Pinoväskan - Barnbibliotekscentrum

advertisement
Pinoväskan
Innehåll i Pinoväskan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bok, Pinos dagbok
Teckenstödsbilaga till Pinos dagbok
CD-rom Pinos dagbok PC
Pinonalle
säng + fleecetäcke
potta
tallrik
sked
mugg
tygboll
bil
tåglok
Pinohus
hund
katt
paraply
badkar
Alla sakerna i väskan är noggrant utvalda, med bra kvalitet och passar för
att hanteras även av ganska små barn. Materialet är dock tänkt att användas
tillsammans med en vuxen i första hand.
Bakgrund
Böckerna om Pino är skapade för att uppmuntra små barn och andra barn med
försenad språkutveckling att förstå betydelsen i bilder, stärka barnets
språkutveckling, fantasi och ge läsgläde. De tränar förmågan att förstå att
bilder symboliserar en verklig sak. Alla böckerna om Pino har en enkel
handling på en nivå så att även de minsta barnen kan förstå och följa med i den.
Samtidigt fungerar varje enskild bild som något man kan samtala kring med
barnet.
Böckerna fungerar som ett naturligt steg från pekbok till en första enkel
bilderbok.
Pinoväskan
I Pinoväskan har vi använt Pinos dagbok som underlag för att göra ett
språk/begreppsmaterial som kan användas i enskild träning/lek eller i
gruppverksamhet.
Materialet vänder sig till personal på förskolor/specialskolor som arbetar
med barn som har behov av särskilt stöd för sin språkutveckling.
Pinoväskan innehåller också ett rikt material för att träna begrepp- och
bildtolkningsförmåga.
Väskans innehåll är också ett utmärkt lekmaterial och kan användas på
oändligt många olika sätt för att stimulera lek och fantasi.
Materialet uppmuntrar barns spontana kommunikation då det bygger på
igenkänning och identifikation. Materialet passar barn på förskolenivå.
Förslag på användning
- Boken kan läsas och varje bild visas samtidigt som det tillhörande föremålet
presenteras. Barnet kan träna på att undersöka föremålet och/eller benämna
det.
Viktigt är att få till ett samspel med barnet/barnen genom att de görs
delaktiga och får kommunicera kring det som händer i varje bild efter sin
förmåga.
- Till de barn som använder teckenstöd kan man visa de tecken som finns till
varje sida och göra tecknet själv eller tillsammans med barnet/barnen.
Till alla böcker om Pino finns teckenstöd som enkelt kan klistras in i böckerna.
- Man kan träna begrepp som framför, bakom, under, över osv anpassat för
vilken nivå barnet befinner sig på.
– Minnesträning, Kims lek.
Placera lämpligt antal föremål från väskan framför barnet en stund. Sedan
blundar barnet och något av föremålen plockas bort. Barnet får säga/teckna vad
som plockats bort.
– Bildtolkningstest/träning
Några föremål från väskan placeras på ett bord framför barnet. Visa sedan på
ett föremål i boken t.ex. katt. Be sedan barnet att ge dig katten. Övningen
kan även förändras genom att be barnet ge föremålet till nallen Pino.
Barnet kan ges uppgiften att återberätta historien med hjälp av de olika
föremålen.
- Materialet kan även användas till att uppmuntra barnen till fri lek och att
fantisera fritt.
Pinoväskan innehåller inget standardiserat testmaterial men man kan
förslagsvis göra noteringar vid varje lektillfälle så man kan följa barnets
språkliga- kommunikativa- teckenutveckling över tid.
Materialet till Pinoväskan är inte helt komplett och kan därför givetvis kompletteras med
egna saker. Föremålen är inte alltid helt lika bokens bilder med vi har försökt komma så
nära som möjligt.
Pinoväskan med sitt innehåll bör inte användas av barn under 3 år utan vuxens närvaro.
Lek lär och ha kul med Pino och hans saker.
Pinoväskan är framtagen med stöd från SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards