Barn- och ungdomssjukvård, 200p Kurskod

advertisement
2017-03-30
Elsa Brändströms skola / BirgittaVux
Barn- och ungdomssjukvård, 200p
Kurskod, SJUBAR0
Centralt innehåll och kunskapskrav
Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om
detta på webbplats Skolverket.
Prövningens delar
Prövning i kursen Barn- och ungdomssjukvård innebär en skriftlig, ev en muntlig och en praktisk del.
Bedömningsformulär från tidigare APU/APL samt ev intyg från arbetslivserfarenhet får gärna bifogas.
Skriftlig prövning bokas på skolan fastställda skrivningstillfällen.
Del 1 Skriftlig prövning
Den skriftliga prövningen omfattar följande centrala innehåll i kursen:
 Vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar samt olycksfall.
 Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar hos barn och ungdomar.
 Omhändertagande av prematura barn.
 Smärta hos barn. Smärtbehandling.
 Barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 Betydelse av lek och andra skapande aktiviteter.
 Barns och ungdomars reaktioner i kris och hur dessa kan hanteras inom vården.
 Etiska frågeställningar i samband med barns och ungdomars sjukdomar, till exempel otillräcklig
smärtlindring.
 Barns och ungdomars samt närståendes behov i hälso- och sjukvård, till exempel behov av
information.
 Betydelse av kommunikation och samarbete.
 Rehabilitering och habilitering till egenvård.
Del 2 Muntlig prövning
Efter den skriftliga delen kan även muntlig uppföljning bli aktuell.
Del 3 Praktisk prövning
Den praktiska prövningen omfattar följande centrala innehåll i kursen:




Vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar samt olycksfall.
Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar hos barn och ungdomar.
Medicinsktekniskt och annan utrustning.
System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Birgittaskolans vuxenutbildning, Klostergatan 49, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: [email protected]
2017-03-30
Elsa Brändströms skola / BirgittaVux
Litteraturförslag
Edwinson Månsson, M., Enskär, K. (2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Studentlitteratur
AB.
Käer, Birgitta. (2010). Barn- sjukvård. Vanliga sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar samt
omvårdnad. Recito Förlag AB
www.1177.se
Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Birgittaskolans vuxenutbildning, Klostergatan 49, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: [email protected]
Download