Familjehemsvård ur ett etnicitetsperspektiv

advertisement
Fem nya projekt får pengar ur Norrköpings
fond för forskning och utveckling
Fem forskningsprojekt har nu valts ut att få medel ur Norrköpings fond
för forskning och utveckling. Det är forskningsfondens fjärde utlysning
och de projekt som nu beviljats medel ur fonden handlar om så skilda
saker som exempelvis Familjehemsvård ur ett etnicitetsperspektiv och
konceptutveckling för dompresentationer.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012 att inrätta en ”fond” om 20
miljoner kronor för forskning och utveckling för att stödja Norrköpings
långsiktiga utveckling.
Medlen ska gå till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nå
fondens syften, nämligen:
·
·
·
·
En högre utbildningsnivå i kommunen
Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet
Att stärka utbildning och forskning vid Linköpings universitet – Campus
Norrköping
Att utveckla Norrköping
Den fjärde utlysningen skedde den 3 februari 2014. Sammanlagt kom 23
ansökningar från Linköpings universitet in. Den sammanlagda summan av de
23 ansökningarna uppgick till drygt ca 32 miljoner kronor. Totalt fanns ca 5
miljoner kvar.
Ansökningsbeloppen per projekt varierade från 400 000 kronor till 3 900 000
kronor och projekttiden från 1 år till fyra år. Vid etta ansökningstillfälle fanns
några ansökningar som även funnits med vid de tidigare utlysningarna, samt
en ansökan Öppet Campus – som tilldelats medel för ett pilotprojekt 3 juni
2013.
Nu har kommunstyrelsen i Norrköping fattat beslut om vilka projekt som fått
medel ur forskningsfonden vid fondens fjärde utlysning. De fem projekt som
föreslås tilldelas medel, har en klar och tydlig koppling till något eller några av
fondens fyra syften samt har också lyft fram relevanta och intressanta
utmaningar såväl inom forskningen som inom praktiken.
Här är de fem projekten kortfattat beskrivna:
Familjehemsvård ur ett etnicitetsperspektiv
Familjehemsvården utgör en hörnsten i den sociala barn- och ungdomsvården. Den svenska
forskningen om den sociala barn- och ungdomsvården är omfattande, men etnicitet är ett
påfallande frånvarande perspektiv i de studier som finns tillgängliga.
Det här projektet handlar om familjevård ur ett etnicitetsperspektiv där man vill undersöka hur
etnicitet spelar in vid rekrytering av familjehem och vid placering av barn i familjehem.
Centrala frågor i studien är hur etnicitet förstås i den kommunala familjehemsvården och hur
denna förståelse återspeglas i familjehems- och socialsekreterares praktik i Norrköpings
Kommun. Projektet ingår i ett pågående arbete med att etablera ett forskningsprogram om
den sociala barnavården vid avdelningen för Socialt arbete.
Projektet har tilldelats 650 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Framtidens mobilitet
Möjligheten att beskriva, förutsäga och förstå mänsklig mobilitet får stor betydelse när vi
möter framtida utmaningar för hållbar utveckling. Mobila nätverk i kombination med
avancerade mobila enheter samt mobilitetsinformation genererar stora mängder information
som möjliggör nya tillämpningar för hållbarhet och tillväxt.
Projektet syftar till att dels åstadkomma datafusion, där mobilitetsdata från flera källor
integreras. Dels påvisa och dra nytta av integrerad mobilitetsinformation för trafikstyrning och
transportplanering.
Projektet har tilldelats 1 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.
DomePres – Bortom PowerPoint –
konceptutveckling för dompresentationer
Domteatern är mycket tekniskt avancerad och möjligheterna med nya typer av presentationer
är här oändliga. I det här projektet vill man sänka den tekniska tröskeln och öppna dörrarna till
domteatern för den kreativa industrin. Målet är att med utgångspunkt från infrastrukturen vid
visualiseringscentret bedriva nydanande forskning inom informationsdesign för komplexa
displaymiljöer.
Målet är också att skapa verktyg och arbetsflöden för framtagande av presentation för
centrets displaysystem med fokus på domteatern. Till sist även samverka med näringsliv i
framtagande av verktyg och presentationer.
Projektet har tilldelats 1 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Öppet Campus
Projektet Öppet Campus har fått medel för 2014. Det här är en fortsättning på det projektet
där syftet är att skapa starkare koppling mellan gymnasister och utbildningsprogrammen på
Campus, men också mellan medborgare i allmänhet samt olika yrkesgrupper och forskning
/utbildningar på Linköpings Universitet.
Projektet bedrivs genom att öppna och marknadsföra några av de ordinarie föreläsningarna
under vårterminen 2013 och höstterminen 2014 för presumtiva studenter, gymnasieungdom,
allmänheten och speciella yrkesgrupper. Nu kommer projektet även att kunna bedrivas under
2015.
Projektet har tilldelats 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Digitala likare för framtidens designprocess
Den snabba utvecklingen av dagens datorer har möjliggjort utveckling av kraftfulla
designverktyg för att skapa och visualisera högupplösta 3D-modeller. Vad som saknas är
dock metoder för att skapa och använda noggranna digitala kopior av materialprov, så kallad
likare. Digitala likare innebär stora vinster såväl ekonomiskt som arbetsmässigt.
Målet med det här projektet är att utveckla metoder för att skapa digitala kopior av likare så
att de kan användas som en del i den digitala designprocessen. Det innefattar utveckling av
nya mätmetoder, nya matematiska modeller för att beskriva materialegenskaper samt nya
verktyg för att integrera med och visualisera digitala likare.
Projektet har tilldelats 1 000 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards