SoS - svensk mall för PM

advertisement
Dnr 2.4-23235/2011
1(9)
Bilaga 1
Avtalsvillkor
Följande är avtalsvillkor som ska accepteras av anbudsgivaren. De
utelämnade uppgifterna fylls på vid avtalsskrivning.
Mellan Socialstyrelsen, 202100-0555, adress 106 30 Stockholm och
, adress
, har följande avtal träffats.
,
§1 Avtalets omfattning
Leverantören ska för Socialstyrelsens räkning utföra uppdrag som innebär
att
Socialstyrelsen kommer att göra avrop vartefter behov uppstår. Någon viss
volym eller antal timmar kan inte garanteras. Uppdragets omfattning och
utförande ska ske i enlighet med kravspecifikationen/enskilda uppdrag.
Avtalet omfattar endast de uppdrag inom område
§2 Avtalshandlingar
Nedan angivna handlingar är underlag för avtal. Ändringar och tillägg till
avtalet ska för sin giltighet skriftligen godkännas av båda parter.
Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska
handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat;
1.
2.
3.
4.
Tillägg till och ändringar i avtalet
Detta avtal
Avropsavtal
Socialstyrelsens förfrågningsunderlag med dnr 2.4-23235/2011 med
samtliga tillhörande handlingar
5. Anbud från
daterat 20
med samtliga tillhörande
handlingar.
§3 Avtalstid
Detta avtal blir giltigt först när det har undertecknats av behörig företrädare
från båda parter.
Avtalstiden är två (2) år med option om förlängning i som längst två(2) år
med ett (1) år i taget.
Dnr 2.4-23235/2011
2(9)
Socialstyrelsen har ensidig rätt att förlänga avtalet. Avtalsförlängningen ska
vara skriftlig och meddelas senast två (2) månader innan avtalstidens slut.
§4 Andra konkurrensutsättning - Avrop
Avrop från detta avtal sker genom en förnyad konkurrensutsättning enligt 5
kap. 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I den förnyade
konkurrensutsättningen kommer alla leverantörer med ramavtal inom
området att inbjudas att lämna anbud. Det/de anbud som är ekonomiskt
mest fördelaktigt kommer att antas.
Bedömning av vilket/vilka anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga
görs utifrån de kriterier och villkor som anges i underlaget till den förnyade
konkurrensutsättningen. De kriterier och villkor som får användas är de
som framgår av ramavtalet samt villkor som angetts i förfrågningsunderlaget. Kriterier och villkor får preciseras och förtydligas vid den andra
konkurrensutsättningen.
Vid avrop får också kompetens kravställas för konsulter med lägre
kompetensnivå än nivå 5 enligt definition av kompetensnivåer (se bilaga 5).
Dessa konsulter ska erbjudas till lägre timpris än konsulter med
kompetensnivå 5.
§5 Revidering och återkallelse av enskilt uppdrag
Om behov av revidering av enskilt uppdrag uppkommer ska den part som
upptäckt behovet omedelbart meddela den andra parten, skälen till behoven
samt förslag till reviderad uppdragsbeskrivning. Ny uppdragsbeskrivning
ska godkännas skriftligen av båda parter och gäller därefter istället för den
ursprungliga. Vid behov av revidering av enskilt uppdrag ska leverantören
särskilt beakta Socialstyrelsens behov av den tjänst som uppdraget gäller.
Socialstyrelsen ska vid bedömning av revideringen särskilt beakta
anledningen till behovet, framför allt skäl som leverantören inte haft
möjlighet att påverka.
Om leverantören har behov av senareläggning av leveranstiden och detta
inte beror på Socialstyrelsen eller på något förhållande som Socialstyrelsen
ansvarar för, är Socialstyrelsen berättigad till vite enlighet med § 19.
Om någon part inte godtar en reviderad uppdragsbeskrivning, eller om skäl
framkommer som innebär att uppdraget inte längre bör slutföras, har
vardera parten rätt att frånträda det enskilda uppdraget. Leverantören har då
rätt till ersättning för nedlagda kostnader t o m att återkallelsen mottagits
samt för skäliga avvecklingskostnader.
