För inledande delar av kursen kan antingen Tro´s eller Zumdahl´s

advertisement
UMEÅUNIVERSITET
Kemiskainstitutionen
Studentexpeditionen
90187UMEÅ
MEDDELANDE
2016-06-03
Välkommen!
TillstuderandeavEnergitekniskkemi,15hp(5KE133)
PåkurssidanfinnsettpreliminärtschemaförkursenEnergitekniskkemi,15hp.
KursstartskerMåndagden29augustikl8.15isalKB3B3ikemihuset
Nykursstartochnyinstitutioninnebärregistrering,dvsattDudeltariuppropet!
OmDuintekannärvaravidkursstartenelleromDuinteharföravsiktatttaerbjudenplatsi
anspråk,varvänligochmeddelamigdettasnarastmöjligt!Detkanfinnasreserversom
väntarpåattfåenplatspåkursen.
Kursansvarig: LennartJohansson,Kemi,tel:090-7865149
Kurslitteratur:
Atkins´PhysicalChemistry9thEd.avPeterAtkins&JuliodePaula.ISBN978-0-19-954337-3
och
Chemistry,Zumdahl&Zumdahl,8thEd.ISBN-13:978-0-495-82992-8
eller
Atkins´PhysicalChemistry10thEd.avPeterAtkins&JuliodePaula.ISBN978-0-19-969740-3
och
Chemistry:AMolecularApproach,NivaldoJ.Tro3rdEd.ISBN-13:978-0-321-86627-1(finnsattbeställapå
amazon.com)
FörinledandedelaravkursenkanantingenTro´sellerZumdahl´slärobokanvändas.Tro´s
“Chemistry:AMolecularApproach”(3:djeutgåvan)ärsannoliktsvårattfåtagpå.Viharnågrafå
exemplarattsälja,mendåmå[email protected](tidigast31juli)
VadgälleralternativetZumdahl´sbok(8:deutgåvan)finnsdenattfåtagpå,menobserveraatt
densenareutkomna9:deutgåvanavbokenINTEärlämplig!
EttalternativsomrekommenderasärattskaffaZumdahl´sbokgenomattkontaktateknologer
fråntidigarekursersomsannoliktkansälja/lånautsittexemplar.Bokenharanväntsåtminstone
viddetvåsenastekurstillfällenaHT2012-HT2015.
Välkommen!
Hälsningar
SannaKarlsson
StudieadministratörKemiskainsitutionen
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 60 58. E-post: [email protected]
Download