Greenpeace

advertisement
Greenpeace är en internationell
miljöorganisation.
Organisationen kämpar för att bevara miljön.
Förutom klimatfrågan arbetar Greenpeace
bl.a. med att skydda regnskogen, att rädda
världens hav och att stoppa
kärnvapenupprustningen.
Värt att veta om Greenpeace:




KLIMATTOPPMÖTE I SKOLAN
GREENPEACE
Med kontor i mer än 40 länder, hundratals experter och nästan 3 miljoner stödmedlemmar försöker
Greenpeace påverka politiken i en miljövänlig riktning.
Klimatfrågan är prioriterad av Greenpeace. En stor del av arbetet innebär att upplysa människor om
de allvarliga konsekvenserna av en global uppvärmning och om hur vi kan hitta lösningar på
klimatproblemet.
Greenpeace arbetar för ett ambitiöst, rättvist och bindande klimatavtal som säkrar minst 40%
nedskärningar i industriländer före 2020 (jämfört med 1990 års nivå).
Greenpeace anser att industriländerna måste avsätta minst 160 miljarder dollar om året för att hjälpa
utvecklingsländer att reducera utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till konsekvenserna av
klimatförändringar.
Källa: Greenpeace.org
Exempel på namn:
Isac Perez
Li Hong
Marian Robertson
Heiko Aito
Gizela Pelato
Jonathan Black
Lobbyverksamhet: att påverka
andra så att de tar hänsyn till dina
önskemål när de förhandlar.
Greenpeace' roll under klimattoppmötet:
Greenpeace har inte rösträtt på klimattoppmötet - er
uppgift är därför att presentera så goda argument att
ni övertalar länder med rösträtt att rösta för det
Greenpeace anser är rätt. Detta kallas
lobbyverksamhet.
Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no
Förhandlingstips:
Greenpeace är pådrivande för att få till stånd ett klimatavtal som tar global uppvärmning på allvar och
löser problemen så snabbt som möjligt. Bestäm er för specifika mål för varje förhandlingsfråga. Hitta
fakta och siffror som grund för era argument. Påverka de deltagande länderna så mycket ni kan.
Ni ser stora problem med ökad tillväxt i utvecklings- och övergångsländer. Med ökad global
befolkningstillväxt, ökad konsumtion och utnyttjande av planetens resurser verkar problemen bara ha
börjat. Utvecklingsländerna, som står inför en stark tillväxt, får inte göra om industriländernas misstag.
Tänk igenom era bakgrundskunskaper. Alla länder behöver energi. Undersök vilka energiformer som
leder till minst koldioxidutsläpp, och vilka fördelar och nackdelar olika energiformer har, som t.ex.
solceller, solfångare, geotermisk energi, kol, olja, biobränsle, vätgas, vattenkraft eller kärnkraft?
Tänk igenom vilka strategier ett samhälle kan följa för att minimera utsläpp av koldioxid.
Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no
FÖRBEREDELSER för klimattoppmötet
Lös uppgifterna som en del av förberedelserna för klimattoppmötet.
A. Välj ett namn
I rutan på faktabladet finns en lista med typiska namn Alla medlemmar av delegationen skall välja varsitt
namn och använda det under förhandlingarna.
B. Tag ställning till de fyra förhandlingsfrågorna.
Tag ställning till de fyra förhandlingsfrågorna på nästa sida och formulera argument som ni kan
presentera under förhandlingarna.
C. Förbered en appell
Förbered en appell med utgångspunkt från fråga 3. En appell är ett kort tal där du berättar för de andra
medlemsländerna vad som är viktigt för ditt land/din organisation. Appellen kan vara på max 2 minuter
och skall svara på frågarna:
Vilket av alternativen tycker ditt land/din organisation är viktigast?
Varför? Presentera tre argument för att länderna bör rösta på det alternativ ni tycker är bäst.
D. Lobbymöte med Moçambique
Som en del av förberedelsen för klimattoppmötet har ni kommit överens om att träffa en delegation
från Moçambique. Ni är överens med delegationen från Moçambique om att det globala utsläppen
av växthusgaser skall minimeras så mycket som möjligt, men Moçambique har inte resurser för att
betala för detta. En av landets ekonomiska utmaningar är att t.ex. hitta investerare som kan
medverka till att utvinna kol från landets stora kolförekomster. Denna aktivitet leder inte direkt till att
minska världens CO2-utsläpp.
Moçambique är i dag beroende av ekonomiskt bistånd utifrån. Energin kommer huvudsaklingen från
biobränsle, men det finns också ett stort, utbyggt vattenkraftverk, som inte används, pga resursbrist.
Ökad kolutvinning kommer att öka landets CO2-utsläpp, men rent ekonomiskt har landet inte
möjlighet att avstå från detta.
Det är viktigt att både rika och fattiga länder vidtar åtgärder som reducerar CO2-utsläppen så att de
fattiga länderna inte upprepar de rika ländernas misstag.
Förklara för delegationen från Moçambique hur ni tycker att de skall ta ansvar vid de kommande
toppmötesförhandlingarna.
Känn din motpart:
Hur bidrar Moçambique till CO2-utsläppen?
Varifrån får Moçambique energi och elektricitet?
Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no
Teknologirådet (N), UNI-C (DK), NRCF (S)
www.klimamøte.no
Download