Laser på arbetsplatsen
Laboratorier och industrier
Särskild person är vid behov utsedd att bevaka lasersäkerheten på arbetsplatser där
laser utnyttjas; riskinformation skall lämnas till aktuell personal.
Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter den som ensam eller gemensamt med
familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd samt de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet.
Laserapparater används inom många områden, t ex avståndsmätning, riktlaser och för
medicinsk behandling. Enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter SSEN 60825-1
utgåva 3 tillägg A1 (2004-01-01) delas laserapparater in i sex olika klasser - 1, 1M, 2,
2M, 3R, 3B och 4, där klass 4 är den som ger starkaste laserstrålningen.
Lasertillverkaren är ansvarig för att laserprodukten är rätt klassad och märkt.
Laserklasserna 1, 1M, 2, 2M, 3R innebär normalt ingen risk för strålskada. Om ögat
exponeras kortare tid än 0.25 sekunder (blinkreflex) anses det inte skadligt för ögat.
Klass 3B* och 4 kan däremot skada både ögon och hud. För klass 4 finns risk för skador
även om man utsätts för diffust reflekterad strålning.
*Laserklass 3B inkluderar lasereffekter från 5mW och till 500mW. Det innebär att man
måste vara uppmärksam på laserns märkeffekt när det gäller hudskador. Klass 3B ger
alltid en risk för ögonskador.
Laserklass 1M och 2M är framförallt tillämpliga vid lasrar som alstrar en linje, se
tabellen nedan.
Laserklassningstabell
Laserklass
Våglängd
Maximal lasereffekt
vid ett visst avstånd
från laserns front
1
1M
2
2M
3R
3B
500-700nm
500-700nm
500-700nm
500-700nm
500-700nm
500-700nm
0.39mW
0.39mW
1mW
1mW
5mW
500mW
Avstånd mellan
lasern och belyst
objekt med en
exponerad diameter
på 7mm
14mm
100mm
14mm
100mm
14mm
14mm
Klass 1M är ett specialfall av klass1.
Lasereffekten får inte överstiga 0.39mW i något 7mm-segment längs laserlinjen 100mm
från laserutrustningens front.
Klass 2M är ett specialfall av klass2.
Lasereffekten får inte överstiga 1mW i något 7mm-segment längs laserlinjen 100mm
från laserutrustningens front.
Lasern får inte betraktas med strålningssamlande optik.
KAGON AB
Box 17 791 21 Falun
Samuelsdalsvägen 4 791 61 Falun
Tel +46 23 383 18 00 Fax +46 23 383 18 09
Org nr 556878-8946
www.kagon.se [email protected]
En laser som projicerar en linje (linjelaser) och är märkt som klass 3B kan monteras så
att laserstrålen kan anses som ögonsäker lasereffekten får inte överstiga 1mW i något
7mm-segment längs laserlinjen. Skyddsavståndet måste beräknas som en funktion av
den totala lasereffekten och laserlinjens spridningsvinkel. Lasern får inte betraktas med
strålningssamlande optik.
Kass 3B
Föreskriften innehåller allmänna skyddsföreskrifter för arbete med lasrar samt
gränsvärden för maximalt tillåten exponering för laserstrålning. För laserapparater som
tillhör klassen 3B gäller särskilda skyddsföreskrifter. Det skall t.ex.





finnas en särskild person som övervakar lasersäkerheten på arbetsplatsen
riskområdet skall säkerställas genom övervakning
laserskyddsglasögon skall bäras om det finns risk att gränsvärdet för
laserstrålning överskrids.
Endast personer med kunskaper om lasersäkerhet skall installera, justera och
använda laserutrustning
I område med risk för exponering av laser måste laservarningsskyltar sättas upp.
Eventuella risker med laserstrålningen skall bedömas och dokumenteras redan på
planeringsstadiet liksom vid förändringar i verksamheten eller i laserutrustningen. Vid
behov skall laserstrålningen mätas. De risker som laserstrålningen medför skall
förebyggas så långt detta är praktiskt möjligt med hänsyn till laserns användning.
Arbete med laser klass 3B och 4
1.
Arbetsgivare skall utse särskild person att övervaka lasersäkerheten på
arbetsplatsen. Denna skall vara väl förtrogen med det sätt på vilket
laserutrustningen används och med tillämpliga föreskrifter.
2.
Riskområdet skall bestämmas med hänsyn till reflexioner och användning av
strålningssamlande optik. Det skall utmärkas med varningsskyltar. Riskområdet får
endast beträdas av dem som behöver vara där för att arbeta med eller underhålla
lasern, eller för att assistera vid laserarbetet.
Detta skall i första hand säkerställas genom avspärrning och i andra hand, om
avspärrning av praktiska skäl inte är lämplig, genom övervakning.
3.
Laserstråles bana skall vara inkapslad eller avskärmad i den mån det är praktiskt
möjligt med hänsyn till laserns användning. Inomhus skall strålbana avslutas med
strålstopp av förändamålet lämpligt material. Detta gäller dock ej för laser i
medicinska tillämpningar.
4.
Laserskyddsglasögon skall användas om risk finns för att ett oskyddat öga
exponeras över MTE enligt tabell I eller II i bilaga 1. Glasögonen skall ha så hög
optisk dämpning vid aktuell våglängd att denna risk elimineras.
5.
Arbetsgivare skall kartlägga andra arbetsmiljörisker med laseranvändningen än dem
som härrör från laserstrålningen. Arbetstagare skall informeras om dessa risker och
om de skyddsåtgärder som behövs. Riskerna skall i första hand förebyggas genom
att skyddsåtgärder vidtas vid källan. Lämplig personlig skyddsutrustning skall
tillhandahållas och användas om inte arbetsmiljöriskerna kan åtgärdas på annat
sätt.
KAGON AB
Box 17 791 21 Falun
Samuelsdalsvägen 4 791 61 Falun
Tel +46 23 383 18 00 Fax +46 23 383 18 09
Org nr 556878-8946
www.kagon.se [email protected]