ordlista - Luleå Brukshundklubb

advertisement
ORDLISTA
Behållare–Ettföremålsomdetgårattgömmadofti,expizzakartong,burkarm.m.
Blindmarkering/felmarkering–Hundenmarkerarvardetintefinnsnågongömma
Blindsök–Förarenvetintevardoftenärgömd
Detaljsök/Finsök–Noggrantsökavhunden(grovsök–fria,kontrollsökavhunden)
Doftbärare–Någotsomhydrolatetkandroppaspå,exmöbeltassel.bommullstops
Doftetikett–Enspecifikdoft
Doftgömma–Gömställetdärdoftbärarenärgömd
Dofthållare–enbärareavdoftliggerienhållare,exenplasthylsa,metallburkm.m
Doftmoln–Spridningenavdoftmolekylernasomdoftkällanavger
Frittsök–Hundensökerheltsjälv,självständigtutaninblandningavförare,exlös
Grovsök–Ettfriaresökdärhundengörensnabbkontrollavområdet,sökmedhögnos
Hydrolat–Vattenbaseradprodukt,förvarassvalt
Kombidoft–2ellerfleradofterblandasiengömma
Kontaminerad–Omdoftenfåttoönskadspridningpåannatänbärare
Ladda–Preparerabärareochgömmaiettsökområde
Laddning–doftgömma
Läsahund–Sehundenochavläsabeteendet
Markering–Hundenvisarförarenattdenhittatdoften,ettintränatbeteende
Negativ–Någotsomintehardoftpåsigellerinnehållitdoft
Smeller–doftsomhundenfårnosapåisyfteförinlärningellerförsökiomgivningen
Smitta–Omdoftenfåttoönskadspridningpåannatänbärare
Specialsök–letaeftervilkasomhelstdoftämnen,exdna,narkotikaosv
Strategi–Ensökplanförattsökaavettområde
NoseWorkLuleåBrukshundklubb2017
Störning–Distraktionsdoftisökmiljön,naturligaellermedvetnafinns
Sökområde–Ettavgränsatområdedärhundenskasöka
Tjänstetecken–Exenselesomtalaromförhundenattdetärdagsattarbeta/söka
Tomsök–Ettsökområdesominteharnågongömmautplacerad
Urvalsbana–Etthjälpmedelförinlärningavdoft,uthållighetochmarkeringar.
Vallaav–Förarengårruntiområdetförattspridasinvittring
NoseWorkLuleåBrukshundklubb2017
Download
Random flashcards
Create flashcards