En enkel guide till hepatit C

advertisement
En enkel guide till hepatit C
I SVERIGE BERÄKNAS
CA 50 000 PERSONER VARA
SMITTADE
MED KRONISK
HEPATIT C 1
Kunskap kan vara till
hjälp för att hantera
sjukdomen.2
Inte ensam.
Även om hepatit C kan vara
obehagligt finns det många
personer och organisationer
som kan ge hjälp och råd när det
behövs, både sjukvårdspersonal
och patientorganisationer.
Den här broschyren har tagits fram
för att ge grundläggande information
om hepatit C. Om du behöver mer
information är det alltid bra att prata
med sjukvårdspersonal.
ÄR
VAD
HEPATIT C?
Hepatit C är ett
virus som sprids via
blodet och infekterar
levercellerna.3
Ordet hepatit
betyder
inflammation,
eller svullnad,
av levern. 4
Efter många år kan inflammationen hos vissa
leda till leverskador med fibros i lever och
slutligen skrumplever (när ärrbildningen
ökar och nästan tar över hela organet). 3
Efter flera år kan
hepatit C ge skador
på levern.3
HUR
Alla som är oroliga för
hepatit C bör testa sig
för att få veta.5
TESTAR
LÄKAREN FÖR
HEPATIT C?
Det är mycket viktigt att alla som misstänker att de
har blivit utsatta för hepatit C-virus testar sig. Det kan
bidra till att minska oro, och behandling sätts in om det
behövs. Man kan använda olika tester för detta:
5
Antikroppstestet (Hepatit C
antikroppar) 5
PCR-testet 5
När kroppen kämpar mot en sjukdom
producerar immunsystemet antikroppar i
detta syfte. Genom att titta efter särskilda
antikroppar mot hepatit C i blodet kan
sjukvårdspersonalen därför se om viruset har
funnits där någon gång.
Med hjälp av detta test upptäcker man förekomst av hepatit C-virus i kroppen. Man kan
också se om viruset förökar sig.
Det kan däremot ta tid (ibland flera månader)
för immunsystemet att skapa antikroppar.
Därför kan testet ge ett negativt resultat om det
utförs för tidigt efter infektionen. Men även om
testet för antikroppar är positivt behöver det
inte betyda att viruset fortfarande finns kvar.
Det kan vara så att kroppen har gjort sig av med
viruset och att man fortfarande kan se ”beviset”
på denna kamp. Därför krävs det ytterligare ett
blodprov, hepatit C RNA test, för att bekräfta
en diagnos.
(Hepatit C RNA test)
Från resultatet av detta test kan man se om en
person är infekterad med viruset eller inte och
om personen är smittförande eller inte.
När du har testat dig har du den
information du behöver för att
gå vidare. 5
HUR
SPRIDS
Om du har frågor om hur
hepatit C kan spridas bör du
prata med en läkare eller annan
sjukvårdspersonal.
HEPATIT C?
Hepatit C kan inte spridas genom tillfälliga sociala
kontakter som att hålla handen, kyssas, dricka från samma
glas, hostningar eller nysningar. Hud mot hud är inte farligt
– om huden är hel och frisk utan sår och sprickor. 6
Enligt smittskyddslagen måste man berätta att man har
hepatit C när man söker sjukvård eller tandvård.
För att undvika att smittan sprids vidare:
Tänk på att inte dela toalettartiklar som rakhyvel
eller tandborste
Man får inte ge blod eller donera organ
Om man tar narkotika med spruta måste man ha egna
sprutor och verktyg
Hepatit C lever i blodet och sprids genom
direktkontakt med hepatit C-infekterat blod.
Följande kan leda till att man utsätts för viruset: 4, 6, 7
Droger som tas genom sprutor eller sniffas 6
Kontakt med hepatit C-infekterat blod/
blodprodukter (i Sverige före 1992) 6
Stickskador från nålar 6
Medicinska och kirurgiska åtgärder och tandläkarbehandling med återanvänd eller bristfälligt
steriliserad utrustning 6
Barn som föds av mödrar som är infekterade
med hepatit C 6
Piercing med bristfälligt steriliserad utrustning 6
Akupunktur med bristfälligt steriliserade nålar 6
Tatuering och piercing som utförs av oseriösa
företag med bristfälligt steriliserad utrustning 6
Oskyddat sex med en hepatit C-infekterad
person 4,6
HUR MAN
HANTERAR
Hepatit C-viruset identifierades inte
förrän 1989. Därför är kunskapen hos
allmänheten fortfarande ganska dålig. 9
DIAGNOSEN
Det kan vara en chock att få diagnosen hepatit C.
Människor reagerar på olika sätt. En del kanske känner sig
arga, förvirrade eller bara bedövade. 8 Det är lätt att förstå
sådana reaktioner. Det kan hjälpa om man har en positiv
inställning. När man har fått diagnosen kan man titta på
olika alternativ för hur man kan hantera tillståndet. 5
Det tar ofta lite tid att komma underfund
med hur man känner inför diagnosen.
Vissa försöker ignorera den, medan
andra bestämmer sig för att ta itu med
tillståndet direkt.8
ATT GÖRA
EFTER
ATT MAN HAR
FÅTT DIAGNOSEN
DET FINNS MÅNGA
SÄTT ATT MINSKA
BELASTNINGEN
PÅ LEVERN 10
Det kan vara lika svårt att hantera den känslomässiga
sidan med diagnosen som den fysiska. Det är
viktigt att den som nyligen har fått diagnosen
söker den hjälp han/hon behöver. 8
Man kan:
Prata med läkaren som ställde diagnosen
Prata med en kurator eller terapeut, om en sådan finns
tillgänglig
Dricka mindre eller ingen alkohol 11
Be sjukvårdspersonalen om mer information om hepatit C
Dricka kaffe är bra mot ärrbildning i lever och mot
utveckling av levercancer 12
Söka upp en lokal patientstödgrupp/patientförening
Om man är överviktig bör man försöka gå ned i vikt
Ibland hjälper det att prata med någon som har haft sjukdomen
om deras upplevelser och hur de lärde sig att leva med den 8
LEVERN RENAR
BLODET SOM ETT
Att förstå mer om hepatit C
kan vara till hjälp för att
hantera sjukdomen. 2
FILTER
För att förstå vilken påverkan hepatit C
kan ha på hälsan hjälper det att kunna
mer om hur levern fungerar.
Den bryter ner alkohol, läkemedel och
andra skadliga kemiska ämnen som
kan komma in i kroppen.
Kroppen producerar
naturligt vissa kemiska
ämnen som är giftiga och
levern bryter ner dessa.
Den lagrar näringsämnen som
vitaminer, socker och fett och
frigör dem till blodet vid behov.
Den producerar kemiska ämnen
som hjälper kroppen att fungera som
den ska, som exempelvis bidrar till
läkningsprocessen efter skador.
Levern sitter på höger sida av buken, skyddad
Om levern inte fungerar som den ska kan förmågan att
utföra dessa uppgifter på rätt sätt försämras.
13
bakom de nedre revbenen. Den fungerar som ett
filter som håller oss friska: 13
MÅNGA FÅR
INGA SYMTOM
FÖRRÄN HEPATIT C BÖRJAR
PÅVERKA LEVERN 14
Patienterna
upplever ofta
trötthet 4, 6
Kom ihåg att hepatit C
går att behandla. 17
VAD
HÄNDER
EFTER ATT MAN HAR
SMITTATS MED HEPATIT C
Symtomen kan vara olika från person till person och
När en person infekterats kallas det den
variera beroende på om viruset har börjat påverka
akuta fasen och hos 15-20 % försvinner
levern, men en del patienter säger att de har: 4, 6
viruset automatiskt från kroppen inom sex
månader utan behov av behandling.
15
Extrem trötthet 4, 6
Stannar viruset i kroppen kallas sjukdomen
Illamående eller kräkning 4, 6
kronisk och kan, efter ett antal år, leda till
Aptitlöshet
skada på levern: 16
4, 6
Feber 4, 6
Mörkfärgad urin 4, 6
Led- eller muskelsmärta 4, 6
Smärta eller känselförnimmelser i buken eller leverområdet 4, 6
Gråfärgad avföring 4, 6
Gulsot, dvs. gulfärgad hud och ögonvita 4, 6
En del får symtom redan två veckor efter att de har blivit infekterade 4
Andra sex månader senare. 4 Personer med långvarig infektion har ofta inga
symtom förrän ärrbildning på levern har uppstått (skrumplever) 4
En del personer har haft hepatit C i 30 år utan att ha fått några symtom alls 4
10-20%
17
Utvecklar skrumplever
Detta är en allvarligare leverskada som
utvecklas efter 20-30 års infektion.
75-85%
18
Utvecklar kronisk hepatit C
efter den akuta fasen
Infektionen kan vara lindrig,
måttlig eller svår.
Det är jobbigt att få en diagnos.
Den är ett hinder på vägen men ett
som går att hantera och det finns
många olika sorters hjälp att få. 19
BÖR MAN
VARA ÖPPEN
MED SIN DIAGNOS?
En diagnos av det här slaget är något mycket personligt och
det är helt och hållet upp till var och en om man vill prata om
den eller inte. Däremot är det viktigt att man inte känner att
det är något man måste dölja. Man har ingen skyldighet att
berätta om det på sin arbetsplats eller för sin arbetsgivare.19
VILKEN
PÅVERKAN KAN
HEPATIT C HA PÅ
LEVERN?
Fibros
Detta är det tidiga stadiet
med ärrbildning på levern.
När ärrbildningen utvecklas
kan den börja påverka
hur levern fungerar. 20
Leverstelhetsmätning
(leverelasticitetsmätning) är en undersökning
med en speciell apparat (annorlunda än en vanlig ultraljudsundersökning)
som med ultraljudsvågor mäter hur mycket skada det kan finnas
i levern. Den kan i många fall ersätta behov av leverbiopsi.
Leverbiopsi
innebär att ett litet vävnadsprov tas från levern genom
nålstick och sedan undersöks i mikroskop.
Om
långt gången skrumplever kan förändringar också ses på
röntgenundersökningar som t ex vanlig ultraljud, skiktröntgen etc.
och blir mer omfattande kallas det
skrumplever (cirros). Detta föreefter 20 -30 års infektion. 16
Bedömning av läkare sker genom kombination av allmän undersökning,
(som tex Fibroscan) eller leverbiopsi (vävnadsprovtagning) visar.
När fibros (ärrbildning) byggs upp
kommer hos 10-20 % av patienterna
Hur ser man om hepatit C skadat levern?
hur leverprover ser ut i blodet, samt vad leverstelhetsmätningen
Skrumplever
Hepatocellulärt
karcinom (HCC)
HCC är en typ av levercancer
och varje år utvecklar 1-5 %
av patienterna med hepatit Crelaterad skrumplever
denna sjukdom.17
VILKA FAKTORER
KAN PÅVERKA
VILKA
BEHANDLINGEN?
TYPER
AV BEHANDLING FINNS?
Hepatit C är ett RNA-virus – en typ av virus
som kan mutera (förändra sig) om och om igen,
vilket kan vara anledningen till att det är så svårt
för kroppen att upptäcka och avlägsna det. 7
Sjukvårdspersonalen kan utföra tester för att ta reda på
vilken stam viruset tillhör, eftersom det kan påverka vilka
behandlingar som fungerar bäst för en viss person.5
Exempel på diagnos är hepatit C genotyp 1 eller hepatit C
genotyp 3. Genotyp 1 är den vanligaste.1, 6, 21
Andra faktorer som kan påverka behandlingen är: 17
Hur mycket virus som finns i blodet
Om levern redan är skadad och, i så fall, hur allvarlig
skadan är
Hur man svarat på hepatit C-behandling tidigare och vilken
behandling man fått
Ämnesomsättningssjukdomar, som diabetes, eller
förekomst av andra infektioner, som HIV
Kom ihåg att en behandling inte passar alla.
Det finns sex olika
typer av hepatit C, som
är numrerade från 1
till 6. De olika typerna
kallas genotyper.22-24
Det finns flera olika läkemedel som kan användas för
att behandla hepatit C.
Ordet kombinationsbehandling hörs ofta i samband
med behandling av hepatit C. Detta betyder helt enkelt
användning av två (eller flera) läkemedel som verkar på
olika sätt för att bekämpa viruset. Vilken kombination
av läkemdel som kan användas beror på vilken virustyp
(genotyp) man har.
Behandlingslängden beror på hur mycket skada man
har i levern, vilken virustyp (genotyp) man har och
andra faktorer som kan påverka behandlingen.
För mer information om
behandling är det alltid bäst
att prata med en läkare.
VAD ÄR
MÅLET
MED
BEHANDLINGEN?
För närvarande finns det inget vaccin mot
hepatit C men infektionen kan botas helt
med behandling. 25
Mål med behandlingen:25
a
tt minska leverinflammation
a
tt kroppen gör sig av med viruset så att det
att minska risken för att sjukdomen sprids
inte längre kan skada levern
REFERENSER
1. A.-S. Duberg et al. The burden of hepatitis C in Sweden: a
national study of inpatient care. Journal of Viral Hepatitis, 2011,
18, 106-118.
2. Lubega S et al. Formal hepatitis C education enhances HCV
care coordination, expedites HCV treatment and improves
antiviral response. Liver Int 2013 Aug; 33(7): 999-1007.
3. World Health Organization. Hepatitis C. http://www.who.int/csr/
disease/hepatitis/Hepc.pdf Accessed April 2014 2.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C
General Fact Sheet http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/
HepCGeneralFactSheet.pdf Accessed April 2014.
5.NHS. Hepatitis C. Diagnosis. http://www.nhs.uk/Conditions/
Hepatitis-C/Pages/Diagnosis.aspx Accessed March, 2014.
6. Medline Plus. Hepatitis C. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
ency/article/000284.htm Accessed April 2014.
7. World Health Organization. Hepatitis C Fact Sheet No. 164,
April 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/
en/. Accessed April 2014.
8.Agency for Healthcare Research and Quality. Get the support
you need. http://www.ahrq.gov/patients-consumers/diagnosistreatment/diagnosis/diaginfo/diaginf3.html Accessed
April 2014.
15.The Hepatitis C trust. Stages of Hepatitis C – The acute
phase. http://www.hepctrust.org.uk/Hepatitis_C_Info/
Stages+of+Hepatitis+C/The+acute+phase.htm.
16.Chen SL et al. The Natural History of Hepatitis C Virus (HCV)
Infection. Int J Med Sci. 2006; 3(2): 47–52.
17. S
. Aleman et al. A Risk for Hepatocellular Carcinoma Persists
Long-term After Sustained Virologic Response in PatientsWith
Hepatitis C–Associated LiverCirrhosis. http://cid.oxfordjournals.org/ at Karolinska Institutet University Library on
August 19, 2013.
18.Seeff LB. The history of the “natural history” of hepatitis
C (1968-2009). Liver Int. 2009; 29 (Suppl 1): 89-99. doi:
10.1111/j.1478-3231.2008.01927.x.
19. Porter 2013. HCV Advocate. HCSP Guides. http://www.
hcvadvocate.org/hepatitis%5Cfactsheets_pdf/Stigma%20
Guide.pdf Accessed April 2014.
20.British Liver Trust. Liver information: Cirrhosis. 2014 http://
www.britishlivertrust.org.uk/liver-information/liver-conditions/
cirrhosis/ Accessed March 18, 2014.
21.Strader et al. Diagnosis, management, and treatment of
hepatitis C. Hepatology: Official journey of the American
Association for the Study of Liver Diseases 2004; 39(4):
1147-1171.
9.NHS Hepatitis C Essential information for professionals
and guidance on testing. http://www.nhs.uk/hepatitisc/
SiteCollectionDocuments/pdf/essential-informationforprofessionals-and-guidance-on-testing.pdf.
22.Alberti A and Negro F. The global health burden of hepatitis C
virus infection. Liver Int. 2011; 31(2): 1-3. Article first published
online: 8 Jun 2011 DOI: 10.1111/j.1478-3231.2011.02537.x
11. J
. Westin et al. Moderate alcohol intake increases fibrosis
progression in untreated patients with hepatitis C virus
infection. Journal of Viral Hepatitis, May 2002, Volume 9,
Issue 3, p. 235-241.
24.Lavanchy D Evolving epidemiology of hepatitis C virus.
Clin Microbiol Infect 2011; 17(2):107-15. 21. NHS Choices.
Hepatitis C - Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/
Hepatitis-C/Pages/Treatment.aspx Accessed May 2014.
10.American Liver Foundation. Liver Health and Wellness. http://
www.liverfoundation.org/abouttheliver/liverhealth/ Accessed
April 2014.
23.Hajarizadeh B et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10:
553-562. http://www.nature.com/nrgastro/journal/v10/n9/
fig_tab/nrgastro.2013.107_F1.html Accessed March, 2014.
12. C
ardin R et al. Dig Liver Dis, 2013 vol 45(6) pp 499-504 Effects
of coffe consumption in chronic hepatitis C:a randomized
controlled trial.
25.World Health Organization. Global Alert and Response (GAR):
Hepatitis C. 2003. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/
whocdscsrlyo2003/en/index1.html. Accessed March 25, 2013.
13. US Department of Veteran Affairs. Liver Basics –
Understanding the Liver http://www.hepatitis.va.gov/patient/
basics/liver-single-page.asp Accessed April 2014.
14. Feldman, Mark, M.D.; Friedman, Lawrence S., M.D.;
Brandt, Lawrence J., M.D. [2010.] Sleisenger & Fordtran’s
Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis,
Management. [9th edition.] Canada: Elsevier.
Patientorganisationer:
Riksföreningen Hepatit C
www.hepatitc.org
072-858 44 77
Förb
de
tB
lö
Sv
un
eri
ge
Svenska Brukarföreningen
www.hepatitcportalen.se
08-20 80 70
darsjuk
a
i
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
www.fbis.se
08-546 40 510
Hiv-Sverige
www.hiv-sverige.se
08-714 54 10
Materialet är framtaget tillsammans med vårdpersonal och patienter,
och är faktagranskat av bitr överläkare, docent Soo Aleman.
SEOTH140471
AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 44 600.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards