Riksstämmoprogram 2004

advertisement
Medicinsk mikrobiologi
Onsdagen den 24 november
SAL K2/3
16:30-18:00 Profylax mot mor till barn smitta i samband med
graviditet. Vad kan vi göra, vad skall vi göra och vad gör vi?,
Moderator: Marianne Forsgren
SAL F4/F5
08:30-10:00 Barn, allergi och hygien. Agnes Wold:
Hygienhypotesen - immunologisk tro och vantro.
Bengt Björkstén: Mikrober och barnallergi - uppfattningar och
missuppfattningar.
Lennart Nilsson: Vaccinationer - risk- eller friskfaktorer?,
Moderator: Bengt Björkstén, Arrangerat av: PE
SAL H2
08:30-10:00 Vanliga infektioner hos barn och vuxna.
Åldersrelaterade skillnader i handläggningen., Moderator:
Gunilla Lidin-Jansson, Arrangerat av: INF
Torsdagen den 25 november
SAL F4/F5
10:30-12:00 Hur kan jag skilja på om min patient har
infektion eller annan inflammation? Idén till detta sympiosium
väcktes vid en paneldebatt vid förra årets Riksstämma, då
Britt-Marie Eriksson (Infektionskliniken, Akademiska
sjukhuset) ställde frågan: ”Varför finns det inte ett enkelt
laboratorieprov som kan tala om för oss kliniker om patienten
har en infektion eller någon annan typ av inflammation?”.
Patienter med feber där laboratoriesvaren tyder på
inflammatorisk reaktion, t. ex. hög SR, förhöjt antal vita
blodkroppar och CRP-stegring rä vanligt förekommande inom
akutsjukvården i alla åldrar. Trots förbättrade diagnostiska
möjligheter genom åren är det fortfarande svårt att skilja
mellan inflammation orsakad av infektion och inflammation
av annan orsak. Symposiet kommer att belysa klinisk
differentialdiagnostik och laboratoriemöjligheter som kan vara
till hjälp för läkare som handlägger patienter med tecken på
akut inflammation.
Agnes Wold: CRP, mini-CRP och CRP-iter
Estelle Trysberg: När ska jag misstänka att min patient har en
autoimmun sjukdom?
Christine Wennerås: Vävnadsskada eller infektion - förstår
immunsystemet skillnaden?
Catharina Svanborg: Akut och kronisk inflammation vid
urinvägsinfektion., Moderator: Lars Hagberg, Deltagare:
Agnes Wold, Estelle Trysberg, Christine Wennerås och
Catharina Svanborg, Arrangerat av: MM
12:30-14:00 HIV - den största hälsorisken för barn och vuxna
i Afrika. Måste det vara så?, Moderator: Rune Andersson
SAL H2
17:00-18:00 Årsmöte för Föreningen för medicinsk
mikrobiologi
SAL Hall E
09:00-18:00 Posterpresentation Rundvandring med
posterförfattare och moderatorer kl 13.15 - 14.15.
1P. Primär HIV-infektion. Diagnostik med fjärde
generationens HIV screeningtest.
Madeleine von Sydow, Knut Lidman
2P. Norovirus genogroup IIb (GGIIb) är associerad till
infektion hos barn
Annika Tiveljung Lindell, Lena Grillner, Benita Zweygberg
Wirgart
3P. Jämförelse mellan ATB Fungus 2 och NCCLS M27A
referensmetod för känslighetsbestämning av jästsvamp
Anders G Johansson, Agneta Sandén
4P. Resistens hos urinvägspatogener i primärvården i
Uppsala.
Ann Tammelin, Ulla Zettersten, Åke Schwan, Per Hartvig,
Ulrika Ransjö
5P. Antibiotikaresistens i intestinala E. coli-relation till
persistens och populationsnivå.
Erika Lindberg, Nahid Karami, Ingegerd Adlerberth, Agnes
Wold
6P. Multiple Locus Variable Numbers of Tandem Repeats
Analysis för epidemiologisk undersökning av
Mycobacterium tuberculosis-isolat från Västra
Götalandsregionen
Line Salvesen, Erik Svensson, Christina Welinder Olsson,
Kerstin Florén, Malin Ridell
7P. Epidemiologisk typning med PFGE för smittspårning
av Campylobacter.
Anna-Clara Rönner, Bertil Kaijser
8P. I perspektivet av behandling och profylax,
vilka karaktäristika uppvisar våra invasiva
meningokocker?
