Christine Andersson

advertisement
Dränering och avvattning, ett gemensamt
samhällsbyggnadsproblem
[email protected]
Juridiken är samhällets byggstenar?
•
•
•
•
Sakrätt
Skadeståndsrätt
Administrativrätt
Miljörätt
[email protected]
Sakrätt
[email protected]
Borde den offentliga makten ha
bättre registrering ( möjligheter och
genomförande) så att alla vet vad
som finns?
[email protected]
Skadeståndsrätt
[email protected]
Är det rimligt att kräva av en
verksamhetsutövare att visa culpa
hos tex kommunen? Borde inte
istället tyngdpunkten ligga på den
som har bättre möjlighet att bära
risken, den ekonomiskt starkare?
[email protected]
När är användning av offentlig makt
skadeståndsgrundande vid
oaktsamhet?
[email protected]
Administrativ miljörätt
[email protected]
Om det offentligas ersättningsansvar
var mer i fokus (tillräcklig reglering
finns?) kanske det offentligas ansvar
för tex registrering skulle bli bättre?
[email protected]
Sammanfattande frågeställningar
• Borde den offentliga makten ha bättre registrering ( möjligheter och
genomförande) så att alla vet vad som finns?
• Är det rimligt att kräva av en verksamhetsutövare att visa culpa hos
tex kommunen? Borde inte istället tyngdpunkten ligga på den som
har bättre möjlighet att bära risken, den ekonomiskt starkare?
• När är användning av offentlig makt skadeståndsgrundande vid
oaktsamhet?
• Om det offentligas ersättningsansvar var mer i fokus (tillräcklig
reglering finns?) kanske det offentligas ansvar för tex registrering
skulle bli bättre?
[email protected]
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
Download