Ungdomars psykiska ohälsa

advertisement
INTERPELLATION till Umeå kommunfullmäktige:
Ungdomars psykiska ohälsa
En av de allra mest centrala välfärdsfrågor vi förtroendevalda har att hantera framöver
handlar om att främja ungdomars psykiska hälsa. Sedan början av 90-talet har antidepressiva
medel närmare tredubblats (på nationell nivå). I Umeå fortsätter ungas psykiska ohälsa att
öka, fast det satsas på förebyggande arbete. Kommunens egen enkätundersökning "Unga
16" slår fast bland annat följande:
- "14 procent av tjejerna och 6 procent av killarna har mått dåligt eller mycket dåligt de
senaste 12 månaderna. Det är en försämring sedan 2014 där 13 procent av tjejerna och 5
procent av killarna uppgav att de mått dåligt eller mycket dåligt. En stor andel tjejer har
också gått från att må bra eller mycket bra till att anta en mellanståndpunkt att hälsan
varken är bra eller dålig."
- "Det senaste halvåret har 27 procent av killarna och 57 procent av tjejerna upplevt stress
flera gånger i veckan eller varje dag. Även här har besvären ökat något sedan 2014."
- "Generellt sett mår fortfarande ungdomar med ”annan” könstillhörighet mycket sämre än
andra killar och tjejer."
Det finns en medvetenhet om ökningen, i förhållande till folkhälsomålen. Delmålet
formuleras följande:
"Den psykiska ohälsan tenderar att öka och det krävs både förebyggande och behandlande
insatser för att vi alla ska uppleva vår tillvaro som meningsfull och hanterbar. Det
förebyggande arbetet bör speciellt inriktas på barn och ungas uppväxtmiljöer. Det ska finnas
förutsättningar för att känna sig glad och trygg, att uppleva tillit och en meningsfull tillvaro
samt att ha en känsla av att vara en del av samhället där man har möjlighet att påverka sin
situation i positiv riktning."
Med bakgrund att det ovannämnda, samt att det råder en stor diskussion ute i samhället om
ungdomars psykiska ohälsa vill jag fråga kommunalrådet Margareta Rönngren (s):
- Vilka andra strukturella åtgärder vidtar den socialdemokratiska kommunledningen för att
främja delmålets uppfyllelse, utöver satsningar på information och behandling?
Interpellationen är skriven och inskickad av:
Filip Hallbäck (FI)
Download