Per Olcén, Paula Mölling, Hans Fredlund
9P. Incidens och identifiering av eventuella probiotiska
laktobaciller isolerade från patienter med bakteriemi
Å. Sullivan, C.E. Nord
10P. Virulensfaktorer hos patogena enterohemorragiska
Escherichia coli (EHEC),O157 och icke-O157, isolerade
från människa jämfört med isolat från ko-skillnad mellan
mer och mindre virulenta bakteriestammar.
Erik Eriksson, Christina Welinder Olsson, Bertil Kaijser
11P. Frisättning av MBP och galektin-10 från eosinofiler
efter stimulering med Escherichia coli och Schistosoma
mansoni.
Christine Wennerås, Anna-Lena Olsson
12P. Cellväggen hos Rhizopus oryzae expanderar vid
alkalisk extraktion
Henrik Hjorth, Lars Edebo
13P. Förändringar i lymfocytpopulationer hos barn med
nydebuterad IBD
Cecilia Barkman
Fredagen den 26 november
SAL E1
13:00-15:30 Fria föredrag. , Moderator: Sigvard Olofsson och
Ia Adlerberth
14. Detection of Human Metapneumovirus and Human
Coronavirus-NL63 among children with respiratory tract
infections in Sweden
Arne Kötz, Peter Nilsson, Magnus Lindén, Lia van der Hoek,
Torvald Ripa
15. Expression of matrix metalloprotease-2, -7, and -9 by
enteric and gastric Helicobacter species on human colon,
liver and bile duct cell lines.
Naoko Yanagisawa, Linda Geironson, Waleed Abu Al-Soud,
Åsa Ljung
16. Patogena mikroorganismer i musslor: Geografiska
skillnader
Annika Allard, Bodil Hernroth, Tomas Bergström, Betty
Kronkvist, Nancy Nenonen, Ann-Sofi Rehnstam-Holm
17. Detektion av Calicivirus-RNA i ätliga musslor med
närhet till avloppsreningsverk
Tomas Bergström
18. Kraftigt förhöjt proinflammatoriskt cytokinsvar vid
odlingspositiv akut mediaotit
Susann Johansson, Kristian Roos, Ingegerd Adlerberth, Agnes
Wold
19. Tidig intestinal kolonisering med Staphylococcus
aureus är vanligare hos svenska än italienska barn
Ingegerd Adlerberth, Agnes Wold
20. Bakteriell aktivering av humana eosinofila
granulocyter
Christine Wennerås, Lena Svensson
21. Lactobacilli influence the secretory leucoprotease
inhibitor (SLPI), TNF-alpha, IL-6 and IL-8 in E.coli
stimulated monocytic cells.
Louise Strömbeck, Inger Mattsby-Baltzer
22. Candida albicans induces IL-8 and IL-18 in THP-1
cells
Nahid Kondori, Inger Mattsby-Baltzer
SAL F4/F5
08:30-10:00 Zoonoser i en föränderlig värld. Djur är en
naturlig reservoar för olika infektiösa agens, och sjuka eller
smittförande djur kan föra smittan vidare till människan.
Många zoonotiska smittämnen cirkulerar i naturen i ett
komplicerat krettslopp mellan reservoar och vektor.
Klimatförändringar, mänskliga ingrepp och förändringar av
naturen, ökande internationella kommunikationer och
handelsutbyten påverkar dynamiken i dessa kretslopp, och
förändrar därmed risken att människan smittas. Nya och
nygamla infektionssjukdomar drabbar människor och djur där
de ekologiska sambanden förändras. Det är viktigt att våra
övervakningssystem utvecklas och anpassas till dessa
förändringar. I detta symposium avser vi att presentera
information kring nya smittor och smittvägar, i relation till
dessa förändringar, med tonvikt på de djur som orsakar
sjukdomen, och de infektioner de orsakar.
Björn Olsén: Fåglar - spridare utan gränser? (influensa och
West Nile)
Annika Linde: Gris och människa - farlig förbindelse?
(influensa och rotavirus)
Hans Bertil Hansson: Kor (EHEC)
Anna-Lena Hammarin: Fladdermöss (rabies), Moderator:
Gunilla Källenius, Deltagare: Björn Olsén, Annika Linde,
Hans Bertil Hansson och Anna-Lena Hammarin, Arrangerat
av: MM
Download