Prislista 2006

advertisement
Division Diagnostik
Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Mikrobiologi
Patologi/Cytologi
Blodcentral
Intern prislista
2009
Allmänna upplysningar
Priserna är självkostnadspriser bärande de totala kostnaderna för verksamheten d v s både direkta
(personalkostnader, materialkostnader m m) och indirekta kostnaderna, såsom hyror, medicinteknik, telefoni,
städning m m.
I grunden har man låtit arbetsinsatsen speglas i prissättningen.
Priserna i prislistan redovisas avrundade till heltal kronor. Vid debitering tillämpas det uträknade priset med
ören.
Förfrågningar
Allmänna
upplysningar
Gällivare lasarett
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0970-192 35
0970-192 39
Kalix lasarett
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0923-765 62
0923-761 36
Kiruna sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0980-730 88
0980-730 85
Piteå älvdals sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
0911-753 40
0911-753 60
Sunderby sjukhus
 Klinisk kemi
 Blodcentral
 Mikrobiologi
 Patologi och cytologi
0920-28 26 80
0920-28 26 81
0920-28 26 80
0920-28 26 68
2
Medicinska
frågeställningar
0920-28 27 63/0920-28 27 13
0920-28 27 55
0920-28 27 36/0920-28 27 33
0920-28 26 63/0920-28 26 59
Klinisk kemi
Serum-, plasma- och helblodsanalyser
Analys
Pris
S-ALAT
P-Albumin
S-Albumin
S-Alkalisk fosfatas, se S-Fosfatas, alkalisk
S-Amylas, alfa
S-Antibiotikakoncentrationsbestämniong, se S-Gentamicin,
S-Tobramycin, S-Vancomycin
P-Antitrombin
P, S-Antitrypsin, Alfa-1P-APC-resistens
S-Apolipoprotein A1, Apo A1
S-Apolipoprotein B, Apo B
ApoB/ApoA1-kvot
P-APT-tid
S-ASAT
S-2-mikroglobulin
S-Bilirubin, total
S-Bilirubin, konjugerat
B-Blodstatus (42 kr) + B-Celler, maskin (31 kr)
B-Blodstatus (42 kr) + B-Neutrofila, maskin (31 kr)
B-Blodstatus:
B-EPK, B-LPK, B-Hb, B-TPK, B-EVF, MCHC, MCV
BNP, se proBNP
B-Celler, maskin: neutrofila, lymfocyter, monocyter, eosinofila,
basofila
B-Celler, manuellt
P-C3/C4
S-CA 125, Cancerantigen 125
S-Calcium
S-Calcium, joniserat
S-CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin
S-CK, total
S-CRP
B-Cyklosporin (CYA)
S-Cystatin C
S-Digoxin
P-D-Dimer
P-Elektrofores, se P-Proteinfraktionering
vB, kB-Erytrocyter, sänkn.reakt. (vB, kB-SR)
S-Etanol, Metanol och Isopropanol
S-Etylenglykol
S-Fenemal (fenobarbital)
S-Fenytoin
S-Ferritin
P-Fibrinogen, kvant
fS-Folat
S-Fosfat
3
Anmärkning
19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
19:19:-
82:28:- Ingår även i P-Elektrofores
204:58:58:Beräknas fram om Apo A1 och Apo
B är beställda.
Kostnad för ApoA1+ApoB +
ApoB/ApoA1-kvot är 116:-
42:19:88:19:- Bilirubin neonatalt ingår.
19:- Bilirubin neonatalt ingår.
73:73:42:-
31:102:71:145:19:71:200:19:31:277:100:- eGFR ingår
39:180:37:230:281:146:39:67:82:54:19:-
S-Fosfatas, alkalisk
S-FSH
S-Gentamicin
fS, S-Glukos
S-Glutamyltransferas, gamma, S-GT
P, S-Haptoglobin
(B)Hb-HbA1c
(B)Hb-Hemoglobin, met
(B)Hb-COHb
S-HDL-kolesterol, Se Kolesterol, HDLP-Homocystein
S-Humant koriongonadotropin, S-hCG
B-Immunfenotypning av lymfocyter: CD4/CD8
P, S-Immunglobulin A, IgA
S-Immunglobulin E, IgE, total
S-Immunglobulin E, IgE panel: screeningpanel för luftvägsallergen
S-Immunglobulin E, IgE panel: övriga
S-Immunglobulin E, IgE specifika allergen: Penicillin G och V
S-Immunglobulin E, IgE specifika allergen: övriga
P, S-Immunglobulin G, IgG
P, S-Immunglobulin M, IgM
S-Isopropanol
fS-Järn
19:100:256:19:19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
57:143:143:157:61:808:28:- Ingår även i P-Elektrofores
102:102:156:156:102:28:- Ingår även i P-Elektrofores
28:- Ingår även i P-Elektrofores
Ingår i etanol/metanol
19:- Järnmättnad räknas om transferrin
och järn är beställda!
P, S-Kalium
S-Karbamazepin
S-Karbonat, S-CO2
S-Klorid
S-Kobalaminer, S-B12
S-Kolesterol
S-HDL-kolesterol
S-LDL-kolesterol
19:39:19:19:54:19:54:Beräknas fram automatiskt om koles-terol, HDLkolesterol och triglyce-rider är beställda.
S-Kortisol
S-Kreatinin
S-Kryoglobuliner, kval
B, P, S-Laktat
S-LD
S-LDL-kolesterol, Se Kolesterol, LDL
S-LH
S-Litium
B-Lymfocyttypning, Se B-Immunfenotypning av lymfoc.
S-Magnesium
S-Metanol, Se Etanol
S-Myoglobin
S-Natrium
P, S-Orosomukoid
S-Osmolalitet
S-Paracetamol
S-Phadiatop
S-proBNP
S-Prolaktin
S-Prolaktin, monomert
P-Proteinfraktionering, elektrofores agaros inkl spec.proteiner
P-Protrombinkomplex
4
54:19:145:39:19:100:19:19:316:19:28:- Ingår även i P-Elektrofores
43:39:156:255:70:130:310:42:-
S-PSA (Prostata specifikt antigen)
S-PSA kvot
P-PTH (Parathyreoidea hormon)
(B)Ery-Retikulocyter
(B)Retikulocyt hemoglobin ekvivalent, Ret-HE
S-Salicylat
S-Teofyllin
S-Tobramycin
fS-Transferrin
fS-Triglycerider
S-Trijodtyronin, fritt, FT3
S-Troponin-T
S-TSH
S-Tyroxin, fritt, FT4
S-Urat
S-Urea
S-Valproat
S-Vancomycin
97:162:110:64:64:39:39:256:51:19:56:147:56:56:19:19:92:256:-
Urinanalyser
Analys
Pris
tU, U-Albumin, kvant
U-Amfetamin, kval
U-Amylas, alfa
U-Bensodiazepin, kval
tU, U-Calcium
tU, U-Fosfat
U-Glukos, Se Urinsticka: Multistix
tU, U-Kalium
U-Kokain, kval
tU, U-Kreatinin
tU, U-Magnesium
U-Myoglobin, kval
tU, U-Natrium
U-Opiater
U-Osmolalitet
U-Porfobilinogen, U-PBG, kval
U-Protein, kval, Se Urinsticka: Multistix
tU, U-Protein
U-Proteinfraktionering, elfores (inkl tU-Protein och U-Albumin)
U-Sediment
U-THC, kval (cannabis)
tU, U-Urea
Urinsticka: Multistix (glukos, ketoner, pH, protein, nitrit, B-Hb,
LPK)
5
37:84:19:84:19:19:19:84:19:19:106:19:84:43:40:51:103:37:84:19:12:-
Anmärkning
Belastningar
Analys
Pris
Anmärkning
281:- Belastning utförd av Klin kem lab
80:281:-
Pt-Glukostoleranstest efter p.o. dos
Pt-Kreatininclearance, endogent
Pt-Laktosresorptionstest efter p.o. dos
Faeces
Analys
Pris
F-ACTIM (F-Hemoglobin)
Anmärkning
62:-
Dialysvätska
Analys
Pris
Dialysvätska, Calcium
Dialysvätska, Glukos
Dialysvätska, Kalium och Natrium
Dialysvätska, Karbonat
Dialysvätska, Klorider
Dialysvätska, Kreatinin
Dialysvätska, Leukocyter
Dialysvätska, Magnesium
Dialysvätska, Urea
Anmärkning
19:19:122:19:19:19:34:19:19:-
Ledvätska
Analys
Pris
Lv-Glukos
Lv-Kristaller
Lv-Laktat
Lv-LPK (poly + mono)
Anmärkning
19:91:39:49:-
Pleuravätska
Analys
Pris
Pleuravätska, Albumin
Pleuravätska, Amylas
Pleuravätska, LPK (poly + mono)
Pleuravätska, Cytologi (centrifugering, fixering)
Pleuravätska, Glukos
Anmärkning
19:19:49:40:19:-
Spinalvätska
Analys
Pris
Sp-Celler, EPK + LPK
Sp-Glukos
Sp-Laktat
Sp-Protein
Sp-Proteinfraktionering inkl Sp-Alb, IgG och S-Alb, IgG
Sp-Spektrofotometri (inkl cellräkning)
49:19:39:51:523:167:-
6
Anmärkning
Diverse analyser
Analys
Pris
Ventr.sekr-Etanol och Metanol
Formalinrest i autoklav
B-Leukocyter, part.konc i filtrerade blodkomponenter
Malariautstryk
Ventr.sekr-Metanol, Se Ventr.sekr-Etanol
Spermaprov, Fertilitetsutredning
Spermaprov, Morfologi
Spermaprov efter vasectomi
Anmärkning
221:306:383:40:450:250:57:-
Diverse tjänster
Tjänst
Pris
Centrifugering + packning, diverse
Förvaring av frysta prover -70oC-frys
Packning av frysta prov i kolsyreis
Provtagning, kapillär (på vårdavdelning)
Provtagning, kapillär (på lab)
Provtagning, venös
Registrering av remiss som inte skickats elektroniskt, fast
möjlighet finns
STP-utstryk som skickas
Anmärkning
26:102:- Pris per månad.
102:77:46:46:5:82:-
För akuta prov tas dubbelt pris
7
Mikrobiologi
Akutprover, tillägg efter ordinarie arbetstid
Analyser som inte utförs hos oss utan vidarebefordras till
andra lab:
Centrifugering + packning
Packning av frysta prov i kolsyreis
592:-
26:102:-
Bakteriologi
Provtyp
Pris
Antigen i urin ( t ex Legionella, Pneumokock)
Blododling
Chlamydia trachomatis påvisning med DNA-amplifiering (urinprov)
Clostridium difficile, toxinbestämning
Faecesodling
Gonokockodling
Helicobacter pylori, odling
Helicobacter, antigenpåvisning
Likvor-, PD-, Punktatodling
Mikroskopi
Nasofarynxodling
Parasitologi
Pertussisodling
Resistensbestämning, jästsvamp
Sputumodling
Sputumodling, CF
Streptokocker, Grupp B, odling
Svalgodling
Svalgodling, epiglottit
Svampodlling
Sårodling
Sårodling, utvidgad
TBC, mikroskopi
Urinodling
Urinodling, blåspunktion
384:392:231:214:179:125:162:517:392:105:167:246:152:75:231:266:194:94:141:167:194:236:190:105:120:-
Anmärkning
Hygien
Provtyp
Pris
Dialysvatten
Endotoxintest
Hygienodling, allmän
Kontaktplatta, odling
Legionella, vattenprov
Slitsampler-prov
Sporprover, brun
Sporprover, vit
Unitvatten
Vattenprov
152:272:162:89:288:162:68:37:100:152:8
Anmärkning
Immunologi
Provtyp
Pris
ANA
antiCCP, Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid
Centromer antikroppar
ENA
Endomycium antikroppar
Glatt muskel antikroppar (SMA)
Mitokondrieantikroppar (AMA)
nDNA
Parietalcellsantikroppar (PCA)
Reumafaktor (RF)
Thyreoglobulin antikroppar
Thyreoideaperoxidas antikroppar (TPO)
Transglutaminas antikroppar
Anmärkning
141:350:141:418:199:136:136:136:136:99:141:141:329:-
Serologi
Provtyp
Pris
Helicobacter pylori-antikroppar
Mykoplasma
Syfilis (Lues)
Tularemi
Anmärkning
162:136:141:94:-
Virologi
Provtyp
Pris
Adenovirus, faeces
Blodgivare (HIV, HBsAg, HCV, Lues)
Blodgivare, nya
CMV
EBV-VCA
Hepatit A, immunitet
Hepatit A
Hepatit B core-antikroppar (anti-HBc)
Hepatit B, immunitetstest
Hepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs)
Hepatit B s-antigen (HBsAg)
Hepatit C
Herpes simplex IF
HIV-antikroppar
HTLV I/II, anti-HBc
HTLV I/II
Influensa A och B, antigenpåvisning
Mononukleos (heterofila antikroppar)
Nefropathia epidemica
Nefropathia epidemica, snabbtest
Parainfluensa virus antigen, typ 1, 2 och 3
Rotavirus, faeces
RS virus
Rubella
Varicella
180:144:212:288:288:131:183:105:136:172:105:105:366:94:107:105:544:73:371:314:387:180:398:89:241:9
Anmärkning
Avdelningen för
patologi och cytologi
Histopatologi och obduktion
Analys
Pris
Eftergranskning
Konsultation
Vidareskickning av prov
330:771:55:-
Biopsier med 1-3 burkar/lokalitet
Biopsier med 4-7 burkar/lokalitet
Biopsier med 8-9 burkar/lokalitet
Biopsier med mer än 9 burkar/lokalitet
551:881:1322:1652:-
Stansar/hudar 1-3 st
Stansar/hudar 4-6 st
Stansar/hudar mer än 6 st
551:881:1322:-
Operationsfall med 1-3 utskurna bitar
Operationsfall med 4-6 utskurna bitar
