Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral

advertisement
Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Vårdrutin
Division allmänmedicin
2
Antal sidor
2
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Medicinskt sakkunnig Christina Ledin
Divisionschef Karin Malmqvist
150701
180630
Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral
Gäller för: Division allmänmedicin
Allmänt:
Aktinisk keratos (AK) är vanligt och betraktas idag som en folksjukdom. Orsaken är
ändrade solvanor och riklig exponering för UV-ljus.
AK är en tidig solskada som främst drabbar kroniskt solbelysta områden, ansikte och
hals. Den har en betydande självläkande förmåga om solkarens. Obehandlad och om
fortsatt exponering för UV-ljus kan den utvecklas vidare till skivepitelcancer, vilken
i de flesta fall är kirurgiskt botbar och dödsfall är mycket ovanligt. Det centrala vid
upptäckt är att informera om orsaken och rekommendera solkarens.
Klinik:
Den typiska AK är en rödbrun fjällande förändring som mäter från ett par millimeter
upp till ett par centimeter. Förändringen palperas sträv, ger ”sandpapperskänsla”. Ger
ibland klåda.
Om osäkerhet rekommenderas utredning med hudbiopsi från området.
Behandling:
Eftersom AK är vanligt och lätt att känna igen i de flesta fall, kan behandling
initieras av allmänläkare. Två läkemedel finns idag att tillgå för primärvård,
Imiquimod (Aldara, Zyclara) och Mebutanat (Picato) Se Fass.se för dosregimer!
Vid behandling av stora områden rekommenderas efterbehandling med
väteperoxidinnehållande kräm 2-3 ggr/dag ca 1 v. (LPH-kräm 10 gr eller Microcid
25 gr), för att undvika sekundärinfektion under läkningsfasen.
Undvik behandling under sen vår och under sommaren för att inte riskera att
inflammationen retar till pigmentskiftning i behandlat område.
Läkemedlen är målstyrda och angriper endast hudceller med atypi. Dessa celler
avdödas och stöts bort i en sårkrusta, varefter nya hudceller växer in. Inflammation,
vätskning och ibland rodnad är en konsekvens av behandlingen och reaktionen blir
kraftigare ju mer omfattande solskador patienten har. Den nyläkta huden är initialt
rodnad vilket försvinner efter ytterligare någon månad.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral
2
180630
1 (2)
Om förändringen kvarstår oförändrad - ompröva diagnosen. Intakt hud
påverkas ej av behandlingen. Biopsi vid behov!
Uppföljning:
Uppföljning i form av ex. telefonkontakt ca fyra-sex v. efter avslutad behandling.
Om viss förbättring uppnåtts men viss strävhet kvarstår rekommendera ny
behandlingsperiod.
Rekommendera fortsättningsvis solkarens, solskyddsfaktor 30-50, huvudbonad och
gärna solglasögon. Självkontroller.
Välkomna att kontakta hudsjukvårdens telefonrådgivning, 054-617895 om frågor
uppstår.
Sökord: aktinisk keratos
Utarbetad av: Christina Ledin, öl Hans-Ulrik Stark
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral
2
180630
2 (2)
Download