Kort om några i texten nämnda sjukdomar och fel

advertisement
175
Kort om några i texten nämnda sjukdomar och fel
Benkulor, överben, exostoserr Om slag träffar ben, som ligger nära under huden, kan
benhinnan retas till nybildning av en benknöI.
Blodspatt, en anvällning på hasens insida med utvidgning av skankvenen.
Brömskulor. Nötbromsen lägger sina ägg bland haren, larverna triinger in genom huden
och vandrar i kroppen och hamnar slutligen under rygghuden, d:t stora
brömskuior, bromsbulor, bildas. Efter några månader faller larven ut, förpuppas i
jorden för att sedan bli fiirdiga nötbromsar, nötstyng.
Colique, iarmref. Svåra buksmärtor av en rad olika orsaker.
Durchlopp, diarrhd.
Flussgalla. Hasselnötstor knuta i karleden eller vid hovleden.
Flytning genom nosen, se rots.
i hovhornet som går från kronan nedåt. Kallas i våra
dagar hovspricka medan hornklyfta avser en spricka parallell med kronranden.
Hornklofta, hornklyft. En spricka
Hosta, falska qwarkan. Ospecihk inflammation i luftvägarna.
Klubbiga fötter. Ingen säkerhet vad som avses. Troligen platt- eller fullhov (sulan ligger i
biirrandens plan eller under densamma).
Koller. Hjämstörande med varierande bakgrund: kronisk hjärnvattusot, inflammation
i
hjiirnan och dess hinnor.
Kringgang, kringsjuka. Hjärnskada hos får, förorsakad av dynt. Medför rörelsestöranden,
cirkelgang, kramper.
Krubbitning. Ovana varvid hästen trycker framtånderna mot kubbkanten, spänner
muskler som drar struphuvudet nedåt, då det fylls med luft, som sedan pressas ned
i magsäcken. Hästen får ofta kolik och kan dö därav. Luftsnappare kan utföra
samma ovana utan något stöd.
Manblindhet. Infektiös ögoninflammation. Symptomen (ljusskygghet, tårflöde, rodnad)
varar 4-6 veckor, synes sedan läka för att återkomma efter någon tid. Slutar med
blindhet. Sällsynt i Sverige.
176
Ormen, revorm. Samma infektion som rots (se denna sjukdom) men angriper lymfkiirl
och lym{kördar i huden. Dessa sviiller kraftigt och kan bilda stora sår.
Piphas. Icke smärtande ansviillning på hasspetsen.
Qwarka, kropp, kvarka. Smittsam bakteriell sjukdom med snuva samt svullnad och
bölder i lymfkörtlarna vid svalget. Genomgången sjukdom medför livslång immunitet. - Kvarkan kan "kastas" då den sprider sig till andra delar av kroppen.
Qwekdrag, tråLngbröstighet, kvickdrag. Uwidgning och bristning av lungblåsorna efter
förtriingning av finare luftrör på grund av inflammation. Hästen pressar ut luften
med bukmuskulaturen, vilket märks som dubbla flankslag.
Rots, snip, sniben, flytning genom nosen. Specifik infektion (ungefär som tuberkulos)
hos häst. Förlöper med varflytning från ena näsborren, inflammation, sår, vargöring på främst nässkiljeväggen, som t o m kan smiiltas ned. Kan också omfatta
bihåloma och övriga luftvägar samt lungoma. Har förekommit i Sverige - nu
utrotad.
Sniben, se rots.
Spatt. Kronisk inflammation i hasens nedre glidleder med sammanviixningar och benpålagring på hasens nedre, inre kontur.
Stollsvamp, stålsvamp. Icke smiirtande ansviillning på armbågsspetsen.
Striingel, strengel, halsbrånad. Inflammation med bölder i halsen.
Öppet
lif,
löst
lif,
durchlopp. Ltis avföring, diarrh6.
Öronfistel (medfodd). Blåsbildning i tinningregionen, ofta innehållande tandbildningar.
Åkomman iir att uppfatta som en missbildning.
Sjukdomsbeskivningarna i principiell överensslämmelse
md Abildgaard
(1792)
Download