Anmälan om lagring av gödsel i gödselstack

advertisement
ANMÄLAN OM LAGRING AV GÖDSEL I GÖDSELSTACK
(Anmälan tillställes miljövårdsbyrån, miljövårdsinspektör Petri Huovila,
Strandvägen 28, 21600 Pargas. Tel: 050-4646866
Anmälarens namn
Lägenhetssignum
Näradress
Telefon:
Postnummer och postanstalt
e-mail:
Orsak till varför gödselbatteri skall anläggas
Antalet djur som normalt finns på lägenheten
Djuren hålls på bete sommartid
ja, antal djur_____,
nej
Lagringsvolym för befintlig gödselstad
Gödselplatta _______ m³
Urinbrunn _______ m³
Svämgödselbehållare _______ m³
Djupströbädd _______ m³
Planerad anläggningsplats/platser för gödselstack (Gårdens register- och adressuppgifter)
Basskiftets/basskiftenas namn och beteckning
Areal
Hur gödselstacken anläggs; hurudant botten, hur den täcks?
Uppskattning av mängden gödsel som lagras i stackar
m3
Antalet stackar
Lutningen på åkerområdet
Avstånd till närmaste brunn för hushållsvatten
Avstånd till närmaste utfallsdike
Avstånd till vattendrag
Planerad tid för spridning av gödsel som lagrats i stackar
BILAGOR
( ) Till anmälan bör alltid bifogas en karta (t.ex. kopia av basskiftskarta eller motsvarande)
som visar var gödselstacken är belägen
Datum:
_____________________ ____/____ 200__
Underskrift:
______________________________________
st.
Download