Information för elever och vårdnadshavare vid

advertisement
Information för elever och
vårdnadshavare vid
Elsa Brändströms skola
Läsåret 2016-2017
1
Innehållsförteckning
Vision
3
Läsårstider
4
Kontaktuppgifter
5
Rutiner och information
6
Nationella prov
8
Regler
9
Förväntningar
10
2
Välkommen till Elsa Brändströms skola
Linköpings kommuns vision för grundskolan:
 Maximalt lärande
 Lust och engagemang
 Likvärdighet
All personal på Elsa Brändströms skola arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan
vara stolta över. Vi vill att alla elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar
känner sig välkomna och uppmärksammade på Elsa Brändströms skola. Vår verksamhet ska
väcka kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Skolan ska utveckla elevers sociala förmåga att
kunna samarbeta och framföra sina åsikter, på ett kritiskt och konstruktivt sätt.
På Elsa Brändströms skola finns många olika delar av världen representerad bland elever,
personal och föräldrar. Varje elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur och social
tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska
alla elever och vuxna känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet. Därför arbetar vi
med att stärka alla elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan.
Vi strävar efter att alla elever som lämnar oss efter år 9 ska ha utvecklats till:








Tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut
Vetgiriga individer som känner glädje och lust att lära
Kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på flera olika
språk
Risktagare som är trygga även i ovana situationer
Kunniga och vidsynta personer med en global medvetenhet
Ansvarsfulla och ärliga människor
Omtänksamma och lyhörda personer som vill hjälp andra
Välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för
personligt välmående
3
Läsårstider 2016/2017
Höstterminen 2016
2016-08-17 - 2016-12-21
Lovdagar
Höstlov, vecka 44
2016-10-31 - 2016-11-04
Vårterminen 2017
2017-01-09 - 2017-06-15
Lovdagar
Sportlov, vecka 8
2017-02-20 - 2017-02-24
Påsklov
2017-04-10 - 2017-04-13
Lovdag
2017-05-26
Lovdag
2017-06-05
Helgdagar
Långfredag
2017-04-14
Annandag påsk
2017-04-17
Första maj
2017-05-01
Kristi Himmelsfärd
2017-05-25
Sveriges nationaldag
2017-06-06
4
Studiedagar läsåret 2016/2017
2016-09-13
2016-11-17
2017-01-09
2017-03-13
2017-05-18
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Vasavägen 6, Linköping
Rektor
Anders Ekelund
tfn 013-263795
[email protected]
Expedition
Ingela Frost
[email protected]
tfn 013-262510
Skolsköterska
Annelie Ekman
[email protected]
tfn 013-294720
Skolkurator
Monika Edvinsson
tfn 013-205327
[email protected]
Skolkurator
Helen Sundlo
[email protected]
tfn 013-294813
Studie och yrkesvägledare
Lotta Svala
[email protected]
tfn 013-263121
Specialpedagog
Kerstin Dolling
[email protected]
tfn 013-294843
IT-ansvarig/
lokalansvarig
Gabriella Helmer
tfn 013-207606
[email protected]
Bibliotekarie
Kerstin Sivebrand
tfn 013-206949
[email protected]
Lärarna nås lättast via epost. I Linköpings kommun skapas epost-adresser som regel så här:
Fö[email protected]. Vid osäkerhet, hör av dig till skolans expedition, så får du
hjälp. Alla vårdnadshavare får kontaktuppgifter till sina barns mentorer när skolan börjar.
5
Rutiner och information
Öppettider
Skolan är öppen 08.00-16.00.
Sjukanmälan av elever
Sjukanmäl elev på telefon 013-207886, eller 070-2007152, klockan 07.00-08.00. Du kan
också skicka sms till det senare numret, men även via sms vill vi ha anmälan senast 08.00.
Det är vårdnadshavare som kan göra sjukanmälan. Sjukanmälan måste göras varje dag då
ditt barn är sjukt.
Kontakt hem/skola
Vårdnadshavare meddelar skolan alla kontaktuppgifter i samband med läsårsstart, så att vi
kan nå varandra via mejl och telefon. Det är elevens mentor som har den övergripande
bilden av elevens lärande, resultat och närvaro.
Frånvaro
Vårdnadshavare är skyldiga att sjukanmäla sina barn och ansöka om ledighet i god tid.
Skolan är i sin tur skyldig att hålla vårdnadshavarna underrättade om deras barns frånvaro,
och skolan ska så fort som möjligt underrätta vårdnadshavarna om olovlig frånvaro.
Ledighetsansökan
Om ditt barn behöver vara ledigt måste du fylla i en ledighetsansökan och lämna in den till
mentor i god tid. Blanketten finns på Linköpings kommuns hemsida.
Vi kommer att vara mycket restriktiva med ledigheter under läsåret. Vi ber dig att inte
beställa en eventuell resa innan ledighet beviljats. Därför vädjar vi till dig som
