Tarmfysiologins påverkan på absorption och metabolism av

advertisement
Tarmfysiologins påverkan på absorption och metabolism av läkemedel
Petra Bertilsson
Inst. För Hälsa och miljö
Avd. för Med. Mikrobiologi
Hälsouniversitet
581 85 Linköping
Projekt: 4/00
Nyckelord: Läkemedelsabsorption, inflammation/infektion, tarm, Caco-2 celler
Det är känt att biotillgängligheten hos vissa läkemedel ökar vid infektion/inflammation och att detta
beror på att leverns metaboliserande förmåga minskar. Nyligen har man även börjat intressera sig för
hur tarmens fysiologi påverkar olika läkemedels perorala biotillgänglighet. Egenskaper som i detta
avseende är speciellt intressanta är epitelets permeabilitet, blodflödet i tarmslemhinnan, uttryck av
läkemedelsmetaboliserande enzymer och transportproteiner, där det s.k. P-glykoproteinet är särskilt
viktigt. Infektion och/eller inflammation kan påverka dessa egenskaper. Trots att tarmen är ett mycket
viktigt organ för upptag och metabolism av läkemedel är existerande kunskaper om hur tarmens
patofysiologiska förändringar influerar på läkemedels biotillgänglighet endast fragmentariska.
I detta modellsystem har vi studerat hur inflammation i tarmen påverkar upptag och metabolism av
läkemedel. Detta studeras i en modell med en human tarmepitelcellinje (Caco-2) som utsatts för
inflammationsreglerande ämnen, s.k. pro-inflammatoriska cytokiner, för att efterlikna en naturlig
inflammation. Uttryck av transportproteiner, läkemedelsmetaboliserande enzym och proteiner från de
täta fogarna mäts på mRNA, protein och funktionell nivå.
Kunskap om hur infektion och inflammation påverkar upptag och metabolism av läkemedel är viktig
bl.a. för att förstå variationen i läkemedels biotillgänglighet inom- och mellan individer. Kunskapen kan
även utnyttjas för att göra mer exakta förutsägelser om doseringar och val av administrerings sätt. Det
finns en del studier om hur inflammation stör leverns metaboliserande förmåga. Men eftersom även
tarmen styr den orala tillgängligheten, är det viktigt att också studera hur patofysiologiska förändringar
i detta organ och i enskilda epitelceller fungerar sammanhanget.
Download