Operationsfall med 7-10 utskurna bitar
Operationsfall med 11-12 utskurna bitar
Operationsfall med 13-15 utskurna bitar
Operationsfall med 16-20 utskurna bitar
Operationsfall med 21-25 utskurna bitar
Operationsfall med 26-30 utskurna bitar
Operationsfall med mer än 30 utskurna bitar
551:881:1322:1652:2203:2753:3304:3855:4405:-
Foster, t o m vecka 12
Foster, fr o m vecka 13
Foster, fr o m vecka 13, endast omhändertagande
551:881:330:-
Obduktion
Obduktion med mikroskopi
4054:5067:-
Avlägsnande av explosivt implantat
Avlägsnande av explosivt implantat, extern förrättning
Balsamering
220:881:459:-
Tillägg
Fryssnitt
Flödescytometri, preparering
Megasnitt
Snabbsvar
1322:661:2754:220:-
Specialfärgning 1 st
Specialfärgning 2-4 st
Specialfärgning mer än 4 st
110:330:551:-
Bröstpanel med upp till 6 a.k.
2864:10
Anmärkning
Immunhistokemisk fägning, 1-3 glas
Immunhistokemisk fägning, 4-6 glas
Immunhistokemisk fägning, 7-10 glas
Immunhistokemisk färgning, 11-15 glas
Immunhistokemisk färgning, 16-20 glas
Immunhistokemisk färgning, 21-25 glas
Immunhistokemisk färgning, 26-30 glas
Immunhistokemisk färgning, 31-49 glas
Immunhistokemisk färgning, mer än 50 glas
661:881:1102:1652:2203:2754:3305:5508:6610:-
HPV-analys
SISH-analys
3525:3525:-
Rondfall
880:-
Infrysning av prov för vidareskickning
Dublettsvar
55:102:-
Cytologi
Analys
Pris
Eftergranskning
Vidareskickning av prov
220:55:-
Buksköljvätska
Exsudat
Gynekologisk cellprovskontroll
Likvor
Punktionscytologi <10 preparat
Punktionscytologi >10 preparat
Sputumcytologi (lungcytologi)
Urincytologi (urinvägscytologi)
Utstryk/sekret
Vaginalcytologi
544:544:0:408:673:949:373:271:373:153:-
Tillägg
Dublettsvar
Snabbsvar
102:220:-
11
Anmärkning
Blodcentral
Blodkomponenter
Erytrocyter
Pris
Erytrocyter, strålade
Erytrocytkoncentrat, leukocytfiltrerat
Erytrocytkoncentrat för pediatrisk bruk, leukocytfiltrerat
Erytrocytkoncentrat, leukocytfiltrerat, tvättat
Helblod för laboratoriebruk
Trombocyter
1575:867:612:3193:1225:-
Pris
Trombocyter, leukocytfiltrerat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, plasmareducerat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, tvättat
Trombocyter, leukocytfiltrerat, patogen-inaktiverade
Anmärkning
Anmärkning
3360:3960:5085:4710:-
Plasma
Pris
Färskfryst plasma
Färskfryst plasma för pediatriskt bruk
Anmärkning
612:204:-
Serologiska undersökningar
Analys
Pris
ABO- och RhD-gruppering inkl immuniseringsundersökning
BAS-test
Blodgruppering, akut
MG-test/Förenlighetsprövning per enhet
Direkt antiglobulintest DAT
DAT IgG/C3d
Fenotypning per antigen
Serologisk utredning, liten (22 celler/prov)
Anmärkning
165:306:330:255:92:460:100:306:-
Övriga tjänster
Analys
Pris
Blodtappning, terapeutisk
Blodtappning, autolog
Dublettsvar
Fenotypning av blodgivare
Returavgift
Anmärkning
1377:2652:51:112:51:-
Under jourtid (vardag 16.30-07.00, fredag 16.30-måndag 07.00) debiteras dubbelt pris.
12
Download