Dnr 2.4-23235/2011
3(9)
Revidering kan endast ske inom avtalets omfattning. Revidering får inte
ändra förutsättningarna för tilldelning av uppdrag eller någon annan del av
avtalet.
§6 Riktlinjer för arbetets utförande
Arbetet ska utföras med den professionalitet, kompetens och
affärsmässighet som kan förväntas av ett välrenommerat företag i
branschen.
Kontakter med leverantören och anlitad personal ska ske på svenska.
Arbetsresultat och övrig dokumentation från leverantören ska överlämnas
till Socialstyrelsen på svenska.
Leverantören och dess personal förutsätts arbeta självständigt och i enlighet
med Socialstyrelsens anvisningar och riktlinjer. Konsulter ska vid
genomförande av uppdrag samarbeta med Socialstyrelsens personal
och/eller med andra konsulter som Socialstyrelsen anlitat. Konsulten ska ha
god samarbetsförmåga.
Leverantören ska dokumentera utfört uppdrag på ett sådant sätt att detta kan
användas av Socialstyrelsen – eller annan som Socialstyrelsen anlitar – som
underlag för kommande arbete. Konsulten ska ha god förmåga i skriftlig
och muntlig framställning och på ett pedagogiskt sätt kunna presentera
utfört uppdrag såväl för beställaren som för externa intressenter.
Konsulten ska i uppdrag aktivt verka för kunskapsöverföring till
Socialstyrelsen eller till de parter som Socialstyrelsen anvisar.
Av Socialstyrelsen tillhandahållet material inklusive utredningsmaterial
samt av leverantören för uppdraget producerat arbetsmaterial, ska
överlämnas till Socialstyrelsen senast när uppdraget är slutfört.
Arbetet ska utföras i Socialstyrelsens lokaler om inte annat
överenskommits.
Kontaktpersoner och utförare ska under pågående enskilt uppdrag vara
tillgänglig för möten i Socialstyrelsens lokaler eller på annan plats som
Socialstyrelsen anvisar.
Slutleverans av enskilt uppdrag ska ske i enlighet med den av parterna
fastställda tidsplanen.
Dnr 2.4-23235/2011
4(9)
§7 Personal
Leverantören förbinder sig att vid genomförande av uppdrag använda för
arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat utbildning och
kompetens.
Om leverantören önskar ersätta utsedd konsult, som arbetar med uppdrag,
med en annan får detta inte ske utan Socialstyrelsens skriftliga medgivande.
§8 Arbetsgivaransvar
Leverantören förbinder sig att inte anlita så kallad svart arbetskraft, eller
använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft. Med svart
arbetskraft avses personer för vilka leverantören inte innehåller och
inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag
därom.
Leverantören är arbetsgivare och ska därmed ansvara för;



Att gällande arbetsmarknadslagar och förordningar beaktas, i
synnerhet avseende frågor om anställning, avlöning och uppsägning
av personal och
Att skatter och socialförsäkringsavgifter betalas och
Att skador som kan drabba personal och tredje man förebyggs.
Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller
motsvarande krav.
Leverantören ska föra förteckning med namn och personnummer över
samtliga anställda verksamma enligt avtalet och även namn på av
Socialstyrelsens godkända underleverantörers anställda. På begäran ska
förteckningen tillställas Socialstyrelsen. Socialstyrelse, eller den
Socialstyrelsen sätter i sitt ställe, äger rätt att när som helst, utan förvarning
kontrollera leverantören och dess underleverantörers anställda samt arbetsoch anställningsvillkoren för dessa.
§9 Anlitande av underleverantör
Leverantören får anlita underleverantör för att genomföra del av uppdrag
först efter att Socialstyrelsen givit sitt skriftliga medgivande.
Leverantören ansvarar gentemot Socialstyrelsen för underleverantörs arbete
så som för eget arbete.
§10 Pris/Ersättning
Det maximala timpriset för konsulter med kompetensnivå 5,
uppgår till
SEK, exklusive mervärdesskatt.
De timpriser som ska gälla vid genomförande av uppdrag fastställs vid
avrop.
Dnr 2.4-23235/2011
5(9)
Angivna timpriser inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader, t
ex för resor, logi, traktamente för uppdrag som utförs inom Stockholms län.