vårdnadshavare att noga tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli om du/ni väljer att söka
ledighet för eleven. Det är inte samma sak att på egen hand läsa igen det som övriga elever
arbetat med på lektionerna i skolan, och arbetsbördan kan bli tung för elever som varit
lediga, när de ska komma ifatt kamraterna.
Skollagen (2010:800), kapitel 7, 8§ skriver följande om ledighet för elev:
En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om
ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser
längre tid än tio dagar.
Semesterresor ses i allmänhet inte som enskild angelägenhet eller synnerliga skäl. Om du/ni
söker ledigt för ditt/ert barn, ange då noga skäl till ledigheten. Båda vårdnadshavarna måste
alltid skriva under ansökan, både vid gemensam och delad vårdnad.
6
Busskort
För att vara berättigad att få busskort måste elever i år 7-9 i Linköpings kommun ha minst 4
kilometers avstånd till skolan.
Busskortet – resekort – är en värdehandling och ska hanteras som sådan. Det ska förvaras så
det inte förstörs. Varje elev måste ha namn och de sex första siffrorna i personnumret på
baksidan av kortet, och eleven måste också kunna visa någon form av identitetshandling vid
kontroll på bussen (det räcker med exempelvis ett lånekort).
Resekortet gäller för tätortstrafik eller närområdestrafik beroende på var eleven bor. Det
gäller 05.00-19.00 under läsårets terminstider 17/8 2016 - 15/6, 2017. Kortet aktiveras vid
varje hösttermins start. Om eleven slutar på Elsa Brändströms skola ska busskortet lämnas
tillbaka till expeditionen. Ansökan om busskort för särskilda skäl finns på www.linkoping.se.
Förlorat eller trasigt kort som rapporteras till Ingela Frost, senast 08.30, ersätts med ett nytt
kort samma eftermiddag. Borttappat eller förstört kort ersätts med 200 kronor.
Avståndsmätning och gränsdragning är gjord av kommunens lantmäteri. Det är denna
mätning som avgör om eleven får busskort eller inte. Vid växelvis boende måste föräldrar
ansöka om busskort om någon av föräldrarna bor så avståndet berättigar till busskort.
Ansökningsblankett finns på www.linkoping.se under utbildning och skolskjutsar. Ny ansökan
om busskort vid dubbel bosättning måste göras till varje nytt läsår.
Elevskåp
Varje elev får ett eget skåp att förvara ytterkläder och skolmateriel i. Skåpen är skolans
egendom, och skolan har rätt att öppna elevers skåp med huvudnyckel. Eleven får ett
hänglås till sitt skåp och två nycklar, som elev och vårdnadshavare ansvarar för. Extranyckeln
bör förvaras i hemmet, och om eleven förlorar en nyckel är det vårdnadshavaren som
ansvarar för att låta gör en ny nyckel. Nycklar och lås lämnas in vid läsårets slut, och om
något saknas då är priset för ett nytt lås med två nycklar 250 kronor som betalas till skolan.
Besök av vårdnadshavare
Du är alltid välkommen att besöka oss på vår skola. Skolan är ingen offentlig plats, så vi ber
dig därför meddela att du kommer.
Besök av kamrater
Skolan är en arbetsplats för elever och personal och om någon kamrat vill följa med och
besöka Elsa Brändströms skola måste kamratens vårdnadshavare kontakta rektor i god tid
innan besöket. Vi vill få möjlighet att förbereda oss och eleverna på eventuella besök. Inga
7
spontana kamratbesök accepteras på skolan. Besökare måste, då de kommer till skolan, först
kontakta expeditionen för att få ett besökskort.
Försäkring
Alla elever i Linköpings kommun omfattas av en olycksförsäkring som även gäller på fritiden.
Försäkringsvillkoren finns på www.linkoping.se.
Nationella prov
Årskurs 9
Ämne
Vecka
Provdatum
svenska, svenska som andraspråk
11
ons15 mars 2017
svenska, svenska som andraspråk
11
fre 17 mars 2017
biologi/ fysik/ kemi
14
tis 4 april 2017
engelska
17
tis 25 april 2017
engelska
17
tors 27 april 2017
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap
18
tis 2 maj 2017
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap
18
tors 4 maj 2017
matematik
19
ons 10 maj 2017
matematik
19
fre 12 maj 2017
Muntliga delprov och laborationer
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs under
veckorna 45–50. Det praktiska/laborativa provet i NO genomförs någon gång under vårterminen, dock
tidigast vecka 10.
8
Regler på Elsa Brändströms skola
På vår skola vill vi att alla ska känna sig trygga. Därför visar vi varandra respekt och bemöter
andra som vi själva vill bli bemötta.
Vi respekterar lärarnas beslut.
Vi skapar trygghet och trivsel genom att vara vänliga mot varandra och genom att använda
vanlig samtalston och ett vårdat språk.
Det innebär till exempel att:

Vi kommer i tid till lektionerna.

Vi har med oss det material vi behöver till lektionerna.

Vi bidrar till arbetsro i skolarbetet.

Vi är aktsamma om skolans och andras egendom.

Telefoner och Ipads hanteras under lektionstid enligt lärarens instruktioner.

Vi aldrig filmar, fotograferar eller gör ljudupptagningar i andra sammanhang än i
undervisningssituation med lärarens tillstånd, inom skolans område.
Konsekvenser om någon inte klarar att följa våra ordningsregler:
1. Lärare/personal ger en tillsägelse.
2. Lärare/personal samtalar enskilt med eleven om vad som skett.
3. Vårdnadshavare kontaktas och informeras.
4. Skolan kallar till möte med elev, vårdnadshavare, personal och rektor där andra
åtgärder vidtas.
Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter. Rektor och lärare har rätt att omhänderta
föremål och att öppna elevskåp vid misstanke om olagligt innehåll.
Alla händelser som betraktas som brott enligt svensk lag anmäls till polisen.
Reglerna är upprättade i samråd mellan rektor, elevråd och föräldraråd, våren 2016.
9
Förväntningar på personal, vårdnadshavare
och elever
På Elsa Brändströms skola förväntar vi oss att alla, personal, elever och föräldrar:
 Behandlar sig själva och andra med värdighet och respekt.
 Bidrar till en positiv och utvecklande dialog som främjar elevernas utveckling.
 Arbetar för att inte någon utsätts för diskriminering, mobbning eller kränkningar.
Från skolans sida har vi höga förväntningar på eleverna. Tillsammans med er vårdnadshavare
och eleverna själva, arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för en så god utveckling
som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Från skolans sida håller vi er informerade om
kunskapsutvecklingen via utvecklingssamtal varje termin, och vid behov träffas vi oftare. Det
är elevens mentor som har den bästa helhetsbilden, och som i första hand håller i
kontakterna.
På Elsa Brändströms skola har vi ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska,
skolkuratorer, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar
förebyggande med elevhälsa, för att skapa bra lärmiljöer för alla elever. När det blir
bekymmer av något slag är elevhälsoteamets uppgift att stötta, kompensera och hitta
alternativa sätt att arbeta och lära. Lärarna har kontakt med oss, och merparten av vårt
arbete ska resultera i förändringar i klassrummet, så att eleven kan stanna i sin klass, men få
jobba på ett sätt som bättre passar för eleven. Vi har också tillgång till skolläkare och
skolpsykolog.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Som skola är vi skyldiga att arbeta aktivt mot diskriminering och kränkande behandling, och
redovisa vårt arbete i en plan. Skolan har en ”Plan mot diskriminering och kränkande
behandling”. Planen finns på skolans hemsida. Den utvärderas varje år och omarbetas vid
behov. Vår skola har också ett ”Trygghetsteam” som arbetar för att skapa en trygg och säker
skola får våra elever.
10
11
Download