Prislista 2006

advertisement
Division Diagnostik
Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Mikrobiologi
Patologi/Cytologi
Blodcentral
Intern prislista
2008
Allmänna upplysningar
Priserna är självkostnadspriser bärande de totala kostnaderna för verksamheten d v s både direkta
(personalkostnader, materialkostnader m m) och indirekta kostnaderna, såsom hyror, medicinteknik, telefoni,
städning m m.
I grunden har man låtit arbetsinsatsen speglas i prissättningen.
Priserna 2004 är uppräknade från 2003-årsnivå med 2 %. Ingen prishöjning har skett i 2005 eller 2006. Priserna i
prislistan redovisas avrundade till heltal kronor. Vid debitering tillämpas det uträknade priset med ören.
Förfrågningar
Allmänna
upplysningar
Gällivare lasarett
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0970-192 35
0970-192 39
Kalix lasarett
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0923-765 62
0923-761 36
Kiruna sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0980-730 88
0980-730 85
Piteå älvdals sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0911-753 40
0911-753 60
Sunderby sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
 Mikrobiologi
 Patologi och cytologi
0920-28 26 80
0920-28 26 81
0920-28 26 80
0920-28 26 68
2
Medicinska
frågeställningar
0920-28 27 63/0920-28 27 13
0920-28 27 55
0920-28 27 36/0920-28 27 33
0920-28 26 63/0920-28 26 59
Klinisk kemi
Serum-, plasma- och helblodsanalyser
Analys
Pris
S-ALAT
P-Albumin
S-Albumin
S-Alkalisk fosfatas, se S-Fosfatas, alkalisk
S-Amylas, alfa
S-Antibiotikakoncentrationsbestämniong, se S-Gentamicin,
S-Tobramycin, S-Vancomycin
P-Antitrombin
P, S-Antitrypsin, Alfa-1P-APC-resistens
S-Apolipoprotein A1, Apo A1
S-Apolipoprotein B, Apo B
ApoB/ApoA1-kvot
P-APT-tid
S-ASAT
S-2-mikroglobulin
S-Bilirubin, total
S-Bilirubin, konjugerat
B-Blodstatus (42 kr) + B-Celler, maskin (31 kr)
B-Blodstatus:
B-EPK, B-LPK, B-Hb, B-TPK, B-EVF, MCHC, MCV
BNP, se proBNP
B-Celler, maskin: neutrofila, lymfocyter, monocyter, eosinofila,
basofila
Pt-Blödningstid (IVY)
P-C3/C4
S-CA 125, Cancerantigen 125
S-Calcium
S-Calcium, joniserat
B-Celler, manuellt
S-CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin
S-CK, total
S-CK-Mbmassa
S-CRP
B-Cyklosporin (CYA)
S-Cystatin C
S-Digoxin
P-D-Dimer
P-Elektrofores, se P-Proteinfraktionering
vB, kB-Erytrocyter, sänkn.reakt. (vB, kB-SR)
S-Etanol, Metanol och Isopropanol
S-Etylenglykol
S-Fenemal (fenobarbital)
S-Fenytoin
S-Ferritin
P-Fibrinogen, kvant
fS-Folat
3
Anmärkning
19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
19:19:-
82:28:- Ingår även i P-Elektrofores
204:58:58:Beräknas fram om Apo A1 och Apo
B är beställda.
Kostnad för ApoA1+ApoB +
ApoB/ApoA1-kvot är 116:-
42:19:88:19:19:73:42:-
31:323:71:145:19:71:102:200:19:97:31:277:100:- eGFR ingår
39:180:37:230:281:146:39:67:82:54:-
S-Fosfat
S-Fosfatas, alkalisk
S-FSH
S-Gentamicin
fS, S-Glukos
S-Glutamyltransferas, gamma, S-GT
P, S-Haptoglobin
(B)Hb-HbA1c
(B)Hb-Hemoglobin, met
(B)Hb-COHb
S-HDL-kolesterol, Se Kolesterol, HDLB-HLA-B27 (humant leukocytantigen)
P-Homocystein
S-Humant koriongonadotropin, S-hCG
B-Immunfenotypning av lymfocyter: CD4/CD8
P, S-Immunglobulin A, IgA
S-Immunglobulin E, IgE, total
S-Immunglobulin E, IgE panel: screeningpanel för luftvägsallergen
S-Immunglobulin E, IgE panel: mögel och födoämnen
S-Immunglobulin E, IgE specifika allergen: Penicillin G och V
S-Immunglobulin E, IgE specifika allergen: övriga
P, S-Immunglobulin G, IgG
P, S-Immunglobulin M, IgM
S-Isopropanol
fS-Järn
P, S-Kalium
S-Karbamazepin
S-Karbonat, S-CO2
S-Klorid
S-Kobalaminer
S-Kolesterol
S-HDL-kolesterol
S-LDL-kolesterol
19:19:100:256:19:19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
57:143:143:409:157:61:808:28:- Ingår även i P-Elektrofores
102:102:156:156:102:28:- Ingår även i P-Elektrofores
28:- Ingår även i P-Elektrofores
Ingår i etanol/metanol
19:- Järnmättnad räknas om transferrin
och järn är beställda!
19:39:19:19:54:19:54:Beräknas fram automatiskt om koles-terol, HDLkolesterol och triglyce-rider är beställda.
S-Kortisol
S-Kreatinin
S-Kryoglobuliner, kval
B, P, S-Laktat
S-LD
S-LDL-kolesterol, Se Kolesterol, LDL
S-LH
S-Litium
B-Lymfocyttypning, Se B-Immunfenotypning av lymfoc.
S-Magnesium
S-Metanol, Se Etanol
S-Myoglobin
S-Natrium
P, S-Orosomukoid
S-Osmolalitet
S-Paracetamol
S-Phadiatop
S-proBNP
S-Prolaktin
S-Prolaktin, monomert
54:19:145:39:19:100:19:19:316:19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
43:39:156:255:70:130:4
S-Proteinfraktionering, elektrofores agaros inkl spec.proteiner
P-Protrombinkomplex
S-PSA (Prostata specifikt antigen)
S-PSA kvot
P-PTH (Parathyreoidea hormon)
(B)Ery-Retikulocyter
S-Salicylat
S-Teofyllin
S-Tobramycin
fS-Transferrin
fS-Triglycerider
S-Trijodtyronin, fritt, FT3
S-Troponin-T
S-TSH
S-Tyroxin, fritt, FT4
S-Urat
S-Urea
S-Valproat
S-Vancomycin
310:42:97:162:110:64:39:39:256:51:19:56:147:56:56:19:19:92:256:-
Urinanalyser
Analys
Pris
tU, U-Albumin, kvant
U-Amfetamin, kval
U-Amylas, alfa
U-Bensodiazepin, kval
tU, U-Calcium
tU, U-Fosfat
U-Glukos, Se Urinsticka: Multistix
tU, U-Kalium
U-Kokain, kval
tU, U-Kreatinin
tU, U-Magnesium
U-Myoglobin, kval
tU, U-Natrium
U-Opiater
U-Osmolalitet
U-Porfobilinogen, U-PBG, kval
U-Protein, kval, Se Urinsticka: Multistix
tU, U-Protein
U-Proteinfraktionering, elfores (inkl tU-Protein och U-Albumin)
U-Sediment
U-THC, kval (cannabis)
tU, U-Urea
Urinsticka: Multistix (glukos, ketoner, pH, protein, nitrit, B-Hb,
LPK)
5
37:84:19:84:19:19:19:84:19:19:106:19:84:43:40:51:103:37:84:19:12:-
Anmärkning
Belastningar
Analys
Pris
Anmärkning
281:- Belastning utförd av Klin kem lab
80:281:-
Pt-Glukostoleranstest efter p.o. dos
Pt-Kreatininclearance, endogent
Pt-Laktosresorptionstest efter p.o. dos
Faeces
Analys
Pris
F-ACTIM (F-Hemoglobin)
Anmärkning
62:-
Dialysvätska
Analys
Pris
Dialysvätska, Calcium
Dialysvätska, Glukos
Dialysvätska, Kalium och Natrium
Dialysvätska, Karbonat
Dialysvätska, Klorider
Dialysvätska, Kreatinin
Dialysvätska, Leukocyter
Dialysvätska, Magnesium
Dialysvätska, Urea
Anmärkning
19:19:122:19:19:19:34:19:19:-
Ledvätska
Analys
Pris
Lv-Glukos
Lv-Kristaller
Lv-Laktat
Lv-LPK (poly + mono)
Anmärkning
19:91:39:49:-
Pleuravätska
Analys
Pris
Pleuravätska, Albumin
Pleuravätska, Amylas
Pleuravätska, LPK (poly + mono)
Pleuravätska, Cytologi (centrifugering, fixering)
Pleuravätska, Glukos
Anmärkning
19:19:49:40:19:-
Spinalvätska
Analys
Pris
Sp-Celler, EPK + LPK
Sp-Glukos
Sp-Laktat
Sp-Protein
Sp-Proteinfraktionering inkl Sp-Alb, IgG och S-Alb, IgG
Sp-Spektrofotometri (inkl cellräkning)
49:19:39:51:523:167:-
6
Anmärkning
Diverse analyser
Analys
Pris
Ventr.sekr-Etanol och Metanol
Formalinrest i autoklav
B-Leukocyter, part.konc i filtrerade blodkomponenter
Malariautstryk
Ventr.sekr-Metanol, Se Ventr.sekr-Etanol
Spermaprov, Azoos
Spermaprov, Fertilitetsutredning
Spermaprov, Morfologi
Spermaprov efter vasectomi
Anmärkning
221:306:383:40:57:450:250:57:-
Diverse tjänster
Tjänst
Pris
Centrifugering + packning, diverse
Förvaring av frysta prover -70oC-frys
Packning av frysta prov i kolsyreis
Provtagning, kapillär (på vårdavdelning)
Provtagning, kapillär (på lab)
Provtagning, venös
Registrering av remiss som inte skickats elektroniskt, fast
möjlighet finns
STP-utstryk som skickas
Anmärkning
26:102:- Pris per månad.
102:77:46:46:5:82:-
För akuta prov tas dubbelt pris
7
Mikrobiologi
Akutprover, tillägg efter ordinarie arbetstid
Analyser som inte utförs hos oss utan vidarebefordras till
andra lab:
Centrifugering + packning
Packning av frysta prov i kolsyreis
592:-
26:102:-
Bakteriologi
Provtyp
Pris
Antigen i urin ( t ex Legionella, Pneumokock)
Blododling
Chlamydia trachomatis påvisning med DNA-amplifiering (urinprov)
Clostridium difficile, toxinbestämning
Faecesodling
Gonokockodling
Helicobacter pylori, odling
Helicobacter, antigenpåvisning
Likvor-, PD-, Punktatodling
Mikroskopi
Nasofarynxodling
Parasitologi
Pertussisodling
Resistensbestämning, jästsvamp
Sputumodling
Sputumodling, CF
Streptokocker, Grupp B, odling
Svalgodling
Svalgodling, epiglottit
Svampodlling
Sårodling
Sårodling, utvidgad
TBC, mikroskopi
Urinodling
Urinodling, blåspunktion
384:392:231:214:179:125:162:517:392:105:167:246:152:75:231:266:194:94:141:167:194:236:190:105:120:-
Anmärkning
Hygien
Provtyp
Pris
Dialysvatten
Endotoxintest
Hygienodling, allmän
Kontaktplatta, odling
Legionella, vattenprov
Slitsampler-prov
Sporprover, brun
Sporprover, vit
Unitvatten
Vattenprov
152:272:162:89:288:162:68:37:100:152:8
Anmärkning
Immunologi
Provtyp
Pris
ANA
Centromer antikroppar
ENA
Endomycium antikroppar
Glatt muskel antikroppar (SMA)
Mitokondrieantikroppar (AMA)
nDNA
Parietalcellsantikroppar (PCA)
Reumafaktor (RF)
Thyreoglobulin antikroppar
Thyreoideaperoxidas antikroppar (TPO)
Transglutaminas antikroppar
Anmärkning
141:141:418:199:136:136:136:136:99:141:141:329:-
Serologi
Provtyp
Pris
Helicobacter pylori-antikroppar
Mykoplasma
Syfilis (Lues)
Tularemi
Anmärkning
162:136:141:94:-
Virologi
Provtyp
Pris
Adenovirus, faeces
Blodgivare (HIV, HBsAg, HCV, Lues)
Blodgivare, nya
CMV
EBV-VCA
Hepatit A, immunitet
Hepatit A
Hepatit B core-antikroppar (anti-HBc)
Hepatit B, immunitetstest
Hepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs)
Hepatit B s-antigen (HBsAg)
Hepatit C
Herpes simplex IF
HIV-antikroppar
HTLV I/II, anti-HBc
HTLV I/II
Influensa A och B, antigenpåvisning
Mononukleos (heterofila antikroppar)
Nefropathia epidemica
Nefropathia epidemica, snabbtest
Parainfluensa virus antigen, typ 1, 2 och 3
Rotavirus, faeces
RS virus
Rubella
Varicella
180:144:212:288:288:131:183:105:136:172:105:105:366:94:107:105:544:73:371:314:387:180:398:89:241:9
Anmärkning
Avdelningen för
patologi och cytologi
Histopatologi och obduktion
Analys
Pris
Eftergranskning
Konsultation
Vidareskickning av prov
330:771:55:-
Biopsier med 1-3 burkar/lokalitet
Biopsier med 4-7 burkar/lokalitet
Biopsier med mer än 7 burkar/lokalitet
551:881:1322:-
Stansar/hudar 1-3 st
Stansar/hudar 4-6 st
Stansar/hudar mer än 6 st
551:881:1322:-
Operationsfall med 1-3 utskurna bitar
Operationsfall med 4-6 utskurna bitar
Operationsfall med 7-10 utskurna bitar
Operationsfall med mer än 10 utskurna bitar
441:551:881:1102:-
Foster, t o m vecka 12
Foster, fr o m vecka 13
Foster, fr o m vecka 13, endast omhändertagande
551:881:330:-
Obduktion
Obduktion med mikroskopi
4054:5067:-
Avlägsnande av explosivt implantat
Avlägsnande av explosivt implantat, extern förrättning
Balsamering
220:881:459:-
Tillägg
Fryssnitt
Flödescytometri, preparering
Megasnitt
Snabbsvar
1322:661:2754:220:-
Specialfärgning 1 st
Specialfärgning 2-4 st
Specialfärgning mer än 4 st
110:330:551:-
Immunhistokemisk fägning, 1-3 glas
Immunhistokemisk fägning, 4-6 glas
Immunhistokemisk fägning, 7-10 glas
Immunhistokemisk färgning, 11-15 glas
Immunhistokemisk färgning, 16-20 glas
Immunhistokemisk färgning, 21-25 glas
Immunhistokemisk färgning, 26-30 glas
661:881:1102:1652:2203:2754:3305:10
Anmärkning
Immunhistokemisk färgning, 31-49 glas
Immunhistokemisk färgning, mer än 50 glas
5508:6610:-
Infrysning av prov för vidareskickning
Dublettsvar
55:102:-
Cytologi
Analys
Pris
Eftergranskning
Vidareskickning av prov
220:55:-
Buksköljvätska
Exsudat
Gynekologisk cellprovskontroll
Likvor
Punktionscytologi <10 preparat
Punktionscytologi >10 preparat
Sputumcytologi (lungcytologi)
Urincytologi (urinvägscytologi)
Utstryk/sekret
Vaginalcytologi
544:544:0:408:673:949:373:271:373:153:-
Tillägg
Dublettsvar
Snabbsvar
102:220:-
11
Anmärkning
Blodcentral
Blodkomponenter
Erytrocyter
Pris
Erytrocytkoncentrat, leukocytfiltrerat
Erytrocytkoncentrat för pediatrisk bruk, leukocytfiltrerat
Erytrocytkoncentrat, leukocytfiltrerat, tvättat
Blodbytesblod
Helblod för laboratoriebruk
Trombocyter
867:612:3193:3162:1225:-
Pris
Trombocyter, leukocytfiltrerat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, plasmareducerat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, tvättat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, patogen-inaktiverade
Anmärkning
Anmärkning
3360:3960:5085:4710:-
Plasma
Pris
Färskfryst plasma
Färskfryst plasma för pediatriskt bruk
Anmärkning
612:204:-
Serologiska undersökningar
Analys
Pris
ABO- och RhD-gruppering inkl immuniseringsundersökning
BAS-test
Blodgruppering, akut
MG-test/Förenlighetsprövning per enhet
Direkt antiglobulintest DAT
DAT IgG/C3d
Fenotypning per antigen
Serologisk utredning, liten (22 celler/prov)
Anmärkning
165:306:330:255:92:460:100:306:-
Övriga tjänster
Analys
Pris
Blodtappning, terapeutisk
Blodtappning, autolog
Dublettsvar
Fenotypning av blodgivare
Provhanteringsavgift för postbefordran
Returavgift
Testblodkroppar, 1 rör per leverans
Anmärkning
1377:2652:51:112:51:51:150:-
Under jourtid (vardag 16.30-07.00, fre 16.30-måndag 07.00) debiteras dubbelt pris.
12
Download