För uppdrag som utförs utanför Stockholms län ska överenskommelse om
kostnader för resor, logi och traktamente göras i samband med avrop.
Endast kostnader vilka överenskommits i förväg ersätts.
Ersättning för arbete som skett utanför ordinarie arbetstid ersätts endast om
detta överenskommits skriftligen i förväg.
§11 Prisjustering
Priserna skall vara fasta i två (2) år. Därefter kan priserna justeras en (1)
gång per år enligt index om leverantören så begär.
Indexregleringen sker enligt SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän
inom privat sektor, AKI, SNI 2007 M, preliminär tabell med november
2011 som basmånad. Förändringar vars resultat enligt beräkningen
understiger 2 % justeras inte.
Prisjusteringen ska begäras av leverantören senast en (1) månad före
ikraftträdandet. Socialstyrelsen ska skriftligen godkänna justeringen.
Prisändringen får tillämpas tidigast vid närmast påföljande
kalendermånadsskifte efter godkänd justering. Nya priser ska gälla i 24
månader.
Retroaktiva prishöjningar godkänns inte.
§12 Fakturering och betalning
Fakturering får ske månatligen i efterskott. Faktureringsavgift får inte
debiteras.
På fakturan ska uppdragets diarienr, projektkod och referens anges.
Fakturan betalas 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Är parterna
oense om någon del av fakturabeloppet ska ostridigt belopp betalas inom
angiven tid.
Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.
§13 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska under hela avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring.
Ansvarsförsäkringen ska omfatta ett försäkringsbelopp på 5 000 000 SEK
vid varje skadetillfälle. Försäkringen ska gälla för sak- och personskada
samt förmögenhetsskada som är en följd av en ersättningsbar sak- eller
personskada. Försäkringen ska även omfatta ren förmögenhetsskada med
ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 SEK.
Dnr 2.4-23235/2011
6(9)
§14 Äganderätt och nyttjanderätt till materialet
Socialstyrelsen har full äganderätten till alla resultat oavsett medium som är
hänförliga till uppdragets utförande.
I de fall leverantören tillför material till vilket tredje part innehar
rättigheterna åligger det leverantören att inhämta erforderliga rättigheter
från rättighetshavarna. Om intrång uppstår och Socialstyrelsen krävs på
skadestånd på grund av material som leverantören tillfört ska leverantören
hålla Socialstyrelsen skadeslös.
Leverantören får inte utan skriftligt medgivande av Socialstyrelsen
publicera eller på annat sätt nyttja arbetsmaterial eller arbetsresultat utanför
uppdragets ramar.
§15 Sekretess
I det fall leverantören ges tillgång till sekretesskyddad information ska
tillämpliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
beaktas. Anlitad person får därmed inte röja eller utnyttja sekretessbelagd
uppgift som denne får del av vid uppdragets genomförande.
Sekretesskraven gäller därmed även gentemot varje annan person.
Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga upphört.
Vid behandling av personuppgifter ska tillämpliga bestämmelser i
personuppgiftslagen (1998:204) beaktas.
Leverantören är skyldig att informera de medarbetare som sysselsätts med
uppdraget om innebörden av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt samt om
tillämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen. Denna skyldighet gäller
även efter det att avtalet upphört.
§16 Partsberoende
Leverantören får under uppdragstiden inte utöva sådan verksamhet som kan
rubba förtroendet i något som gäller det avtalade uppdraget.
§17 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning till Socialstyrelsen i reklam eller marknadsföring får inte göras
av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Socialstyrelsens
skriftliga godkännande.
§18 Ansvar för fel
Leverantören är skyldig att skyndsamt och på egen bekostnad avhjälpa
felaktigt utfört uppdrag som består i att det inte uppfyller avtalad
beställning. För att få åberopa att uppdraget är felaktigt utfört ska
Socialstyrelsen anmäla felet inom skälig tid efter att felet uppmärksammats
Dnr 2.4-23235/2011
7(9)
eller borde ha uppmärksammats. Socialstyrelsen ska därvid ange och vid
behov visa hur felet yttrar sig.
