Företag, adress och telefon ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING

advertisement
Företag, adress och telefon
ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING
Arbetsmiljörond mm – kontorslokaler
Se även vår checklista för systematisk arbetsmiljöarbete avseende
bildskärmsarbete.
Arbetsställe
Våning, lokal, rumsnr etc.
Ansvarig för undersökningen
Utfärdad datum
Underskrift
YTOR OCH ALLMÄN LÄMPLIGHET
Kontrollera att kontorslokalerna är anpassade till förekommande
arbetsuppgifter och antalet arbetande.
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Utan anmärkning
Anmärkning
DOKUMENTHANTERING, ARKIV OCH GEMENSAM INFORMATION
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Förvaring av dokument i enskilt arbetsrum
Kontrollera att ett enskilt arbetsrum inte är överbelamrat med
papper, böcker eller kontorsutrustning eller i övrigt präglas av stor
oordning.
Utan anmärkning
Anmärkning
Arkiv och gemensam information
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att enskilda arbetstagare på ett enkelt sätt kan få
åtkomst till information av gemensamt intresse.
Utan anmärkning
Anmärkning
INDIVIDUELL ANPASSNING
Kontrollera att respektive rum har fullgod inredning och utrustning
för att de aktiviteter och den arbetstagare för vilka rummet är
avsett.
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Utan anmärkning
Anmärkning
HANDIKAPPANPASSNING
Kontrollera huruvida det finns handikappade arbetstagare på
arbetsplatsen, att dessa har godtagbar arbetsutrustning samt god
framkomlighet till arbetsrum, matutrymme, toalettrum samt klädoch tvättutrymme.
Utan anmärkning
Anmärkning
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
BELYSNING
Platsbelysning
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att det finns erforderlig såväl allmänbelysning som
platsbelysning.
Utan anmärkning
Anmärkning
Lysrör och lampor
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att lysrör och lampor är hela samt att de upplevs av
arbetstagaren som tillfredsställande avseende ljusstyrka, färgton
mm
Utan anmärkning
Anmärkning
Dagsljus
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att personal inte är stadigvarande sysselsatt i lokal utan
dagsljus.
Utan anmärkning
Anmärkning
INOMHUSKLIMAT
Temperatur och solinstrålning
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att rumsvärmen varken är för hög eller för låg
Utan anmärkning
Anmärkning
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Drag
Kontrollera att det inte förekommer kalldrag.
Utan anmärkning
Anmärkning
Luftfuktighet
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera huruvida arbetstagare har problem med för hög eller
låg luftfuktighet.
Utan anmärkning
Anmärkning
Rökning
Kontrollera att ingen utsätts för tobaksrök mot sin vilja.
Utan anmärkning
Anmärkning
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
BULLER
Kontrollera att ljudnivån i varje rum är godtagbar.
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Utan anmärkning
Anmärkning
LARM OCH UTRYMNING
Utrymningsvägar
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att utrymningsvägar är fria från hinder, har utåtgående
dörrar och är erforderligt skyltade
Utan anmärkning
Anmärkning
Brandsläckningsutrustning
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att det finns erforderliga skyltar som anger var
brandsläckningsutrustning finns samt att utrustningen är av rätt
typ.
Utan anmärkning
Anmärkning
PERSONALUTRYMMEN
Toaletter och handtvätt
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att toaletter är tillräckliga till antal, belägenhet och
utrustning.
Utan anmärkning
Anmärkning
Förvaring av ytterkläder och värdesaker
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att kläder och värdesaker kan förvaras på ett
godtagbart sätt.
Utan anmärkning
Anmärkning
Pausutrymme
Kontrollera att det finns ett lämpligt pausutrymme.
Utan anmärkning
Anmärkning
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
LOKALVÅRD OCH STÄDPROBLEM
Kontrollera att det finns ett lämpligt städprogram och att det
faktiskt fungerar. Kontrollera särskilt att toaletter, pausutrymmen,
matutrymmen och utrymmen för gemensam kontorsutrustning är
välstädade och har en god ordning.
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Utan anmärkning
Anmärkning
PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
Hög arbetsbelastning, stress m m
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera huruvida vissa individer eller grupper har ett högt
övertidsuttag, stor ärendemängd, ett oproportionerligt ansvar eller
uppvisar andra objektiva kriterier på hög arbetsbelastning eller
stress.
Utan anmärkning
Anmärkning
Personalomsättning och sjukskrivningsnivå
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera huruvida personalomsättning och sjukskrivningsnivå
är högre än vid jämförbara arbetsplatser eller visar en tendens att
öka.
Utan anmärkning
Anmärkning
Information
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att personalträffar, informationssystem,
introduktionsprogram m m är godtagbara, särskilt för nyanställda,
deltidsanställda, distansarbetare och andra som ofta är frånvarande.
Utan anmärkning
Anmärkning
Inflytande och befogenheter
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera om det finns individer eller grupper som har ett
otillräckligt inflytande över den egna arbetssituationen eller som
har otillräckliga befogenheter.
Utan anmärkning
Anmärkning
Kompetensutveckling och utvecklingssamtal
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Kontrollera att varje anställd upplever sig ha tillräckliga
möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling samt att
arbetsgivaren är informerad om behoven genom utvecklingssamtal
eller dylikt.
Utan anmärkning
Anmärkning
Sexuella trakasserier
Kontrollera att enskilda anställda inte upplever att beteenden,
kommentarer eller åtbörder kränker deras sexuella integritet eller
att de behandlas negativt på grund av avvisade sexuella inviter,
spruckna relationer m m.
Utan anmärkning
Anmärkning
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Diskriminering och mobbning
Kontrollera att ingen utsätts för negativ behandling p g a religion,
politisk åskådning, etnisk härkomst, sexuell läggning eller
handikapp. Kontrollera även mobbning inte sker för att provocera
fram en uppsägning.
Utan anmärkning
Anmärkning
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB
Anmärkning (specificera brist, risk, åtgärder, ansvarig, klart datum)
Download