Utförligare projektbeskrivning

advertisement
Urotelial celldelning i urinblåsan under inflammation
Följande projekt riktar sig till student på Apotekarprogrammet eller liknande
utbildning som är intresserad av att utveckla sin laborativa och teoretiska
förmåga inom cell- och tumörbiologi.
Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och uppkommer
huvudsakligen i urotelet, det innersta cellagret i urinblåsan. Normalt sett har
urotelet en låg proliferativ förmåga men under tillstånd som inflammation och
cancer ökar urotelets proliferativa förmåga dramatiskt.
Hur urotelceller delar sig och utvecklas till flerskiktslager är till dags dato föga
studerat. I det aktuella projektet kommer normala och inflammerade urotelceller
(från inflammerade urinblåsor) att odlas med två och tredimensionella
cellodlingstekniker. Målet med projektet är att förstå hur urotelcellagret bildas
och för att finna en cellodlingsmodell som efterliknar urotelcellagrets morfologi
och dynamik in vivo. Samtidigt kommer den uroteliala proliferationen att studeras
under inflammation för att undersöka om urotelets dynamiska egenskaper ändrar
sig under inflammation. Det aktuella projektet har klinisk betydelse för att förstå
hur inflammation och cancer utvecklar sig. Detta kan i sin tur leda till att man kan
identifiera potentiella måltavlor i behandlingen av urinblåsecancer.
Vid intresse vänligen skicka CV samt redogör för betyg från delkurser på
Apotekarprogrammet. För mer information om deltagande i projektet kontaktas:
- Max Levin ([email protected]gion.se)
Wallenberglab, Jubileumskliniken, SU
- Daniel Giglio ([email protected]),
Sektionen för farmakologi, Jubileumskliniken, SU
tel:0707-298960
Download