Det här är bara ett prov för att se hur det ser ut med text när man

advertisement
Näringsdepartementet
N2007/3478/E
Stockholm den 30 jan 2009
Remissvar - Energimyndighetens rapport ”Offentlig upphandling av
energirelaterad utrustning”
Vi stödjer samtliga förslag på energieffektiv upphandling som redovisas i
Energimyndighetens rapport.
Bindande krav för myndigheter och verk att följa Miljöstyrningsrådets kriterier
är ett tydligare krav än det som föreslås i Energieffektiviseringsutredningen
vilket vi anser positivt.
Vi vill dock i sammanhanget tillägga följande:

Vi anser att statliga företag som ägs till mer än 50 % bör omfattas av kravet
att följa Miljöstyrningsrådets kriterier. Företag som ägs till mindre andel än
50 % bör erbjudas frivilliga avtal liknande de för kommuner och landsting.

Vi anser att förslaget ”Då kriterier saknas, eller är olämpliga, bör LCCanalyser tillämpas vid upphandlingar” ska ändras till:
”Då kriterier saknas, eller är olämpliga, skall LCC-analyser tillämpas vid
upphandlingar”.
Vi anser att de metoder och verktyg som finns idag är fullt tillräckliga för att
ställa detta krav.

Vi anser även att samordning av upphandling (inköpsklubbar) bör
användas för att driva fram ett större utbud och fler leverantörer av
effektiva produkter. En noggrann analys bör göras för att fastställa hur detta
kan göras utan att vara negativt för konkurrensen.
För Energirådgivarna
Lotta Bångens
EnergiRådgivarna____________________________________________________________________
EnergiRådgivarna
St Göransgatan 84
112 38 Stockholm
E-post: [email protected]
Web-adress: www.energiradgivarna.com
Download