Om leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som
omständigheterna kräver, får Socialstyrelsen skriftligen ge leverantören en
slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är felet inte avhjälpt när fristen
löpt ut, har Socialstyrelsen rätt att välja antingen ett avdrag på arvodet som
svarar mot felet eller att på leverantörens bekostnad anlita annan för att
avhjälpa felet.
Om felet är av väsentlig betydelse för Socialstyrelsen och leverantören
insåg eller borde ha insett detta, har Socialstyrelsen rätt att efter fristens
utgång genom skriftligt meddelande till leverantören häva avtalet i enlighet
med § 20.
§19 Vite
Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med två procent
av den avtalade totala ersättningen för det aktuella enskilda uppdraget.
Socialstyrelsen har rätt att avräkna upplupet vite från fakturerat belopp.
§20 Avbeställning och hävning av avtal
Händelser utanför parternas kontroll som förhindrar uppdragets
genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt
till skadestånd. Ersättning ska därvid utgå för utfört arbete.
Socialstyrelsen äger rätt att begränsa avtalets omfattning i den mån det är
nödvändigt på grund av nya omständigheter. Ersättning ska därvid utgå för
utfört arbete och styrkt skälig avvecklingskostnad.
Socialstyrelsen har rätt att häva avtalet om leverantören;




väsentligt misskött uppdraget
i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer
betryggande säkerhet för sitt åtagande
ej längre uppfyller förutsättningarna under vilka uppdraget erhållits.
Socialstyrelsen har även rätt att häva detta avtal om företrädare för eller
anställd hos leverantören och i sin roll som företrädare för eller anställd hos
leverantören, blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören
tvingas betala ut skadestånd enligt gällande diskrimineringslagstiftning.
Socialstyrelsen förbehåller sig rätten att genomföra kontinuerliga kontroller
för att säkerställa att inga av ovanstående omständigheter föreligger.
Leverantören är skyldig att lämna de uppgifter som Socialstyrelsen begär.
Dnr 2.4-23235/2011
8(9)
Om tillräckliga skäl för hävning av avtal enligt denna paragraf föreligger
och Socialstyrelsen med anledning av detta häver avtalet, har
Socialstyrelsen rätt att göra avdrag från leverantörens upplupna ersättning
för styrkta kostnader för att ersätta avtalet med nytt avtal.
Leverantören har rätt att häva avtalet om Socialstyrelsen i väsentligt
hänseende brutit mot avtalet. Om leverantören häver avtalet med anledning
av detta är leverantören berättigad till ersättning för utfört arbete, skälig
kostnad för avveckling samt utebliven skälig vinst på den del av uppdraget
som inte blivit utförd.
Vid avbeställning/hävning ska resultatet av utfört arbete redovisas.
Samtliga i anledning av uppdraget framtagna handlingar ska överlämnas till
Socialstyrelsen senast när Socialstyrelsen fullgjort sin betalningsskyldighet.
§21 Uppföljning av avtal och kontaktpersoner
Leverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att
kontrollera att ställda krav uppfylls och att föreskriven kravnivå
upprätthålls. Leverantören ska kontrollera att avtalat uppdrag utförs i
enlighet med uppställda krav och förutsättningar samt svara för att
kvalitetsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att avvikelser från avtalade villkor
förebyggs.
Leverantörens kontaktperson är
, tfn:
, e-post:
Frågor rörande enskild beställning ska i första hand hanteras av den som
ansvarar för beställningen.
Socialstyrelsens kontaktperson är
e-post: [email protected]
, tfn: 075 – 247
Socialstyrelsens kontaktperson för avtalsfrågor är.
, e-post: [email protected]
,
, tfn: 075 – 247
§22 Överlåtelse av avtal
Om förvaltningen av Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur förläggs på annan part än Socialstyrelsen har Socialstyrelsen rätt att
överlåta detta avtal till denna part. I övrigt har en part har inte rätt att utan
den andre partens skriftliga medgivande överlåta avtalet på någon annan.
§23 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol med
tillämpning av svensk rätt.
Dnr 2.4-23235/2011
9(9)
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt
Stockholm den
den
Socialstyrelsen
………………………………….
……………………………..
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards