Hunddagisavtal mellan parterna Sättertorps Hundpensionat och

advertisement
Hunddagisavtal mellan parterna Sättertorps Hundpensionat och hundägaren
Sättertorps Hundpensionat, (nedan kallad dagiset)
Innehavare: Monica Olofsson
Runtuna Sätertorp
611 93 NYKÖPING
0708-772450
e-post: [email protected]
Hundägare:
Öppettider mån-fred 07.00-18.00
Helgaftonsdag och ”röd” dag stängt









Hundens namn:
………………………………………………………………….
Ras:
………………………………………………………………….
Kön:
………………………………………………………………….
Född:
………………………………………………………………….
Vaccinerad:
…………………………………………………………………..
Försäkringsbolag: ………………………………..
Försäkringsnr: ………………………………..
Sjukdomar:
………………………………………………………………………………………………………
Andra kontaktpersoner: ………………………………………………..Tel………………………………………….
Vad ska dagiset göra vid olycka om vi ej når hundägaren eller annan kontaktperson?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stryk under vad som gäller för din hund:



Min hund får äta vad dagis erbjuder
Min hund äter medtaget foder
När får din hund var okopplad?

Vilket inkallningskommande brukar du använda?
......................................................................................................................................................

Annan överenskommelse
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
JA
NEJ
JA
NEJ
Aldrig
I rastgård och andra inhägnade platser
ÖVRIGT:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Dagisets personal förbinder sig att vårda hunden väl och ge den god tillsyn och stimulerande kontakt.
Hunden kommer att rastas regelbundet och aktiveras efter behov. Personalen förbinder sig också till
att inte vidta någon form av åtgärd på hunden såsom klippning, rengöring, trimning eller dylikt utan
hundägarens tillstånd.
1. Avgift per kalendermånad, heltid mer än 3 dagar/vecka, se aktuell prislista, deltid se
aktuell prislista, högst 3 dagar/vecka, priserna är inkl. moms.
2. Månadsavgiften betalas förskottsvis och ska vara dagiset tillhanda senast den 30:e
varje månad. Avgiften faktureras och ska betalas via bankgiro 757-2241.
3. Hunden ska lämnas senast kl. 10.00 och hämtas innan kl. 18.00 om inte andra tider
har överenskommit med dagiset.
4. Uppsägning av dagisplats ska ske skriftligt senast 1 månad före avtalets upphörande,
om inte parterna avtalat annat i skriftlig form.
5. Rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan stadgas i punkterna 6 och 7.
6. Om inte avgiften betalas i tid har dagiset rätt att vägra ta emot hunden. Utebliven
avgift berättigar också dagiset att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan
förestående uppsägningstid. Dagiset äger också rätt att vägra ta emot hunden om
det finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär på smitta.
7. Om hunden efter invänjningsperiodens slut plötsligt visar tecken på att må dåligt
genom att attackera eller bita dagiset personal eller andra hundar eller om hunden
oupphörligen skäller utan möjlighet att stävja detta kan dagiset säga upp avtalet med
omedelbar verkan utan ovanstående uppsägningstid.
8. Avgiften reduceras ej om hunden inte kan närvara pga. sjukdom, ohyra eller om
hundägaren frivilligt väljer att hålla hunden hemma under ledighet eller sjukdom.
9. Genom undertecknandet av detta avtal försäkrar hundägaren att hunden är fullt frisk
och fri från ohyra, skabb och liknande. Kopia på vaccinationsintyg ska överlämnas till
dagiset på första inskolningsdagen. Ett hälsointyg ska visas upp ifall dagiset kräver
detta. I det fall intyg inte finns har dagiset rätt att vägra ta emot hunden utan att
hundägarens avgift reduceras.
10. Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad under hela sin vistelse på dagiset. En kopia
på försäkringsbeskedet ska överlämnas till dagiset första inskolningsdagen.
11. Om hunden skadas eller förolyckas under sin vistelse på dagiset eller under rastning
är dagiset skyldig att ersätta uppkomna kostnader för skador endast om det kan visas
att skadan vållats pga. bristfälligheter i dagislokalen eller pga. utebliven tillsyn från
dagispersonalens sida. Ersättning utgår i sådant fall endast med det belopp som står
som självrisk i hundens veterinärvårdsförsäkring.
12. Om hunden skadar annan hund eller personal under vistelse på dagiset ska
hundägaren alltid ersätta uppkomna kostnader för skador. Om flera hundägare är
inblandade ska deras ägare dela på kostnaderna för uppkomna skador. Ersättningen
utgår i sådant fall endast av det belopp som inte täcks av försäkring.
13. Hunddagiset har rätt att använda praktikanter vid rastningen.
14. Hundägaren har skyldighet att lämna hunden väl rastad.
2
15. Om hunden ej hämtas innan dagisets stängningstid eller på avtalad tid äger
hunddagiset rätt att på lämpligt sätt dra försorg om hunden, exempelvis genom att
föra hunden till pensionat eller anförtros åt person som kan ta erforderlig vård om
hunden i avvaktan på att hunden hämtas av ägaren. Tid för försenad avhämtning
bestäms av dagispersonalen. Hundägaren är skyldig att ersätta dagiset för de extra
kostnader som sålunda kan ha uppstått.
Undertecknad har tagit del av ovanstående och godkänner härmed dessa:
Ort, datum
…………………………………………
Hundägarens underskrift
……………………………………………..
Dagisansvariges underskrift
…………………………………………
………………………………………………
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Detta avtal har upprättats i två exemplar, totalt 3 sidor, varav dagiset behåller ett och hundägaren
ett.
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards