 14-16
Onsdag 12 dec 9.30-15
§4
Rek-listan och Uppföljningsparametrarna
- Fragmin ersätter Innohep p.g.a produktionsproblem av den senare.
När produktionen kommer igång tas beslut om rekommendation
beroende på utfall av rabattavtal för resp. produkt.
‫א‬
- Översyn av Uppföljningsparametrarna
 16. Bisfosfonater utgår eftersom målet i stort sett
uppnåtts.Eventuellt införs en ny parameter baserat på de nya
Nationella riktlinjerna för osteoporos-behandling.
 2. Blodtryck/hjärtsvikt
Kjell hör med njurmedicinarna om behovet av andra ARB:ar
än losartan och kandesartan. En reviderad parameter där
kandesartan flyttas till täljaren tas fram av Stig, som också
tar fram en jämförelse av utfallet med övriga landsting och
riket.
 3. Hjärta/kärl,diabetes,stroke
Stig tar fram data över statinförskrivningen fördelad på
substans samt tar fram en reviderad parameter där
atorvastatin flyttas till täljaren samt en jämförelse av utfallet
med övriga landsting och riket.
 10. Pregabalin
Länsmålet sätts till 2,9 DDD/ 1 000 invånare /dag
Övriga parametrar kvarstår oförändrade.

Följande nya parametrar föreslås:
DDD-andel generiska pramipexoltabletter av
pramipexoltabletter totalt.
Länsmål: Över 50%.

DDD-andel generiskt levetiracetam av levetiracetam
Stig tar fram data över ”åldersvisa” förskrivningen.
Sven och Anders konsulterar neurologerna om
levetiracetambehovet för aktuella ”patientgrupper”.

DDD-andelen generiskt gabapentin av gabapentin
Länsmål: 90%
Mål för läkemedel till ”äldre”.
Stig redovisade en rapport han tagit fram med utfall av
”Äldresatsningens” läkemedelsmål applicerat på
åldergruppen enligt Öppna jämförelser (patienter 80 år och
äldre).
Rapporten skickas till Mats Weström,chefsläkare Primärvården,för ställningstagande om och hur rapporten kan
användas som stöd inom ramen för”Äldresatsningen” inkl.
underlag för ev. läkemedelsmål för ”äldre”.
§5
”Äldresatsningen”
Synpunkter och diskussion kring innehållet i ”Lathunden” samt
”Bakgrundsmaterialet” rörande Äldre och läkemedel som Sven ställt
samman.
Annika visade sin sammanställning av icke-farmakologiska
behandlingsmöjligheter vid de aktuella
sjukdomstillstånden/besvären.
‫ב‬
(Sammanställningen bifogas)
Sven och Annika tar med sig synpunkter och frågor kring resp.
material till ”Läkemedelsteamets” nästa möte (4 juni).
§6
Övriga frågor
6.1 PASCAL – hur funkar det?
Johan anför problem med inloggningen i äldreboenden., men när man
väl kommit in och lärt sig PASCAL så funkar det bra.
Enligt Annika är det inga problem med inloggningen i ”hennes”
kommun (Älvsbyn).Däremot har kommunens ”titthål” i VAS
försvunnit.
Anders tar upp ”problemen” med Länsteknik för åtgärder.
6.2 Opioider vid nedsatt njurfunktion
Texten i Hanteringsordningen för Oxikodon kompletteras med
rekommendation vid grav njursvikt.
2012- 05- 31
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 2012-06-01
Kjell Melander
Ledamot
Justerad 2012-06-01
Anders Bergström
Ordförande
‫ג‬
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards