2013/14
mnr: MJ263
pnr: M1934
Motion till riksdagen
2013/14:MJ263
av Eva Lohman (M)
Olika nationers fiskare inom samma
zon
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om olika nationers fiskare inom samma zon.
Motivering
Situationen för det svenska yrkesfisket är idag prekär. Fisket inom EU
kontrolleras av ett gemensamt regelverk. Men implementeringen av
regelverket i varje land kan variera. I Sverige är det Havs- och
vattenmyndigheten samt Kustbevakningen som kontrollerar att svenska
yrkesfiskare inte fiskar olagligt, använder otillåtna redskap eller fiskar mer än
de får.
Samtidigt säger EU med sin fiskepolitik att det mellan länderna ska råda
konkurrensneutralitet. Ett lands myndigheter bör överväga att inte tolka och
tillämpa reglerna hårdare än övriga länder, speciellt inte när länder väljer att
gemensamt administrera och dela på vissa fiskebestånd och områden. I de
fallen bör Sverige, om möjligt, verka för att tillämpning och tolkning är
densamma. Detta för att inte i onödan belasta det svenska fisket med åtgärder
som fiskare som fiskar på samma bestånd slipper enbart för att de har
hemmahamn i annat EU-land.
Stockholm den 27 september 2013
Eva Lohman (M)
1