Fakta från föreläsningen 20/9 På visualitetens villkor Vi är

advertisement
Fakta från föreläsningen 20/9
På visualitetens villkor
Vi är alla mer eller mindre visuella i vår interaktion med andra, i vårt lärande,
hur vi uppfattar det som sker omkring oss osv. Mycket av din visualitet är du
inte medveten om men du använder den och den är oerhört viktig i många
situationer och i möten med människor.
Statistik
1,3 milj med hörselnedsättning i Sverige
30% av dem har hörapparat
50-60% borde bära hörapparat
25.000 barn 0-15 år med hörselnedsättning
9.000 är registrerade och får hjälp (4.200 får hjälp i hörselklass eller teckenspråkig skola)
700 döva under 0-15 år, av dem har 400 CI
18% har döva föräldrar
Hjälp att få? Vänd dig till:
På förälders uppdrag: Hörselvården (www.liv.se , Yvonne Thalén 054-616004)
På skolledningens uppdrag: Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se , Resurscenter
döv/hörsel, 010- 4735000)
Viktiga citat
Barnet väljer en språklig kläddräkt för att finna ett uttryck för sin tanke.
En tanke, som omsätts i ett språk, omstruktureras och förändras.
Medvetandet avspeglar sig i ordet, som solen i vattendroppen.
(Vygotskij, Psykologi och Dialektik, 1980)
Mitt språks gränser betyder min världs gränser.
(Wittgenstein, s. 101, Tractatus logico-philosophicus, 1992)
För att man skall kunna förstå vardagslivets verklighet, måste man alltså förstå språket.
(Berger & Luckman, s.51, Kunskapssociologi, 1966)
Språket är alltså verktyg för vårt tänkande, är dessa filosofer och forskares mening. Utan språk kan
vi inte utveckla vårt tänkande, våra kunskapsområden och vår interaktion med andra, men vi tänker
inte i språk i sig.
Teckenspråkens historia
Donald, (1991) Stokoe, (2001): Gester föregick tal och teckenspråk
Donald (1991): Långt innan stenåldern 35.000 f.Kr. Men han kallar det inte för språk.
Stokoe (2001): 150.000 – 50.000 f.Kr utvecklades först ett gestspråk som underlättade
utvecklingen av ett talspråk. Teckenspråken utvecklades sedan parallellt med talspråken.
Armstrong & Wilcox (2007): Gester föregick tecken och tal hos Homo erectus (2 millioner år
sedan) Tecken och tal utvecklades sedan parallellt hos Homo sapiens (200 000 år sedan)
Forskning om tecken som stöd
Tecken stödjer talspråksutveckling (Goodwyn & Acredolo, 1993; Daniels 2001)
Tecken som stöd utvecklar språk och lärande hos barn med Down syndrom (Johansson, 1993)
Talspråk utvecklas väl för CODA-barn (Children of Deaf Adults) (Griffith 1985)
Tecken har en gynnsam effekt på alla barns skolframgångar (DaFonte & Lloyd, 2007)
Men vad är det som gör att det är framgångsrikt?
Det finns tre teorier kring detta.
Den första handlar om att vuxna som tar aktiv ställning och medvetet skapar meningsfull
kommunikation också påverkar barnen positivt. Det gör man om man medvetet arbetar med tecken.
En annan teori handlar om det som Elisabth Meinz benämner Maternal Mind-mindedness (Meinz,
1997). Det handlar om att vuxna ser barnen som kompetenta personer och därmed förväntar si
kommunikativ förmåga och tänkande hos barnen mycket tidigt under spädbarns tiden. Vuxna om
tänker så om sina barn, och pedagoger som har den grundinställningen, kommer att erbjuda barnet
mer och därmed stödja barnens utveckling.
Den tredje faktorn som man diskuterar handlar om att vuxna som väljer att använda tecken också är
visuellt medvetna och därmed ser till att barnet är med på noterna när man kommunicerar. det blir
då medvetna kommunikativa situationer som därmed stödjer barnets språkande.
Sammanfattning
Språkutveckling sker om barnet får möjlighet att höra, se, interagera och utmanas.
Språkutveckling sker om interaktionen är ”på riktigt.
Tecken stödjer barns språkutveckling och därmed lärande.
Man behöver språk för att lära.
Språk är ett uttryck för tanken inte tanken i sig.
Välkommen att maila dina frågor:
[email protected]
Download